Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Excel tablosu oluşturduğunuzda, Excel tabloya ve tablodaki her sütun üst bilgisine bir ad atar. Excel tablosuna formül eklediğinizde, söz konusu adlar siz formülü girerken otomatik olarak gösterilebilir ve bunları el ile girmek yerine tabloda hücre başvurularını seçersiniz. İşte Excel’in yaptığı işlemi gösteren bir örnek:

Açık hücre başvurularını kullanmak yerine

Excel tablo ve sütun adlarını kullanır

=Topla(C2:C7)

= TOPLA(SatışBölümü[Satış Tutarı])

Tablo ve sütun adlarından oluşan bu bileşime yapılandırılmış başvuru adı verilir. Yapılandırılmış başvurulardaki adlar, tabloya her veri eklediğinizde veya tablodan her veri kaldırdığınızda ayarlanır.

Yapılandırılmış başvurular, Excel tablosunun dışında, tablo verilerine başvuruda bulunan bir formül oluşturduğunuzda da görünür. Başvurular, büyük bir çalışma kitabında tabloları bulmayı kolaylaştırabilir.

Formülünüze yapılandırılmış başvurular eklemek için, formüle hücre başvurusunu kendiniz yazmak yerine, başvuruda bulunmak istediğiniz tablo hücrelerini tıklatın. Satış komisyonunun miktarını hesaplamak için yapılandırılmış başvuruları otomatik olarak kullanan bir formül girmek için aşağıdaki örnek verileri kullanalım.

Satış Elemanı

Bölge

Satış Tutarı

Komisyon %

Komisyon Tutarı

Tamer

Kuzey

260

%10

Buğra

Güney

660

%15

Sibel

Doğu

940

%15

Haluk

Batı

410

%12

Defne

Kuzey

800

%15

Ramiz

Güney

900

%15

 1. Sütun başlıkları da dahil olmak üzere yukarıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın.

 2. Tabloyu oluşturmak için veri aralığındaki herhangi bir hücreyi seçin ve Ctrl+T tuşlarına basın.

 3. Tablom üst bilgi içeriyor kutusunun işaretli olduğundan emin olun ve Tamam'a tıklayın.

 4. E2 hücresine eşittir işareti (=) yazın ve C2 hücresine tıklayın.

  Formül çubuğunda, eşittir işaretinden sonra [@[Satış Tutarı]] yapılandırılmış başvurusu görüntülenir.

 5. Kapatma köşeli ayracından hemen sonra bir yıldız işareti (*) yazın ve D2 hücresine tıklayın.

  Formül çubuğunda, yıldız işaretinden sonra [@[Komisyon %]] yapılandırılmış başvurusu görüntülenir.

 6. Enter tuşuna basın.

  Excel otomatik olarak bir hesaplanmış sütun oluşturur ve sizin için formülü tüm sütun boyunca aşağı doğru kopyalar ve her satır için ayarlar.

Açık hücre başvuruları kullandığımda ne olur?

Hesaplanan bir sütuna açık hücre başvuruları girerseniz, formülün yaptığı hesapları görmek zorlaşabilir.

 1. Örnek çalışma sayfanızda E2 hücresine tıklayın

 2. Formül çubuğuna =C2*D2 yazın ve Enter tuşuna basın.

Excel'in formülünüzü sütun boyunca aşağı kopyalarken yapılandırılmış başvuruları kullanmadığına dikkat edin. Örneğin, varolan C ve D sütunları arasına bir sütun ekleyecek olursanız, formülü yeniden düzenlemeniz gerekir.

Tablo adını nasıl değiştirebilirim?

Excel tablosu oluşturduğunuzda, Excel varsayılan bir tablo adı oluşturur (Tablo1, Tablo2, vb), ancak tablo adını değiştirerek daha anlamlı bir hale getirebilirsiniz.

 1. Şeritte Tablo Araçları > Tasarım sekmesini göstermek için tablodaki herhangi bir hücreyi seçin.

