Bir harfle başlayan işlevlere gitmek için ilgili harfe tıklayın. Ya da ilk birkaç harfi veya açıklayıcı bir sözcüğü girerek bir işlevi bulmak için Ctrl+F tuşlarına basın. Bir işlev hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilk sütunda işlev adına tıklayın.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Not: Sürüm işaretleri bir işlevin Excel’de ilk kez kullanıma sunulduğu sürümü gösterir. Bu işlevler önceki sürümlerde bulunmaz.

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

İşlev adı

Türü ve açıklaması

MUTLAK işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının mutlak değerini verir

GERÇEKFAİZ işlevi

Financial:    Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi getirir

GERÇEKFAİZV işlevi

Financial:    Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir

ACOS işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının arkkosinüsünü verir

ACOSH işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir

ACOT işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir sayının ark kotanjantını verir

ACOTH işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir

TOPLAMA işlevi

Math and trigonometry:    Listede veya veritabanında bir toplam verir.

ADRES işlevi

Lookup and reference:    Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir

AMORDEGRC işlevi

Financial:    Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir

AMORLINC işlevi

Financial:    Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir

VE işlevi

Logical:    Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir

ARAP işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür

ALANSAY işlevi

Lookup and reference:    Bir başvurudaki alan sayısını verir

DİZİMETİN işlevi
Office 365 düğmesi

Text:    Belirtilen herhangi bir aralıktan bir metin değerleri dizisi döndürür

ASC işlevi

Text:    Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.

ASİN işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının arksinüsünü verir

ASİNH işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir

ATAN işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının arktanjantını verir

ATAN2 işlevi

Math and trigonometry:    Arktanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir

ATANH işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir

ORTSAP işlevi

Statistical:    Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir

ORTALAMA işlevi

Statistical:    Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir

ORTALAMAA işlevi

Statistical:    Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir

EĞERORTALAMA işlevi

Statistical:    Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir

ÇOKEĞERORTALAMA işlevi

Statistical:    Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.

BAHTMETİN işlevi

Text:    Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür

TABAN işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür

BESSELI işlevi

Engineering:    Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir

BESSELJ işlevi

Engineering:    Bessel işlevi Jn(x)'i verir

BESSELK işlevi

Engineering:    Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir

BESSELY işlevi

Engineering:    Bessel işlevi Yn(x)'i verir

BETADAĞ işlevi

Compatibility:    Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

BETA.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir

BETATERS işlevi

Compatibility:    Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

BETA.TERS işlevi
Excel 2010

Statistical:    Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir

BIN2DEC işlevi

Engineering:    İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür

BIN2HEX işlevi

Engineering:    İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

BIN2OCT işlevi

Engineering:    İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür

BİNOMDAĞ işlevi

Compatibility:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

BİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

BİNOM.DAĞ.ARALIK işlevi
Excel 2013

Statistical:    Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir

BİNOM.TERS işlevi
Excel 2010

Statistical:    Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

BİTVE işlevi
Excel 2013

Engineering:    İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir

BİTSOLAKAYDIR işlevi
Excel 2013

Engineering:    Kaydırma_miktarı bitleriyle sola kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTVEYA işlevi
Excel 2013

Engineering:    2 sayının bit tabanlı YADA değerini verir

BİTSAĞAKAYDIR işlevi
Excel 2013

Engineering:    Kaydırma_miktarı bitleriyle sağa kaydırılan bir değer sayısı verir

BİTÖZELVEYA işlevi
Excel 2013

Engineering:    İki sayının bit tabanlı bir "Özel Kullanım veya" sonucunu verir

BYCOL
Office 365 düğmesi

Logical:    Her sütuna LAMBDA uygular ve sonuçlardan oluşan bir dizi verir

BYROW
Office 365 düğmesi

Logical:    Her satıra LAMBDA uygular ve sonuçlardan oluşan bir dizi verir

ÇAĞIR işlevi

Add-in and Automation:    Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır

TAVANAYUVARLA işlevi

Compatibility:    Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar

TAVANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

HÜCRE işlevi

Information:    Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir

Bu işlev Web için Excel'ta kullanılamaz.

