Microsoft Güvenlik Danışma Belgesi: SQL Server'daki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir

GİRİŞ
Microsoft, Microsoft SQL Server'da uzaktan kod yürütülmesine izin verebilecek bir güvenlik açığına yönelik bir güvenlik danışma belgesi yayımladı. Güvenlik danışma belgesi, güvenlikle ilgili ek bilgiler içerir. Güvenlik danışma belgesini görüntülemek için şu Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Bu makale, bir yerel bilgisayarda çalıştırılan tüm SQL Server örneklerine geçici çözümü uygulamak üzere kullanabileceğiniz bir VB komut dosyası içermektedir.
GEÇİCİ ÇÖZÜMÜ UYGULAMAK İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ VB KOMUT DOSYASI ÖRNEĞİ
SQL Server'ın yerel bilgisayarda çalışan ve bu sorundan etkilenen tüm sürümlerinde sp_replwritetovarbin genişletilmiş saklı yordamına ilişkin Genel rolünün Yürütme iznini reddetmek için bu VB komut dosyasını kullanabilirsiniz.

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Bu kodu bir metin dosyasına kopyalayın, dosyayı kaydederken .vbs dosya adı uzantısını kullanın ve ardından CScript.exe'yi kullanarak komut dosyasını çalıştırın. Komut dosyası SQL Server'ın yerel bilgisayarda çalışan örneklerini tek tek inceleyerek etkilenen sürümlere geçici çözümü uygular. Bu geçici çözümü uygulamak için SQL Server'ın her bir örneğinde sysadmin rolünün üyesi olmanız gerekmektedir. SQL Server çalıştıran ve sorundan etkilenen tüm sunucularda sysadmin rolünün üyesi olan bir Windows hesabınız yoksa, bu komut dosyasını birden fazla hesap kullanarak çalıştırmanız gerekebilir. Windows Server 2008 ve Windows Vista'da, sysadmin rolünün üyesi olan bir Windows yönetici hesabınız varsa, bu komut dosyasını “yükseltilmiş” komut isteminden çalıştırmanız gerekir.
'*************************************************************************************'Açıklama: Bu komut dosyası SQL Server'ın tüm çalışan örneklerini sırayla dolaşır'      ve tüm etkilenen sürümlerde Public rolü için sp_replwritetovarbin genişletilmiş'      saklı yordamındaki Execute iznini reddeder.'      BU BİR GEÇİCİ ÇÖZÜM OLARAK SAĞLANMAKTADIR VE BİR GÜVENLİK GÜNCELLEŞTİRMESİ'      SAĞLANMIŞ VE YÜKLENMİŞSE KULLANILMAMALIDIR.'*************************************************************************************OPTION EXPLICITON ERROR RESUME NEXT' Sabit değerlerCONST EXIT_SUCCESS    = 0CONST EXIT_FAILURE    = 1CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"CONST STDREGPROV     = "stdregprov"CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002CONST REG_MULTI_SZ    = 7CONST REG_SZ       = 1CONST adCmdText     = 1Call VBMain()Function VBMain()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount  VBMain = EXIT_SUCCESS  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then    WScript.Quit EXIT_FAILURE  End If  If IsEmptyNull(sInstances) Then     WScript.Echo "BİLGİ: Hiçbir örnek yok.    VBMain = EXIT_NOINSTANCES    Exit Function  End If  For i = 0 To TotalCount-1    strInstance = sInstances(i,0)    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "HATA: Geçici çözüm şu örnekte uygulanamadı: " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF      VBMain = EXIT_FAILURE    End If  Next	  WScript.Echo "BİLGİ: Çalışır durumdaki tüm SQL örneklerinin işlenmesi tamamlandı."End FunctionFunction GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances1, sInstances2, i  Dim instCount1, instCount2  GetInstances = FALSE  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then    WScript.Echo "HATA: Makinede yüklü SQL örnekleri okunamadı."    Exit Function  End If  sInstances2 = NULL  If IsOs64Bit() = TRUE Then    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then      WScript.Echo "HATA: Makinede yüklü SQL örnekleri okunamadı."      Exit Function    End If  End If  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then     WScript.Echo "BİLGİ: Örnek yok."    WScript.Quit EXIT_SUCCESS  End If      instCount1 = 0  instCount2 = 0   TotalCount = 0  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1    TotalCount = instCount1  End If      If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1    TotalCount = TotalCount + instCount2  End If  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)  if instCount1 > 0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances1)      sInstances(i,0) = sInstances1(i)      sInstances(i,1) = True    Next  End If  If instCount2 >0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances2)      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE    Next  End If  GetInstances = TRUEEnd FunctionFunction ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1  Dim strCommand, strConn  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix  ' Döndürülen değeri başlatın  ApplyFix = FALSE    strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"  ' Kodu kısa turmak için hata denetimi yapılmamaktadır  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")    ' Ana Veritabanı için bir Bağlantı açın  objConn.Open strConn   If ErrorOccurred("Hata: " + strInstance örneğine bağlanılamadı) Then    Set objConn = Nothing    Exit Function  End If  ' Düzeltmeyi uygulamadan önce sürümü doğrulayın  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"  objCmd.ActiveConnection = objConn  objCmd.CommandType = adCmdText  objCmd.CommandText = strCommand  	  Set objRS = objCmd.Execute()  If ErrorOccurred("HATA: """ + strCommand + """ yürütülemedi (" + strInstance üzerinde)) = TRUE Then    objConn.Close()    Set objConn = Nothing    ApplyFix = FALSE    Exit Function    End If  strBuildVersion = objRS("version")  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))  bApplyFix = FALSE  ' Geçici çözümü yalnızca SQL 2000 ve SQL 2005 (RTM, SP1 ve SP2) sürümlerine uygulayın  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then    bApplyFix = TRUE  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then    bApplyFix = TRUE  End If 	  If bApplyFix = TRUE Then    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"    objCmd1.ActiveConnection = objConn    objCmd1.CommandType = adCmdText    objCmd1.CommandText = strCommand    Set objRS1 = objCmd1.Execute()    If ErrorOccurred("HATA: """ + strCommand + """ yürütülemedi (" + strInstance üzerinde)) = FALSE Then      WScript.Echo "BİLGİ: Geçici çözüm, " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") üzerine başarıyla uygulandı." + vbCRLF      ApplyFix = TRUE    End If  Else    WScript.Echo "BİLGİ: " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") örneği güvenlik açığından etkilenmediği için bilgi toplama işlemi atlanıyor." + vbCRLF    ApplyFix = TRUE  End If  objConn.Close()  Set objConn = Nothing  Set objCmd = Nothing  Set objCmd1 = Nothing  Set objRS = Nothing  Set objRS1 = NothingEnd FunctionPrivate Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT	  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx  Dim sMultiStrings, lRc  GetRegValue = TRUE  'WMI'ya bağlanıp STDREGPROV sınıfı için bir nesne alın.  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")  If b32bit = TRUE Then    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32  Else    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64  End If  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)  If ErrorOccurred ("HATA: WMI ad alanına bağlanılamadı: " + DEFAULTNAMESPACE) Then    GetRegValue = FALSE    Exit Function  End If   lRc = 0  Select Case iValueType    ' Yalnızca REG_MULTI_SZ önemlidir    Case REG_MULTI_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)      strValue = sMultiStrings    Case REG_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)    Case Else      GetRegValue = FALSE  End Select  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then    GetRegValue = TRUE    strValue = ""  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then    GetRegValue = FALSE  End If    Set objLocator = Nothing  Set objServices = Nothing  Set objRegistry = NothingEnd FunctionFunction IsEmptyNull(sCheck)  IsEmptyNull = FALSE  If IsObject(sCheck) Then Exit Function  If IsArray(sCheck) Then Exit Function  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUEEnd FunctionPrivate Function ErrorOccurred (ByVal strIn)  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo strIn    WScript.Echo "HATA: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description    Err.Clear    ErrorOccurred = TRUE  Else    ErrorOccurred = FALSE  End IfEnd FunctionFunction IsOs64Bit()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT    Dim objProc  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")  If objProc.Architecture = 0 Then    IsOs64Bit = FALSE  Else    IsOs64Bit = TRUE  End IfEnd FunctionFunction GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT   Dim objServices, objClusters, objCluster  Dim strMacName, isEmpty  Dim strKey, strInstID    GetFullInstance = TRUE    If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"    Exit Function  End if  strMacName = ""  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")  ' Query Cluster service  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")  isEmpty = TRUE  If Err.Number = 0 Then    For each objCluster in objClusters      isEmpty = FALSE    Next  End If  Set objServices = Nothing  Set objClusters = Nothing  If isEmpty = TRUE Then    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If    ' Buraya ulaşıldığında makinenin kümelenmiş bir düğüm olduğu anlaşılır.  ' Bu yüzden SQL örneğinin kümelenmiş olup olmadığını anlamak için kayıt defterini sorgulamak gerekir.  ' SQL 2000 için şu değeri sorgulayın  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\Cluster  ' ClusterName  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  ' 2005/2008 örnekleri için kayıt defteri değerini sorgulamayı deneyelim  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL  ' RegValue = InstanceName  strInstID = ""  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strInstID, "") = 0 Then    ' Bu anahtar yoksa, SQL 2000 yerel örneği olarak geri dönülsün    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strMacName, "") = 0 Then    strMacName = "."  End If  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)End FunctionFunction BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)  Dim strPrefix    strPrefix = ""  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then    strPrefix = "lpc:"  End If    If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName  Else    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName  End ifEnd Function
CScript.exe hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Not Bir güvenlik güncelleştirmesi sağlandıysa ve bu güncelleştirmeyi yüklediyseniz bu komut dosyasını kullanmanızı önermiyoruz.
BU KOMUT DOSYASINI ÇALIŞTIRDIĞINIZDA OLUŞABİLECEĞİ BİLİNEN SORUNLAR