 2. Tablo Adı kutusuna istediğiniz adı yazın ve Enter tuşuna basın.

Örnek verilerimizde, SatışBölümü adını kullandık.

Tablo adlarında aşağıdaki kuralları kullanın:

 • Geçerli karakterler kullanın  Adı her zaman bir harfle, alt çizgi karakteriyle (_) veya ters eğik çizgiyle (\) başlatın. Adın kalan bölümünde harf, sayı, nokta ve alt çizgi karakterleri kullanın. Ad olarak "C", "c", "R" veya "r" kullanamazsınız; çünkü bunlar Ad veya Git kutusuna yazıldığında etkin hücrenin sütununu veya satırını seçmeyi sağlayan kısayollar olarak önceden belirlenmiştir.

 • Hücre başvuruları kullanmayın  Adlar, Z$100 veya R1C1 gibi bir hücre başvurusuyla aynı olamaz.

 • Sözcükleri ayırmak için boşluk kullanma  Ad içinde boşluk kullanılamaz. Alt çizgi karakterini (_) ve noktayı (.) sözcük ayırıcıları olarak kullanın. Örneğin, SatışBölümü, Sales_Tax veya İlk.Çeyrek.

 • 255 karakterden fazla kullanmayın Tablo adı en çok 255 karakterden oluşabilir.

 • Benzersiz tablo adlarını kullanma Yinelenen adlara izin verilmez. Excel adlardaki büyük ve küçük harf karakterlerini birbirinden ayırmaz, bu nedenle aynı çalışma kitabına "Satış" girerseniz ancak aynı çalışma kitabına zaten "SATIŞLAR" adlı başka bir ad girerseniz, benzersiz bir ad seçmeniz istenir.

 • Nesne tanımlayıcısı kullanma  Tabloların, PivotTable'ların ve grafiklerin bir karışımını yapmayı planlıyorsanız, adlarınızı nesne türüyle önek olarak eklemek iyi bir fikirdir. Örneğin: Satış tablosu için tbl_Sales, satış PivotTable için pt_Sales ve satış grafiği için chrt_Sales veya satış PivotChart'ı için ptchrt_Sales. Bu, adlarınızın tümünü Ad Yöneticisi'nde sıralı bir listede tutar.

Yapılandırılmış başvuru sözdizimi kuralları

Ayrıca, yapılandırılmış başvuruları formüle el ile girebilir veya değiştirebilirsiniz, ancak bunu yapmak için yapılandırılmış başvuru söz dizimini anlamanıza yardımcı olur. Aşağıdaki formül örneğini inceleyelim:

=SUM(SatışBölümü[[#Toplamlar],[Satış Tutarı]],SatışBölümü[[#Veriler],[Komisyon Tutarı]])

Bu formülün yapılandırılmış başvuru bileşenleri şunlardır:

 • Tablo adı:    SatışBölümü özel bir tablo adıdır. Üstbilgi veya toplam satırı olmayan tablo verilerine başvuruda bulunur. Tablo1 gibi bir varsayılan tablo adı kullanabilir veya özel bir ad kullanmak için varsayılan adı değiştirebilirsiniz.

 • Sütun tanımlayıcısı:    [Satış Tutarı] ve [Komisyon Tutarı] temsil ettikleri sütunların adlarını kullanan sütun tanımlayıcılarıdır. Bunlar hiçbir sütun üstbilgisi veya toplam satırı olmadan sütun verilerine başvuruda bulunurlar. Tanımlayıcıları her zaman, gösterildiği gibi köşeli ayraç içine alın.

 • Öğe tanımlayıcısı:    [#Totals] ve [#Data] tablonun toplam satırı gibi belirli bölümlerine başvuran özel öğe tanımlayıcılarıdır.

 • Tablo tanımlayıcısı:    [[#Toplamlar],[Satış Tutarı]] ve [[#Veriler],[Komisyon Tutarı]], yapılandırılmış başvurunun dış bölümlerini temsil eden tablo tanımlayıcılarıdır. Dış başvurular tablo adını izler ve bunları köşeli ayraçlar içine alırsınız.

