2012 Sanal Makine Yöneticisi R2 UR8 veya daha sonra yeniden yükleme

Özet

Microsoft Sistem Merkezi 2012 R2 Sanal Makine Yöneticisi'nin (VMM 2012 R2) yüklü olduğunda, VMM güncelleştirme paketi 8 veya daha yeni bir güncelleştirme yeniden yüklenmesi başarısız olur. Ayrıca, aşağıdaki hata iletisini alırsınız ve VMM yeniden yüklemeniz gerekir:

süre : InnerException.Type: System.Data.SqlClient.SqlException, InnerException.Message: ihlali, PRIMARY KEY kısıtlaması 'PK_tbl_WLC_ServiceTemplate'. Yinelenen anahtar 'dbo.tbl_WLC_ServiceTemplate' nesnesi ekleyemezsiniz. < Key_value > yinelenen anahtar değeri olur.

Sanal Makine Yöneticisi'ni yeniden yükleyin.

Şu adımları izleyin:

 1. Sanal Makine Yöneticisi'ni kaldırın. Veritabanını koru seçeneğini belirleyin.

 2. Açık SQL Management Studio ve sonra Retained veritabanına bağlanmak.

 3. Aaıdaki saklı yordamı çalıştırın: /****** Object: StoredProcedure [dbo].[prc_WLC_GetVNetworkAdapterByNicId] Script Date: 12/16/2015 2:13:12 AM ******/ -- ========================================================= -- Create date: 08/31/2007 -- Description: Get VNetworkAdapter for a given NicId -- ========================================================= ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_GetVNetworkAdapterByNicId] @VNicId uniqueidentifier AS BEGIN DECLARE @error int SET @error = 0 SET NOCOUNT ON; SELECT [Name], [Description], [OwnerIdentifier], [CreationTime], vna.[ModifiedTime], [Accessibility], [ObjectState], [VNicId], [HWProfileId], [ParentType], [VirtualNetwork], [MACAddressType], [MACAddress], [IPv4AddressType], [IPv6AddressType], [PortId], [DeviceId], [NetworkAdapterType], [VMSubnetId], [VMNetworkId], [PortClassificationId], [PortProfileSetId], [VLanEnabled], [VLanId], [VmwAdapterIndex], [VmwPortGroup], [SlotId], [MACSpoofingEnabled], [EnableGuestIPNetworkVirtualizationUpdates], [VMNetworkOptimizationEnabled], [HostId], [LogicalSwitchId], [NetworkKBytesReadTieredPerfCounterID], [NetworkKBytesWriteTieredPerfCounterID], [VMNetworkServiceSetting], [UsesSriov], [IsUsedForHostManagement], [IPv4Addresses], [IPv6Addresses], [DefaultGateways], [DNSServers], [TemplateNicName], compliance.PortClassificationComplianceErrors AS [PortClassificationComplianceErrors], compliance.VMNetworkComplianceErrors AS [VMNetworkComplianceErrors] FROM dbo.tbl_WLC_VNetworkAdapter vna LEFT JOIN dbo.tbl_NetMan_VirtualNetworkAdapterCompliance compliance ON vna.VNicId = compliance.VirtualNetworkAdapterId WHERE VNicId = @VNicId SET @error = @@ERROR SET NOCOUNT OFF RETURN @error END IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_RBS_UserRole_Add]') AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) SET NOEXEC OFF ELSE SET NOEXEC ON GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[prc_RBS_UserRole_Add] Script Date: 10/03/2007 12:13:45 ******/ ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_RBS_UserRole_Add] ( @RoleID uniqueidentifier, @ProfileType tinyint, @Description nvarchar(2048), @Name nvarchar(256), @OwnerIdentifier nvarchar(256), @ParentUserRole uniqueidentifier, @LastUpdatedTimestamp datetime, @ShowPROTips bit, @VMNetworkMaximum smallint, @VMNetworkMaximumPerUser smallint, @VPNConnectionMaximum smallint, @VPNConnectionMaximumPerUser smallint, @VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps bigint, @VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps bigint, @NATConnectionMaximum smallint = NULL, @NATConnectionMaximumPerUser smallint = NULL ) AS BEGIN TRAN SET NOCOUNT ON DECLARE @error int DECLARE @IsDuplicateName bit DECLARE @IsRoleAlreadyPresent bit SELECT @IsDuplicateName = [dbo].[fn_RBS_UserRole_NameExists](@RoleID, @ParentUserRole, @Name) -- This is especially used in Upgrade scenarios where we are inserting Administrator role SELECT @IsRoleAlreadyPresent = Count(RoleID) FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRole] WHERE RoleID = @RoleID IF (@IsDuplicateName = 0 AND @IsRoleAlreadyPresent = 0) BEGIN INSERT INTO [dbo].