DAMGA işlevi

Text:    Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir

KİKAREDAĞ işlevi

Compatibility:    Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir

Not:  Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KİKARETERS işlevi

Compatibility:    Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir

Not:  Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KİKARETEST işlevi

Compatibility:    Bağımsızlık sınamalarını verir

Not:  Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KİKARE.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

Statistical:    Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir

KİKARE.TERS işlevi
Excel 2010

Statistical:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

KİKARE.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010

Statistical:    Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir

KİKARE.TEST işlevi
Excel 2010

Statistical:    Bağımsızlık sınamalarını verir

ELEMAN işlevi

Lookup and reference:    Değerler listesinden bir değer seçer

SÜTUNSEÇ
Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir diziden belirtilen sütunları verir

SATIRSEÇ
Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir diziden belirtilen satırları verir

TEMİZ işlevi

Text:    Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır

KOD işlevi

Text:    Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir

SÜTUN işlevi

Lookup and reference:    Bir başvurunun sütun sayısını verir

SÜTUNSAY işlevi

Lookup and reference:    Bir başvurudaki sütunların sayısını verir

KOMBİNASYON işlevi

Math and trigonometry:    Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

KOMBİNASYONA işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir

KARMAŞIK işlevi

Engineering:    Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür

ARALIKBİRLEŞTİR işlevi
2019

Text:    Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz.

BİRLEŞTİR işlevi

Text:    Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir

GÜVENİRLİK işlevi

Compatibility:    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GÜVENİLİRLİK.NORM işlevi
Excel 2010

Statistical:    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

GÜVENİLİRLİK.T işlevi
Excel 2010

Statistical:    Student t-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.

ÇEVİR işlevi

Engineering:    Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür

KORELASYON işlevi

Statistical:    İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir

COS işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının kosinüsünü verir

COSH işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

COT işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

COTH işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir açının kotanjantını verir

BAĞ_DEĞ_SAY işlevi

Statistical:    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi

Statistical:    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar

BOŞLUKSAY işlevi

Statistical:    Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar

EĞERSAY işlevi

Statistical:    Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar

ÇOKEĞERSAY işlevi

Statistical:    Bir aralık içindeki, birden çok ölçüte uyan hücreleri sayar

KUPONGÜNBD işlevi

Financial:    Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir

KUPONGÜN işlevi

Financial:    Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir

KUPONGÜNDSK işlevi

Financial:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir

KUPONGÜNSKT işlevi

Financial:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir

KUPONSAYI işlevi

Financial:    Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir

KUPONGÜNÖKT işlevi

Financial:    Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir

KOVARYANS işlevi

Compatibility:    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KOVARYANS.P işlevi
Excel 2010

Statistical:    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

KOVARYANS.S işlevi
Excel 2010

Statistical:    Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir

KRİTİKBİNOM işlevi

Compatibility:    Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

CSC işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir açının kosekantını verir

CSCH işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir açının hiperbolik kosekantını verir

KÜPKPIÜYESİ işlevi

Cube:    Ana performans göstergesi (KPI) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir.

KÜPÜYESİ işlevi

Cube:    Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üyenin veya başlığın küpte var olduğunu doğrulamak için kullanın.

KÜPÜYEÖZELLİĞİ işlevi

Cube:    Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küpte üye adının var olduğunu doğrulamak ve bu üye için belirtilen özelliği vermek için kullanın.

DERECELİKÜPÜYESİ işlevi

Cube:    Kümedeki n sırasındaki veya aralıklı üyeye dönüştürür. En iyi satış elemanı, veya en iyi 10 öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.

KÜPKÜMESİ işlevi

Cube:    Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.

KÜPKÜMESAYISI işlevi

Cube:    Bir kümedeki öğelerin sayısını getirir.

KÜPDEĞERİ işlevi

Cube:    Bir küpten toplam değeri verir.

TOPÖDENENFAİZ işlevi

Financial:    İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir

TOPANAPARA işlevi

Financial:    İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli anaparayı verir

TARİH işlevi

Date and time:    Belirli bir tarihin seri numarasını verir

TARİHFARKI işlevi

Date and time:    İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Bu işlev yaş hesaplaması yapmanız gereken formüller için faydalıdır.

TARİHSAYISI işlevi

Date and time:    Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür

VSEÇORT işlevi

Database:    Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir

GÜN işlevi

Date and time:    Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür

GÜNSAY işlevi
Excel 2013

Date and time:    İki tarih arasındaki gün sayısını verir

GÜN360 işlevi

Date and time:    İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar

AZALANBAKİYE işlevi

Financial:    Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir

DBCS işlevi
Excel 2013

Text:    Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir

VSEÇSAY işlevi

Database:    Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar

VSEÇSAYDOLU işlevi

Database:    Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar

ÇİFTAZALANBAKİYE işlevi

Financial:    Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir

DEC2BIN işlevi

Engineering:    Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür

DEC2HEX işlevi

Engineering:    Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

DEC2OCT işlevi

Engineering:    Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

ONDALIK işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür

DERECE işlevi

Math and trigonometry:    Radyanları dereceye dönüştürür

DELTA işlevi

Engineering:    İki değerin eşit olup olmadığını sınar

SAPKARE işlevi

Statistical:    Sapmaların karelerinin toplamını verir

VAL işlevi

Database:    Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır

İNDİRİM işlevi

Financial:    Bir tahvilin indirim oranını verir

VSEÇMAK işlevi

Database:    Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir

VSEÇMİN işlevi

Database:    Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir

LİRA işlevi

Text:    Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür

LİRAON işlevi

Financial:    Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

LİRAKES işlevi

Financial:    Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

VSEÇÇARP işlevi

Database:    Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar

BIRAK
Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir dizinin başından veya sonundan belirli sayıda satır ya da sütunu hariç tutar