 • Yapılandırılmış başvuru:    (SatışBölümü[[#Totals],[Satış Tutarı]] ve SatışBölümü[[#Data],[Komisyon Tutarı]] tablo adıyla başlayan ve sütun tanımlayıcısıyla biten bir dizeyle temsil edilen yapılandırılmış başvurulardır.

Yapılandırılmış başvuruları el ile oluşturmak veya düzenlemek için, aşağıdaki söz dizimi kurallarını kullanın:

 • Tanımlayıcıları köşeli ayraç içine alın    Bütün tablo, sütun ve özel öğe tanımlayıcıları karşılıklı köşeli ayraçların ([ ]) içine yerleştirilmelidir. Başka tanımlayıcılar içeren bir tanımlayıcının, diğer tanımlayıcıların iç eşleşen ayraçlarını kapatması için dış eşleşen köşeli ayraç gerekir. Örneğin: =SatışBölümü[[Satış Elemanı]:[Bölge]]

 • Tüm sütun başlıkları metin dizeleridir    Ancak yapılandırılmış başvuruda kullanıldıklarında tırnak işareti gerektirmezler. 2014 veya 1/1/2014 gibi sayılar veya tarihler metin dizesi olarak kabul edilir. Sütun başlıklarında ifade kullanamazsınız. Örneğin, SatışBölümüMYÖzet[[2014]:[2012]] ifadesi çalışmaz.

Özel karakter içeren sütun başlıklarını köşeli parantez içine alın    Özel karakter kullanılmışsa, sütun başlığının tamamı köşeli parantez içine alınmalıdır; bu da, sütun tanımlayıcısında çift köşeli ayraç gerektiği anlamına gelir. Örneğin: =SatışBölümüMYÖzet[[Toplam $ Tutar]]

Formülde fazladan köşeli ayraç gerektiren özel karakterlerin listesi:

 • Sekme

 • Satır besleme

 • Satır başı

 • Virgül (,)

 • İki Nokta Üst Üste (:)

 • Nokta (.)

 • Sol köşeli ayraç ([)

 • Sağ köşeli ayraç (])

 • Pound işareti (#)

 • Tek tırnak işareti (')

 • Çift tırnak işareti (")

 • Sol ayraç ({)

 • Sağ küme ayracı (})

 • Dolar işareti ($)

 • Şapka işareti (^)

 • Ve işareti (&)

 • Yıldız (*)

 • Artı işareti (+)

 • Eşittir işareti (=)

 • Eksi işareti (-)

 • Büyüktür simgesi (>)

 • Küçüktür simgesi (<)

 • Bölme işareti (/)

 • İşarette (@)

 • Ters eğik çizgi (\)

 • Ünlem işareti (!)

 • Sol parantez (()

 • Sağ parantez ())

 • Yüzde işareti (%)

 • Soru işareti (?)

 • Backtick (')

 • Noktalı Virgül (;)

 • Tilde (~)

 • Alt çizgi (_)

 • Sütun başlıklarında bazı özel karakterler için bir çıkış karakteri kullanın    Bazı karakterlerin özel anlamı vardır ve çıkış karakteri olarak bir tek tırnak işaretinin (') kullanılmasını gerektirir. Örneğin: =SatışBölümüMYÖzet['#Öğe]

Formülde kaçış karakteri (') gerektiren özel karakterlerin listesi aşağıdadır:

 • Sol köşeli ayraç ([)

 • Sağ köşeli ayraç (])

 • Pound işareti(#)

 • Tek tırnak işareti (')

 • İşarette (@)

Yapılandırılmış başvuruda okunabilirliği artırmak için boşluk karakterini kullanma    Yapılandırılmış başvurunun daha kolay okunmasını sağlamak için boşluk karakterleri kullanabilirsiniz. Örneğin: =SatışBölümü[ [Satış Elemanı]:[Bölge] ] veya =SatışBölümü[[#Üstbilgiler], [#Veriler], [Komisyon %]]

Şu konumlarda bir boşluk kullanmanız önerilir:

 • İlk sol köşeli ayraç ([) sonra

 • Son sağ köşeli ayraç (]) öncesinde.