[tbl_RBS_UserRole] ([RoleID] ,[ProfileType] ,[Description] ,[Name] ,[OwnerIdentifier] ,[ParentUserRole] ,[LastUpdatedTimestamp] ,[ShowPROTips] ,[VMNetworkMaximum] ,[VMNetworkMaximumPerUser] ,[VPNConnectionMaximum] ,[VPNConnectionMaximumPerUser] ,[VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps] ,[VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps] ,[NATConnectionMaximum] ,[NATConnectionMaximumPerUser] ) VALUES ( @RoleID, @ProfileType, @Description, @Name, @OwnerIdentifier, @ParentUserRole, @LastUpdatedTimestamp, @ShowPROTips, @VMNetworkMaximum, @VMNetworkMaximumPerUser, @VPNConnectionMaximum, @VPNConnectionMaximumPerUser, @VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps, @VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps, @NATConnectionMaximum, @NATConnectionMaximumPerUser ) -- Insert flattened tree of the hierarchy for this user role INSERT INTO [dbo].[tbl_RBS_UserRoleHierarchy] SELECT RoleId, ParentRoleId, hl FROM view_RBS_UserRoleParentChildRelation ur where ur.RoleID = @RoleID SELECT @error = @@ERROR END ELSE BEGIN SET @error = 50008 END SET NOCOUNT OFF COMMIT TRAN RETURN @error Go SET NOEXEC OFF -------------------------------------------------------------------------------------------- IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_RBS_UserRole_CommonUpdate]') AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) SET NOEXEC OFF ELSE SET NOEXEC ON GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[prc_RBS_UserRole_CommonUpdate] Script Date: 10/03/2007 12:13:45 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_RBS_UserRole_CommonUpdate] ( @RoleID uniqueidentifier, @Description nvarchar(2048), @OwnerIdentifier nvarchar(256), @Name nvarchar(256), @LastUpdatedTimestamp datetime, @ShowPROTips bit, @VMNetworkMaximum smallint, @VMNetworkMaximumPerUser smallint, @VPNConnectionMaximum smallint, @VPNConnectionMaximumPerUser smallint, @VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps bigint, @VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps bigint, @NATConnectionMaximum smallint = NULL, @NATConnectionMaximumPerUser smallint = NULL ) AS SET NOCOUNT ON DECLARE @error int DECLARE @ParentUserRole uniqueidentifier DECLARE @IsDuplicateName bit DECLARE @OldName nvarchar(256) SELECT @ParentUserRole = [ParentUserRole], @OldName = [Name] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRole] WHERE [RoleID] = @RoleID IF (@OldName = @Name) BEGIN -- We are not changing role name. This is necessary if Admin has already an SSU1 and TA created SSU1, we should not error out here SELECT @IsDuplicateName = 0 END ELSE BEGIN SELECT @IsDuplicateName = [dbo].[fn_RBS_UserRole_NameExists](@RoleID, @ParentUserRole, @Name) END IF (@IsDuplicateName = 0) BEGIN UPDATE [dbo].[tbl_RBS_UserRole] SET [Description] = @Description, [OwnerIdentifier] = @OwnerIdentifier, [Name] = @Name, [LastUpdatedTimestamp] = @LastUpdatedTimestamp, [ShowPROTips] = @ShowPROTips, [VMNetworkMaximum] = @VMNetworkMaximum, [VMNetworkMaximumPerUser] = @VMNetworkMaximumPerUser, [VPNConnectionMaximum] = @VPNConnectionMaximum, [VPNConnectionMaximumPerUser] = @VPNConnectionMaximumPerUser, [VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps] = @VMNetworkVPNMaximumBandwidthInKbps, [VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps] = @VMNetworkVPNMaximumBandwidthOutKbps, [NATConnectionMaximum] = @NATConnectionMaximum, [NATConnectionMaximumPerUser] = @NATConnectionMaximumPerUser WHERE [RoleID] = @RoleID SELECT @error = @@ERROR END ELSE BEGIN SET @error = 50008 END SET NOCOUNT OFF RETURN @error GO SET NOEXEC OFF

 4. Özgün yükleme medyasından VMM 2012 R2 yükleyin. Bazı durumlarda, VMM hizmeti düzgün başlatılamayabilir. Ancak, bu davranış güvenle bu noktada yoksayılabilir.