VSEÇSTDSAPMA işlevi

Database:    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder

VSEÇSTDSAPMAS

Database:    Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar

VSEÇTOPLA işlevi

Database:    Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar

SÜRE işlevi

Financial:    Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir

VSEÇVAR işlevi

Database:    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder

VSEÇVARS işlevi

Database:    Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar

SERİTARİH işlevi

Date and time:    Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir

ETKİN işlevi

Financial:    Efektif yıllık faiz oranını verir

URLKODLA işlevi
Excel 2013

Web:    URL ile kodlanmış bir dize verir

Bu işlev Web için Excel'ta kullanılamaz.

SERİAY işlevi

Date and time:    Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir

HATAİŞLEV işlevi

Engineering:    Hata işlevini verir

HATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010

Engineering:    Hata işlevini verir

TÜMHATAİŞLEV işlevi

Engineering:    Tümleyici hata işlevini verir

TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010

Engineering:    X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir

HATA.TİPİ işlevi

Information:    Hata türüne ilişkin bir sayı verir

EUROCONVERT işlevi

Add-in and Automation:    Euro'yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro'ya, euro'dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür

ÇİFT işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar

ÖZDEŞ işlevi

Text:    İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler

ÜS işlevi

Math and trigonometry:    e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir

GENİŞLET
Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir diziyi, belirli satır ve sütun boyutlarına genişletir veya doldurur

ÜSTEL.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Üstel dağılımı verir

ÜSTELDAĞ işlevi

Compatibility:    Üstel dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

ÇARPINIM işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının faktörünü verir

ÇİFTFAKTÖR işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının çift çarpımını verir

YANLIŞ işlevi

Logical:    YANLIŞ mantıksal değerini verir

F.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    F olasılık dağılımını verir

FDAĞ işlevi

Compatibility:    F olasılık dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

F.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

Statistical:    F olasılık dağılımını verir

FİLTRE işlevi

Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Tanımladığınız kriterlere göre bir dizi veriyi filtreler

XMLFİLTRELE işlevi
Excel 2013

Web:    Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür

Bu işlev Web için Excel'ta kullanılamaz.

BUL, BULB işlevleri

Text:    Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)

F.TERS işlevi
Excel 2010

Statistical:    F olasılık dağılımının tersini verir

F.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010

Statistical:    F olasılık dağılımının tersini verir

FTERS işlevi

Compatibility:    F olasılık dağılımının tersini verir

Excel 2007 içinde bu bir İstatistiksel işlevdir.

FISHER işlevi

Statistical:    Fisher dönüşümünü verir

FISHERTERS işlevi

Statistical:    Fisher dönüşümünün tersini verir

SAYIDÜZENLE işlevi

Text:    Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir

TABANAYUVARLA işlevi

Compatibility:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

Excel 2007 ve Excel 2010 uygulamasında, bu bir Matematik ve trigonometri işlevidir.

TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar

TABANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

TAHMİN işlevi

Statistical:    Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir

Excel 2016’da bu işlev, yeni Tahmin işlevlerinin bir parçası olarak TAHMİN.DOĞRUSAL ile değiştirilmiştir. Ancak önceki sürümlerle uyumluluk kapsamında hala kullanımdadır.

TAHMİN.ETS işlevi
Excel 2016

Statistical:    Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

TAHMİN.ETS.GVNARAL işlevi
Excel 2016

Statistical:    Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür

TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK işlevi
Excel 2016

Statistical:    Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür

TAHMİN.ETS.İSTAT işlevi
Excel 2016

Statistical:    Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür

TAHMİN.DOĞRUSAL işlevi
Excel 2016

Statistical:    Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

FORMÜLMETNİ işlevi
Excel 2013

Lookup and reference:    Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir

SIKLIK işlevi

Statistical:    Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir

F.TEST işlevi
Excel 2010

Statistical:    F-test'in sonucunu verir

FTEST işlevi

Compatibility:    F-test'in sonucunu verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GD işlevi

Financial:    Bir yatırımın gelecekteki değerini verir

GDPROGRAM işlevi

Financial:    Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir

GAMA işlevi
Excel 2013

Statistical:    Gama işlevi değerini verir

GAMA.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Gama dağılımını verir

GAMADAĞ işlevi

Compatibility:    Gama dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GAMA.TERS işlevi
Excel 2010