 • Virgülden sonra.

Başvuru işleçleri

Hücre aralıklarını belirtirken daha fazla esneklik sağlamak üzere sütun belirleyicilerini bileştirmek için aşağıdaki başvuru işleçlerini kullanabilirsiniz.

Yapılandırılmış başvuru:

Başvuru yeri:

Kullandığı işleç:

Karşılık geldiği hücre aralığı:

=SatışBölümü[[Satış Elemanı]:[Bölge]]

İki veya daha fazla bitişik sütundaki hücrelerin tümü

: (iki nokta üst üste) aralık işleci

A2:B7

=SatışBölümü[Satış Tutarı],SatışBölümü[Komisyon Tutarı]

İki veya daha çok sütunun birleşimi

, (virgül) birleşim işleci

C2:C7, E2:E7

=SatışBölümü[[Satış Elemanı]:[Satış Tutarı]] SatışBölümü[[Bölge]:[Komisyon %]]

İki veya daha çok sütunun kesişmesi

  (boşluk) kesişme işleci

B2:C7

Özel öğe belirleyicileri

Tablonun yalnızca belirli bölümlerine, örneğin toplamlar satırına başvuruda bulunmak için, yapılandırılmış başvurularınızda aşağıdaki özel öğe tanımlayıcılarından herhangi birini kullanabilirsiniz.

Özel öğe belirleyicisi:

Başvuru yeri:

#Tümü

Sütun başlıkları, veriler ve varsa toplamlar dahil olmak üzere tablonun tamamı.

#Veriler

Yalnızca veri satırları.

#Üstbilgiler

Yalnızca üstbilgi satırı.

#Toplamlar

Yalnızca toplam satırı. Toplam satırı yoksa, null döndürür.

#Bu Satır

veya

@

veya

@[Sütun Adı]

Yalnızca formülle aynı satırda yer alan hücreler. Bu tanımlayıcılar, herhangi bir özel öğe tanımlayıcısıyla birleştirilemez. Bunları, başvuru için dolaylı kesişme davranışını zorlamak veya dolaylı kesişme davranışını geçersiz kılmak ve bir sütundan tek tek değerlere başvurmak için kullanın.

Excel, birden çok veri satırı olan tablolarda #Bu Satır tanımlayıcılarını otomatik olarak daha kısa olan @ tanımlayıcısıyla değiştirir. Ama tablonuzda tek bir satır varsa, Excel #Bu Satır tanımlayıcısını değiştirmez ve başka satırlar eklerseniz beklenmedik hesaplama sonuçları alabilirsiniz. Hesaplama sorunlarından kaçınmak için, tablonuza herhangi bir yapılandırılmış başvuru formülü girmeden önce birden çok satır girmeye dikkat edin.

Hesaplanmış sütunlarda yapılandırılmış başvuruları niteleme

Bir hesaplanmış sütun oluşturduğunuzda, formülü oluşturmak için genellikle yapılandırılmış başvuru kullanırsınız. Bu yapılandırılmış başvuru niteliksiz olabileceği gibi tam nitelikli de olabilir. Örneğin komisyon miktarını dolar cinsinden hesaplayan Komisyon Tutarı adlı hesaplanmış sütunu oluşturmak için aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz:

Yapılandırılmış başvuru türü

Örnek

Açıklama

Nitelenmemiş

=[Satış Tutarı]*[Komisyon %]

Geçerli satırdan karşılık gelen değerleri çarpar.

Tam nitelikli

=SatışBölümü[Satış Tutarı]*SatışBölümü[Komisyon %]

Her iki sütunda karşılık gelen satırlarda yer alan değerleri çarpar.

Uyulması gereken genel kural şudur: Bir tabloda, örneğin hesaplanmış sütun oluştururken, yapılandırılmış başvurular kullanıyorsanız niteliksiz yapılandırılmış başvuru kullanabilirsiniz, ancak yapılandırılmış başvuruyu tablonun dışında kullanırsanız, tam nitelikli bir yapılandırılmış başvuru kullanmanız gerekir.