Sorun 1

Komut dosyasını çalıştırdığınızda, şu hata iletisini alıyorsunuz:
HATA: "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" yürütülemedi (<örnekadı> üzerinde)
HATA: 0x-2147217900 - 'sp_replwritetovarbin' nesnesi var olmadığı veya izniniz olmadığı için bulunamadı.
HATA: Geçici çözüm <örnekadı> üzerinde uygulanamıyor.

Neden 1

Değişikliği uygulamak için gerekli izinlere sahip değilseniz bu hata iletisini alırsınız. Bu hata iletisi, "<örnekadı>" örneğinde oturum açma girişiminizin başarısız olduğunu gösterir.

Bu hata iletisi genellikle "Built-In\Users" grubunun varsayılan olarak veritabanında oturum açma izninin bulunduğu SQL Server Express'te ortaya çıkar. Ancak, bu grup sysadmin rolünün üyesi değildir.

Bu hata iletisi, sp_replwritetovarbin yordamını sonlandırdıysanız da oluşabilir. Bu, üçüncü taraflara ait bir bildirimdeki öneriydi. Saklı yordamın sonlandırılmasını önermiyoruz. Bunun yerine bu çözümü uygulamanızı öneriyoruz.

Çözüm 1

Bağlanırken kullandığınız hesabın veritabanının ilgili örneğinde sysadmin rolünün üyesi olduğundan emin olun. Hesap bir üye değilse, bağlanmak için kullandığınız kullanıcıyı sysadmin rolüne ekleyin veya başka bir kullanıcı hesabı kullanın. SQL Server 2005 ve önceki sürümler için, "Built-in\Administrators" grubu varsayılan olarak sysadmin rolünün bir üyesidir. Bu komut dosyasını Windows Vista veya Windows Server 2008 üzerinde çalıştırırken, “yükseltilmiş” komut istemini kullandığınızdan emin olun.

Sorun 2

Bu komut dosyasını SQL Server 2005'te çalıştırdığınızda şu hata iletisini alıyorsunuz:
Hata: <örnekadı> örneğine bağlanılamadı
HATA: 0x-2147217843 - '<user>' kullanıcısı için oturum açma başarısız oldu.
HATA: Geçici çözüm <örnekadı> üzerinde uygulanamıyor.

Neden 2

Bu hata iletisini, "<örnekadı>" örneği var olmasına karşın bu örneğe bağlanamazsanız alırsınız.