Statistical:    Gama kümülatif dağılımının tersini verir

GAMATERS işlevi

Compatibility:    Gama kümülatif dağılımının tersini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GAMALN işlevi

Statistical:    Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir

GAMALN.DUYARLI işlevi
Excel 2010

Statistical:    Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir

GAUSS işlevi
Excel 2013

Statistical:    Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir

OBEB işlevi

Math and trigonometry:    En büyük ortak böleni verir

GEOORT işlevi

Statistical:    Geometrik ortayı verir

BESINIR işlevi

Engineering:    Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar

ÖZETVERİAL işlevi

Lookup and reference:    Bir Özet Tablo raporunda saklanan verileri verir

BÜYÜME işlevi

Statistical:    Üstel bir eğilim boyunca değerler verir

HARORT işlevi

Statistical:    Harmonik ortayı verir

HEX2BIN işlevi

Engineering:    Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür

HEX2DEC işlevi

Engineering:    Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür

HEX2OCT işlevi

Engineering:    Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

YATAYARA işlevi

Lookup and reference:    Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir

SAAT işlevi

Date and time:    Bir seri numarasını saate dönüştürür

YATAYYIĞ
Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Daha büyük bir dizi vermek için dizileri yatay olarak ve sırayla ekler

KÖPRÜ işlevi

Lookup and reference:    Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur

HİPERGEOM.DAĞ işlevi

Statistical:    Hipergeometrik dağılımı verir

HİPERGEOMDAĞ işlevi

Compatibility:    Hipergeometrik dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

EĞER işlevi

Logical:    Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir

EĞERHATA işlevi

Logical:    Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri döndürür; aksi taktirde formül sonucunu döndürür

EĞERYOKSA işlevi
Excel 2013

Logical:    İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir

ÇOKEĞER işlevi
2019

Logical:    Bir veya daha fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.

SANMUTLAK işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir

SANAL işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir

SANBAĞ_DEĞİŞKEN işlevi

Engineering:    Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir

SANEŞLENEK işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir

SANCOS işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir

SANCOSH işlevi
Excel 2013

Engineering:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

SANCOT işlevi
Excel 2013

Engineering:    Karmaşık bir sayının kotanjantını verir

SANCSC işlevi
Excel 2013

Engineering:    Karmaşık bir sayının kosekantını verir

SANCSCH işlevi
Excel 2013

Engineering:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir

SANBÖL işlevi

Engineering:    İki karmaşık sayının bölümünü verir

SANÜS işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının üssünü verir

SANLN işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir

SANLOG10 işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir

SANLOG2 işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir

SANKUVVET işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir

SANÇARP işlevi

Engineering:    Karmaşık sayıların çarpımını verir

SANGERÇEK işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir

SANSEC işlevi
Excel 2013

Engineering:    Karmaşık bir sayının sekantını verir

SANSECH işlevi
Excel 2013

Engineering:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir

SANSIN işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının sinüsünü verir

SANSINH işlevi
Excel 2013

Engineering:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

SANKAREKÖK işlevi

Engineering:    Karmaşık bir sayının karekökünü verir

SANTOPLA işlevi

Engineering:    İki karmaşık sayının farkını verir

SANÇIKAR işlevi

Engineering:    Karmaşık sayıların toplamını verir

SANTAN işlevi
Excel 2013

Engineering:    Karmaşık bir sayının tanjantını verir

İNDİS işlevi

Lookup and reference:    Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır

DOLAYLI işlevi

Lookup and reference:    Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir

BİLGİ işlevi

Information:    Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir

Bu işlev Web için Excel'ta kullanılamaz.

TAMSAYI işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar

KESMENOKTASI işlevi

Statistical:    Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir

FAİZORANI işlevi

Financial:    Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir

FAİZTUTARI işlevi

Financial:    Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir

İÇ_VERİM_ORANI işlevi

Financial:    Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir

EBOŞSA işlevi

Information:    Değer boşsa, DOĞRU verir

EHATA işlevi

Information:    Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir

EHATALIYSA işlevi

Information:    Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir

ÇİFTMİ işlevi

Information:    Sayı çiftse, DOĞRU verir

EFORMÜLSE işlevi
Excel 2013

Information:    Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir

EMANTIKSALSA işlevi

Information:    Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir

EYOKSA işlevi

Information:    Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir

EMETİNDEĞİLSE işlevi

Information:    Değer, metin değilse, DOĞRU verir

ESAYIYSA işlevi

Information:    Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir

TEKMİ işlevi

Information:    Sayı tekse, DOĞRU verir

ATLANMIŞ
Office 365 düğmesi

Information:    Bir LAMBDA'daki değerin eksik olup olmadığını kontrol eder ve DOĞRU ya da YANLIŞ verir

EREFSE işlevi

Information:    Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir

EMETİNSE işlevi

Information:    Değer bir metinse DOĞRU verir

ISO.TAVAN işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    En yakın tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir

ISOHAFTASAY işlevi
Excel 2013

Date and time:    Belirli bir tarih için yılın ISO hafta numarasının sayısını verir

ISPMT işlevi

Financial:    Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.