Yapılandırılmış başvuruları kullanma örnekleri

İşte size yapılandırılmış başvuruları kullanmanın bazı yolları.

Yapılandırılmış başvuru:

Başvuru yeri:

Karşılık geldiği hücre aralığı:

=SatışBölümü[[#Tümü],[Satış Tutarı]]

Satış Tutarı sütunundaki hücrelerin tümü.

C1:C8

=SatışBölümü[[#Üstbilgiler],[Komisyon %]]

Komisyon % sütununun üstbilgisi.

D1

=SatışBölümü[[#Toplamlar],[Bölge]]

Bölge sütununun toplamı. Toplamlar satırı yoksa boş döndürür.

B8

=SatışBölümü[[#Tümü],[Satış Tutarı]:[Komisyon %]]

Satış Tutarı ve Komisyon % sütunlarındaki hücrelerin tümü.

C1:D8

=SatışBölümü[[#Veriler],[Komisyon %]:[Komisyon Tutarı]]

Yalnızca Komisyon % ve Komisyon Tutarı sütunlarındaki veriler.

D2:E7

=SatışBölümü[[#Üstbilgiler],[Bölge]:[Komisyon Tutarı]]

Yalnızca Bölge ve Komisyon Tutarı arasındaki sütunların üstbilgileri.

B1:E1

=SatışBölümü[[#Toplamlar],[Satış Tutarı]:[Komisyon Tutarı]]

Satış Tutarı’ndan Komisyon Tutarı’na kadar olan sütunların toplamları. Toplamlar satırı yoksa null döndürür.

C8:E8

=SatışBölümü[[#Üstbilgiler],[#Veriler],[Komisyon %]]

Yalnızca üstbilgiler ve % Komisyon’un verileri.

D1:D7

=SatışBölümü[[#Bu Satır], [Komisyon Tutarı]]

veya

=SatışBölümü[@Komisyon Tutarı]

Geçerli satırla Komisyon Tutarı sütununun kesişme noktasındaki hücre. Üst bilgi veya toplam satırıyla aynı satırda kullanılırsa, bu bir #VALUE! hatası döndürür.

Birden çok veri satırı içeren bir tabloya bu yapılandırılmış başvurunun uzun biçimini (#Bu Satır) yazarsanız, Excel bunu otomatik olarak kısa biçimle (@) değiştirir. Her ikisi de aynı şekilde çalışır.

E5 (geçerli satır 5 ise)

Yapılandırılmış başvurularla çalışma stratejileri

Yapılandırılmış başvurularla çalışırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

 • Formül Otomatik Tamamlama'yı kullanın    Yapılandırılmış başvurular girerken ve doğru söz diziminin kullanıldığından emin olmak için Formülü Otomatik Tamamlama'yı kullanmanın oldukça yararlı olduğunu görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Formülü Otomatik Tamamlama'yı kullanma.

 • Yarı seçimlerde tablolar için yapılandırılmış başvurular oluşturulup oluşturulmayacağına karar verme    Varsayılan olarak, bir formül oluşturduğunuzda, tablodaki bir hücre aralığına tıkladığınızda hücreler yarı seçilir ve formüldeki hücre aralığı yerine otomatik olarak yapılandırılmış bir başvuru girilir. Bu yarı seçim davranışı yapılandırılmış başvuru girmeyi çok daha kolay hale getirir. Dosya > Seçenekleri > Formüller > Formüllerle çalışma iletişim kutusundaki Formüllerde tablo adlarını kullan onay kutusunu seçerek veya temizleyerek bu davranışı açabilir veya kapatabilirsiniz.

 • Diğer çalışma kitaplarındaki Excel tablolarına dış bağlantılar içeren çalışma kitaplarını kullanma    Çalışma kitabı başka bir çalışma kitabındaki Excel tablosuna dış bağlantı içeriyorsa, bağlantıları içeren hedef çalışma kitabında #REF! hatalarından kaçınmak için bu bağlantılı kaynak çalışma kitabının Excel'de açık olması gerekir. Hedef çalışma kitabını önce açarsanız ve #REF! hataları görüntülenirse, kaynak çalışma kitabını açarsanız bunlar çözülür. Önce kaynak çalışma kitabını açarsanız, hiçbir hata kodu görmemeniz gerekir.