Bu hata iletisi genelde Windows Internal Database veya Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) örneklerine bağlanırken oluşur. Genellikle hiçbir kullanıcı hesabının bu veritabanlarında oturum açma izni yoktur.

Çözüm 2

Komut dosyasını çalıştırmak için kullandığınız hesabın sysadmin rolünün üyesi olduğundan ve veritabanında oturum açma izni bulunduğundan emin olun.

Windows İç Veritabanı'na ve Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) veritabanlarına kullanıcı eklemenizi önermiyoruz. Bunu yaparsanız eklediğiniz kullanıcılar bu veritabanlarının olağan çalışmasını etkileyebilir. Bu durumda sysadmin rolünün üyesi olan bir hesabı kullanarak bağlandığınızdan emin olun. Windows'daki "Built-in\Administrators" grubu SQL Server 2005'te ve önceki sürümlerde genellikle varsayılan olarak sysadmin rolünün üyesidir. Bu komut dosyasını Windows Vista veya Windows Server 2008 üzerinde çalıştırdığınızda, "yükseltilmiş" komut istemini kullandığınızdan emin olun.

Sorun 3

MICROSOFT##SSEE adında bir veritabanı örneği bulunduğu dikkatinizi çekebilir. Ancak bu veritabanını siz yüklemediniz.

Neden 3

Bu veritabanı Windows İç Veritabanı'dır, aynı zamanda "SQL Server Embedded Edition" olarak bilinir veya bazen "Windows İç Veritabanı" veya "Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)" olarak da adlandırılır. SharePoint Services gibi bazı Microsoft ürünleriyle birlikte yüklenir.

Çözüm 3

Geçici çözümde kullanılan komut dosyası, Windows Internal Database ile birlikte çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.

Bazı uygulamalar kaldırıldığında Windows Internal Database de kaldırılmaz. Windows Internal Database'i kaldırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
920277 Windows İç Veritabanı Program Ekle veya Kaldır aracında listelenmez ve Windows SharePoint Services 3.0'ı bilgisayarınızdan kaldırdığınızda kaldırılmaz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Sorun 4

Komut dosyasını çalıştırdığınızda, aşağıdaki hata iletisini alıyorsunuz:
Hata: .\<örnekadı> örneğine bağlanılamadı
HATA: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server yok veya erişim reddedildi.

Neden 4

Aşağıdaki koşullar doğru olduğunda bu hata iletisini alabilirsiniz:
 • SQL Server 2000'in x64-bit işletim sistemine yüklü 32 bit sürümünü kullanıyorsunuz.
 • Bilgisayarınızda SQL Server 2005'in veya SQL Server 2008'in 64-bit sürümü yüklü.
Bu hata iletisi, komut dosyası dbmslpcn.dll dosyasının 64 bit sürümünü kullanıyorsa ortaya çıkar. Bu sürüm SQL Server 2000'in WoW örnekleriyle iletişim kuramaz.

Çözüm 4

Komut dosyasını başlatmak için cscript.exe dosyasının %WINDOWS%\SysWOW64 klasöründeki 32 bit sürümünü başlatın. Bu işlemde dbmslpcn.dll dosyasının WoW örnekleri algılayabilen 32 bit sürümü yüklenir.
Referanslar
SQL Server sürümünüzü belirleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
321185SQL Server sürümünüzü nasıl belirleyebilirsiniz
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki tabloda, bu makalede yapılan önemli teknik düzenlemeler listelenmektedir. Bu makalenin sürüm numarası ve son düzenleme tarihi, tabloda yer almayan içerik için bu makalede küçük düzenlemeler veya yapısal değişiklikler içerebilir.
TarihDüzenlemeler
31 Aralık 2008SQL Server yük devretme kümelemesi örneklerini algılayan güncelleştirilmiş bir komut dosyası içerir.
30 Aralık 2008SQL Server'ın Windows'un 64 bit sürümlerinde çalışan 32 bit sürümlerini algılayan güncelleştirilmiş bir komut dosyası içerir.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service
Özellikler

Makale No: 961040 - Son İnceleme: 01/06/2009 17:06:24 - Düzeltme: 3.0

Windows Internal Database, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

 • kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040
Geri bildirim