JIS işlevi

Text:    Dizedeki yarım genişlikteki (tek baytlı) karakterleri tam genişlikteki (çift baytlı) karakterlerle değiştirir

BASIKLIK işlevi

Statistical:    Bir veri kümesinin basıklığını verir

LAMBDA
Office 365 düğmesi

Logical:    Özel, yeniden kullanılabilir işlevler oluşturun ve bunları kolay bir adla çağırın

BÜYÜK işlevi

Statistical:    Veri kümesinde k sırasındaki en büyük değeri verir

OKEK işlevi

Math and trigonometry:    En küçük ortak katı verir

SOLDAN, SOLB işlevleri

Text:    Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir

UZUNLUK, UZUNLUKB işlevleri

Text:    Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir

LET
Office 365 düğmesi

Logical:    Hesaplama sonuçlarına adlar atar

DOT işlevi

Statistical:    Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir

LN işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının doğal logaritmasını verir

LOG işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir

LOG10 işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir

LOT işlevi

Statistical:    Üstel bir eğilimin parametrelerini verir

LOGTERS işlevi

Compatibility:    Bir logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir

LOGNORM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Birikimli lognormal dağılımını verir

LOGNORMDAĞ işlevi

Compatibility:    Birikimli lognormal dağılımını verir

LOGNORM.TERS işlevi
Excel 2010

Statistical:    Bir logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir

ARA işlevi

Lookup and reference:    Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar

KÜÇÜKHARF işlevi

Text:    Metni küçük harfe çevirir

DİZİOLUŞTUR
Office 365 düğmesi

Logical:    LAMBDA uygulayarak belirli satır ve sütun boyutundan oluşan hesaplanmış bir dizi verir

MAP
Office 365 düğmesi

Logical:    Yeni bir değer oluşturmak için LAMBDA uygulayarak dizilerdeki her değeri yeni bir değerle eşleştirme yoluyla oluşturulmuş bir dizi verir

KAÇINCI işlevi

Lookup and reference:    Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar

MAK işlevi

Statistical:    Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir

MAKA işlevi

Statistical:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir

MAXIFS işlevi
2019

Statistical:    Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür.

DETERMİNANT işlevi

Math and trigonometry:    Dizinin matris determinantını verir

MSÜRE işlevi

Financial:    Varsayılan par değeri 100 TL olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir

ORTANCA işlevi

Statistical:    Belirtilen sayıların orta değerini verir

PARÇAAL, ORTAB işlevleri

Text:    Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir

MİN işlevi

Statistical:    Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir

ÇOKEĞERMİN işlevi
2019

Statistical:    Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en küçük değeri döndürür.

MİNA işlevi

Statistical:    Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir

DAKİKA işlevi

Date and time:    Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür

DİZEY_TERS işlevi

Math and trigonometry:    Bir dizinin matris tersini verir

D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi

Financial:    Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir

DÇARP işlevi

Math and trigonometry:    İki dizinin matris çarpımını verir

MOD işlevi

Math and trigonometry:    Bölmeden kalanı verir

ENÇOK_OLAN işlevi

Compatibility:    Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi
Excel 2010

Statistical:    Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir

ENÇOK_OLAN.TEK işlevi
Excel 2010

Statistical:    Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

AY işlevi

Date and time:    Bir seri numarasını aya dönüştürür

KYUVARLA işlevi

Math and trigonometry:    İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir

ÇOKTERİMLİ işlevi

Math and trigonometry:    Sayılar kümesinin çok terimlisini verir

BİRİMMATRİS işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir

S işlevi

Information:    Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir

YOKSAY işlevi

Information:    #YOK hata değerini verir

NEGBİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Negatif binom dağılımını verir

NEGBİNOMDAĞ işlevi

Compatibility:    Negatif binom dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

TAMİŞGÜNÜ işlevi

Date and time:    İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir

TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevi
Excel 2010

Date and time:    İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir

NOMİNAL işlevi

Financial:    Yıllık nominal faiz oranını verir

NORM.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Normal birikimli dağılımı verir

NORMDAĞ işlevi

Compatibility:    Normal birikimli dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