 • Aralığı tabloya, tabloyu aralığa dönüştürme    Tabloyu aralığa dönüştürdüğünüzde, tüm hücre başvuruları eşdeğer mutlak A1 stili başvurularına dönüşür. Bir aralığı tabloya dönüştürdüğünüzde, Excel bu aralığın hücre başvurularını otomatik olarak eşdeğer yapılandırılmış başvurularıyla değiştirmez.

 • Sütun başlıklarını kapatma    Tablo sütun başlıklarını, Tablo Tasarım sekmesinden > Üst Bilgi Satırı'ndan açıp kapatabilirsiniz. Tablo sütun başlıklarını kapatırsanız, sütun adlarını kullanan yapılandırılmış başvurular etkilenmez ve bunları formüllerde kullanmaya devam edebilirsiniz. Doğrudan tablo üst bilgilerine başvuran yapılandırılmış başvurular (ör. =SatışBölümü[[#Headers],[%Komisyon]]) #REF.

 • Tabloya sütun ve satır ekleme veya silme    Tablo veri aralıkları genellikle değiştiği için, yapılandırılmış başvurular için hücre başvuruları otomatik olarak ayarlanır. Örneğin, bir tablodaki tüm veri hücrelerini saymak için formülde tablo adı kullanırsanız ve sonra bir veri satırı eklerseniz, hücre başvurusu buna göre otomatik olarak ayarlanır.

 • Tablo veya sütunu yeniden adlandırma    Bir sütun veya tabloyu yeniden adlandırırsanız, Excel, bu tablo veya sütun başlığının çalışma kitabında kullanılan yapılandırılmış başvuruların tümündeki kullanımlarını otomatik olarak değiştirir.

 • Yapılandırılmış başvuruları taşıma, kopyalama ve doldurma    Yapılandırılmış başvuru kullanan bir formülü kopyaladığınızda veya taşıdığınızda, tüm yapılandırılmış başvurular aynı kalır.

  Not: Yapılandırılmış başvuruyu kopyalamak ve yapılandırılmış başvurunun dolgusu yapmak aynı şey değildir. Kopyaladığınızda, tüm yapılandırılmış başvurular aynı kalırken, bir formülü doldurduğunuzda, tam yapılandırılmış başvurular sütun tanımlayıcılarını aşağıdaki tabloda özetlenen bir seri gibi ayarlar.

Dolgu yönü şuysa:

Doldurma sırasında şunları tuşuna basın:

Sonuç:

Yukarı veya aşağı

Hiçbir şey

Sütun belirleyici ayarlanmaz.

Yukarı veya aşağı

Ctrl

Sütun belirleyicileri seri olarak ayarlanır.

Sağa veya sola

Yok

Sütun belirleyicileri seri olarak ayarlanır.

Yukarı, aşağı, sağa veya sola

Shift

Geçerli hücrelerdeki değerlerin üzerine yazılmaz, bunu yerine geçerli hücre değerleri taşınır ve sütun belirleyicileri eklenir.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Her zaman Excel Teknik Topluluğu sayfasında bir uzmana soru sorabilir veya Topluluklar sayfasından destek alabilirsiniz.

İlgili Konular

Excel tablolarına
genel bakışVideo: Excel tablosu
oluşturma ve biçimlendirmeExcel tablosundaki
verileri toplamaExcel tablosunu
biçimlendirmeSatır ve sütun
ekleyerek veya kaldırarak tabloyu yeniden boyutlandırmaAralık veya tablodaki
verileri filtrelemeTabloyu aralığa
dönüştürmeExcel tablosu uyumluluk sorunları
Excel tablosunu SharePoint'e
aktarmaExcel'de formüllere genel bakış

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×