NORMTERS işlevi

Statistical:    Normal kümülatif dağılımın tersini verir

NORM.TERS işlevi
Excel 2010

Compatibility:    Normal kümülatif dağılımın tersini verir

Not:  Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

NORM.S.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Standart normal birikimli dağılımı verir

NORMSDAĞ işlevi

Compatibility:    Standart normal birikimli dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

NORM.S.TERS işlevi
Excel 2010

Statistical:    Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

NORMSTERS işlevi

Compatibility:    Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

DEĞİL işlevi

Logical:    Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir

ŞİMDİ işlevi

Date and time:    Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir

TAKSİT_SAYISI işlevi

Financial:    Bir yatırımın dönem sayısını verir

NBD işlevi

Financial:    Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir

SAYIDEĞERİ işlevi
Excel 2013

Text:    Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür

OCT2BIN işlevi

Engineering:    Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür

OCT2DEC işlevi

Engineering:    Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür

OCT2HEX işlevi

Engineering:    Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür

TEK işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar

TEKYDEĞER işlevi

Financial:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

TEKYÖDEME işlevi

Financial:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

TEKSDEĞER işlevi

Financial:    Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

TEKSÖDEME işlevi

Financial:    Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

KAYDIR işlevi

Lookup and reference:    Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir

YADA işlevi

Logical:    Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir

PSÜRE işlevi
Excel 2013

Financial:    Yatırımın belirtilen bir değere ulaşması için gerekli dönem sayısını verir

PEARSON işlevi

Statistical:    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir

YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010

Statistical:    Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1 aralığında, hariç

YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010

Statistical:    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

YÜZDEBİRLİK işlevi

Compatibility:    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

YÜZDERANK.HRC işlevi
Excel 2010

Statistical:    Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir

YÜZDERANK.DHL işlevi
Excel 2010

Statistical:    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

YÜZDERANK işlevi

Compatibility:    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

PERMÜTASYON işlevi

Statistical:    Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir

PERMÜTASYONA işlevi
Excel 2013

Statistical:    Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)

PHI işlevi
Excel 2013

Statistical:    Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir

SES işlevi

Text:    Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar

Pİ işlevi

Math and trigonometry:    Pi değerini verir

DEVRESEL_ÖDEME işlevi

Financial:    Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir

POISSON.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Poisson dağılımını verir

POISSON işlevi

Compatibility:    Poisson dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KUVVET işlevi

Math and trigonometry:    Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir

ANA_PARA_ÖDEMESİ işlevi

Financial:    Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir

DEĞER işlevi

Financial:    Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

DEĞERİND işlevi

Financial:    İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

DEĞERVADE işlevi

Financial:    Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

OLASILIK işlevi

Statistical:    Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir

ÇARPIM işlevi

Math and trigonometry:    Bağımsız değişkenlerini çarpar

YAZIM.DÜZENİ işlevi

Text:    Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir

BD işlevi

Financial:    Bir yatırımın bugünkü değerini verir

DÖRTTEBİRLİK işlevi

Compatibility:    Veri kümesinin dörtte birliğini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010

Statistical:    Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir

DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010

Statistical:    Veri kümesinin dörtte birliğini verir

BÖLÜM işlevi

Math and trigonometry:    Bölme işleminin tamsayı kısmını verir

RADYAN işlevi

Math and trigonometry:    Dereceleri radyanlara dönüştürür

S_SAYI_ÜRET işlevi

Math and trigonometry:    0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir

RASGDİZİ işlevi

Office 365 düğmesi

Math and trigonometry:    RASGDİZİ işlevi, 0 ile 1 arasında rastgele sayılar dizisi verir. Bununla birlikte, doldurulacak satır ve sütun sayısını, en küçük ve en büyük değerleri, tamsayı mı yoksa ondalık değer mi verileceğini belirtebilirsiniz.

RASTGELEARADA işlevi

Math and trigonometry:    Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir

RANK.ORT işlevi
Excel 2010

Statistical:    Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

RANK.EŞİT işlevi
Excel 2010

Statistical:    Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

RANK işlevi

Compatibility:    Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

FAİZ_ORANI işlevi

Financial:    Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir

GETİRİ işlevi

Financial:    Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir

REDUCE
Office 365 düğmesi

Logical:    Her değere LAMBDA uygulayarak ve toplayıcıdaki toplam değeri vererek bir diziyi toplanmış değere düşürür

YAZMAÇ.KODU işlevi

Add-in and Automation:    Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir

DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB işlevleri

Text:    Metnin içindeki karakterleri değiştirir

YİNELE işlevi

Text:    Metni belirtilen sayıda yineler

SAĞDAN, SAĞB işlevleri

Text:    Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir

ROMEN işlevi

Math and trigonometry:    Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir

YUVARLA işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar

AŞAĞIYUVARLA işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

YUKARIYUVARLA işlevi

Math and trigonometry:    Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar

SATIR işlevi

Lookup and reference:    Bir başvurunun satır sayısını verir

SATIRSAY işlevi

Lookup and reference:    Bir başvurudaki satırların sayısını verir

GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ işlevi
Excel 2013

Financial:    Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir

RKARE işlevi

Statistical:    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir

GZV işlevi

Lookup and reference:    COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri verir

SCAN
Office 365 düğmesi

Logical:    Her değere LAMBDA uygulayarak dizi tarar ve her orta düzey değere sahip bir dizi verir

MBUL, ARAB işlevleri

Text:    Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)

SEC işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir açının sekantını verir

SECH işlevi
Excel 2013

Math and trigonometry:    Bir açının hiperbolik sekantını verir

SANİYE işlevi

Date and time:    Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür

SIRALI işlevi

Office 365 düğmesi

Math and trigonometry:    1, 2, 3, 4 gibi bir dizide sıralı sayıların bir listesini oluşturur

SERİTOPLA işlevi

Math and trigonometry:    Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir

SAYFA işlevi
Excel 2013

Information:    Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir

SAYFALAR işlevi
Excel 2013

Information:    Başvurudaki sayfa sayısını verir

İŞARET işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının işaretini verir

SİN işlevi

Math and trigonometry:    Verilen bir açının sinüsünü verir

SİNH işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

ÇARPIKLIK işlevi

Statistical:    Bir dağılımın çarpıklığını verir

ÇARPIKLIK.P işlevi
Excel 2013

Statistical:    Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu

DA işlevi

Financial:    Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir

EĞİM işlevi

Statistical:    Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir

KÜÇÜK işlevi

Statistical:    Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir

SIRALA işlevi

Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir aralık veya dizinin içeriğini sıralar.

SIRALAÖLÇÜT işlevi

Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir aralık veya dizinin içeriğini, karşılık gelen bir aralık veya dizideki değerlere göre sıralar

KAREKÖK işlevi

Math and trigonometry:    Pozitif bir karekök verir

KAREKÖKPİ işlevi

Math and trigonometry:    (* Pi sayısının) kare kökünü verir

STANDARTLAŞTIRMA işlevi

Statistical:    Normalleştirilmiş bir değer verir

STOKGEÇMİŞİ işlevi

Financial:    Bir finansal araçla ilgili geçmiş verileri alır

STDSAPMA işlevi

Compatibility:    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDSAPMA.P işlevi
Excel 2010

Statistical:    Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

STDSAPMA.S işlevi
Excel 2010

Statistical:    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDSAPMAA işlevi

Statistical:    Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

STDSAPMAS işlevi

Compatibility:    Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

STDSAPMASA işlevi

Statistical:    Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

STHYX işlevi

Statistical:    Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir

YERİNEKOY işlevi

Text:    Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar

ALTTOPLAM işlevi

Math and trigonometry:    Listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir

TOPLA işlevi

Math and trigonometry:    Bağımsız değişkenlerini toplar

ETOPLA işlevi

Math and trigonometry:    Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar

ÇOKETOPLA işlevi

Math and trigonometry:    Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar

TOPLA.ÇARPIM işlevi

Math and trigonometry:    İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir

TOPKARE işlevi

Math and trigonometry:    Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir

TOPX2EY2 işlevi

Math and trigonometry:    İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir

TOPX2AY2 işlevi

Math and trigonometry:    İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir

TOPXEY2 işlevi

Math and trigonometry:    İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir

İLKEŞLENEN işlevi
Office 365 düğmesi
2019

Logical:    Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir.

YAT işlevi

Financial:    Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir

M işlevi

Text:    Bağımsız değerlerini metne dönüştürür

TAN işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının tanjantını verir

TANH işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının hiperbolik tanjantını verir

AL
Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir dizinin başından veya sonundan belirli sayıda devamlı satır ya da sütunu verir

HTAHEŞ işlevi

Financial:    Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir

HTAHDEĞER işlevi

Financial:    Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir

HTAHÖDEME işlevi

Financial:    Bir Hazine bonosunun ödemesini verir

T.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

T.DAĞ.2K işlevi
Excel 2010

Statistical:    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

T.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010

Statistical:    Student t-dağılımını verir

TDAĞ işlevi

Compatibility:    Student t-dağılımını verir

METNEÇEVİR işlevi

Text:    Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür

SONRAKİMETİN
Office 365 düğmesi

Text:    Belirli bir karakterden veya dizeden sonra gelen metni verir

ÖNCEKİMETİN
Office 365 düğmesi

Text:    Belirli bir karakterden veya dizeden önce gelen metni verir

METİNBİRLEŞTİR
Office 365 düğmesi

Text:    Birden çok aralıktan ve/veya dizeden metinleri birleştirir

METİNBÖL
Office 365 düğmesi

Text:    Sütun ve satır sınırlayıcılarını kullanarak metin dizelerini böler

ZAMAN işlevi

Date and time:    Belirli bir zamanın seri numarasını verir

ZAMANSAYISI işlevi

Date and time:    Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür

T.TERS işlevi
Excel 2010

Statistical:    Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlevi olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir

T.TERS.2K işlevi
Excel 2010

Statistical:    Student t-dağılımının tersini verir

TTERS işlevi

Compatibility:    Student t-dağılımının tersini verir

SÜTUNA
Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Diziyi tek bir sütunda verir

SATIRA
Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Diziyi tek bir satırda verir

BUGÜN işlevi

Date and time:    Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür

DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi

Lookup and reference:    Bir dizinin devrik dönüşümünü verir

EĞİLİM işlevi

Statistical:    Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir

KIRP işlevi

Text:    Metindeki boşlukları kaldırır

KIRPORTALAMA işlevi

Statistical:    Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir

DOĞRU işlevi

Logical:    DOĞRU mantıksal değerini verir

NSAT işlevi

Math and trigonometry:    Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar

T.TEST işlevi
Excel 2010

Statistical:    Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

TTEST işlevi

Compatibility:    Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

TÜR işlevi

Information:    Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

UNICODEKARAKTERİ işlevi
Excel 2013

Text:    Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir

UNICODE işlevi
Excel 2013

Text:    Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir

BENZERSİZ işlevi

Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir liste veya aralıktaki benzersiz değerlerin bir listesini verir

BÜYÜKHARF işlevi

Text:    Metni büyük harfe çevirir

SAYIYAÇEVİR işlevi

Text:    Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür

DEĞERMETİN
Office 365 düğmesi

Text:    Belirtilen herhangi bir değerden metni verir

VAR işlevi

Compatibility:    Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

VAR.P işlevi
Excel 2010

Statistical:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar

VAR.S işlevi
Excel 2010

Statistical:    Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

VARA işlevi

Statistical:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

VARS işlevi

Compatibility:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

VARSA işlevi

Statistical:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

DAB işlevi

Financial:    Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir

DÜŞEYARA işlevi

Lookup and reference:    Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder

DÜŞEYYIĞ
Office 365 düğmesi

Look and reference:    Daha büyük bir dizi vermek için dizileri dikey olarak ve sırayla ekler

WEBHİZMETİ işlevi
Excel 2013

Web:    Bir web hizmetinden alınan verileri getirir.

Bu işlev Web için Excel'ta kullanılamaz.

HAFTANINGÜNÜ işlevi

Date and time:    Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür

HAFTASAY işlevi

Date and time:    Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür

WEIBULL işlevi

Compatibility:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

WEIBULL.DAĞ işlevi
Excel 2010

Statistical:    Weibull dağılımını hesaplar

İŞGÜNÜ işlevi

Date and time:    Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir

İŞGÜNÜ.ULUSL işlevi
Excel 2010

Date and time:    Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir

SÜTUNSAR
Office 365 düğmesi

Look and reference:    Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan değer satırını veya sütununu sütunlara göre sarmalar

SATIRSAR
Office 365 düğmesi

Look and reference:    Belirtilen sayıda öğeden sonra sağlanan değer satırını veya sütununu satırlara göre sarmalar

AİÇVERİMORANI işlevi

Financial:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir

ÇAPRAZARA işlevi

Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir aralığı veya bir diziyi arar ve bulduğu ilk eşleşmeye karşılık gelen bir öğeyi verir. Bir eşleşme yoksa, ÇAPRAZARA en yakın (yaklaşık) eşleşmeyi verebilir. 

ÇAPRAZELEŞTİR işlevi

Office 365 düğmesi

Lookup and reference:    Bir dizi veya hücre aralığındaki bir öğenin göreli konumunu verir. 

ANBD işlevi

Financial:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir

ÖZELVEYA işlevi
Excel 2013

Logical:    Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum YADA değerini verir

YIL işlevi

Date and time:    Bir seri numarasını yıla dönüştürür

YILORAN işlevi

Date and time:    Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir

ÖDEME işlevi

Financial:    Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir

ÖDEMEİND işlevi

Financial:    Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir

ÖDEMEVADE işlevi

Financial:    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir

Z.TEST işlevi
Excel 2010

Statistical:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar

ZTEST işlevi

Compatibility:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğuuzmanlarına sorabilir veya Yanıt topluluğu içinden destek alabilirsiniz.

İlgili Konular

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Excel’deki formüllere genel bakış
Bozuk formülleri önleme
Formüllerde hataları algılama

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×