 5. Önceden yüklenmiş olan VMM 2012 R2 sürümüne karşılık gelen güncelleştirme toplaması (örneğin, Güncelleştirme Toplaması 7 veya 8 için) uygulanır. Bu veritabanı düzgün çalışması gereklidir. UR7 ya da UR8 üstünde bir UR yayın sürümünü güncelleştiriyorsanız, doğrudan o UR için güncelleştirebilirsiniz. UR7 veya UR8 yüklemeniz gerekmez. Örneğin, doğrudan UR14 için yükseltme yayım sürümünü yükleyin ve sonra adım 6 ikinci komut dosyasını çalıştırın.

 6. VMM veritabanıyla aşağıdaki saklı yordamı çalıştırmak için SQL Management Studio kullanın: /****** Object: StoredProcedure [dbo].[prc_WLC_GetVNetworkAdapterByNicId] Script Date: 12/16/2015 2:13:12 AM ******/ -- ========================================================= -- Create date: 08/31/2007 -- Description: Get VNetworkAdapter for a given NicId -- ========================================================= ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_GetVNetworkAdapterByNicId] @VNicId uniqueidentifier AS BEGIN DECLARE @error int SET @error = 0 SET NOCOUNT ON; SELECT [Name], [Description], [OwnerIdentifier], [CreationTime], vna.[ModifiedTime], [Accessibility], [ObjectState], [VNicId], [HWProfileId], [ParentType], [VirtualNetwork], [MACAddressType], [MACAddress], [IPv4AddressType], [IPv6AddressType], [PortId], [DeviceId], [NetworkAdapterType], [VMSubnetId], [VMNetworkId], [PortClassificationId], [PortProfileSetId], [VLanEnabled], [VLanId], [VmwAdapterIndex], [VmwPortGroup], [SlotId], [MACSpoofingEnabled], [EnableGuestIPNetworkVirtualizationUpdates], [VMNetworkOptimizationEnabled], [HostId], [LogicalSwitchId], [NetworkKBytesReadTieredPerfCounterID], [NetworkKBytesWriteTieredPerfCounterID], [VMNetworkServiceSetting], [UsesSriov], [IsUsedForHostManagement], [IPv4Addresses], [IPv6Addresses], [DefaultGateways], [DNSServers], [TemplateNicName], compliance.PortClassificationComplianceErrors AS [PortClassificationComplianceErrors], compliance.VMNetworkComplianceErrors AS [VMNetworkComplianceErrors], [AccessControlListID], compliance.NetworkAccessControlListComplianceErrors AS [NetworkAccessControlListComplianceErrors] FROM dbo.tbl_WLC_VNetworkAdapter vna LEFT JOIN dbo.tbl_NetMan_VirtualNetworkAdapterCompliance compliance ON vna.VNicId = compliance.VirtualNetworkAdapterId WHERE VNicId = @VNicId SET @error = @@ERROR SET NOCOUNT OFF RETURN @error END GO

 7. VMM 2012 R2 sunucusunu yeniden başlatın ve VMM hizmeti başarıyla başladığından emin olun.

Yüksek oranda kullanılabilir Sanal Makine Yöneticisi (HAVMM) yeniden yükleyin.

Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

 1. SCVMM Yönetim sunucusu kaldırın. Bunu yaparken HAVMM tüm düğümlerde Veritabanını koru seçeneğini belirleyin.

 2. SQL Management Studio'yu açın ve sonra tutulan VMM veritabanına bağlanın.

 3. VMM veritabanı üzerinde Adım Yeniden Sanal Makine Yöneticisi bölüm 3 komut dosyasını çalıştırın.

 4. HAVMM ilk düğümde şu adımları izleyin:

  1. Varolan bir veritabanını seçerek orijinal yükleme medyasından VMM 2012 R2 yükleyin. NotBazı durumlarda, VMM hizmeti düzgün başlatılamayabilir. Ancak, bu davranış bu noktada yok sayabilirsiniz.

  2. En son uygulanan daha önce güncelleştirme toplamasının yüklenmiş olup olmadığını (UR8 veya sonraki bir sürümünü) VMM server kaldırmadan önce.

 5. VMM veritabanı üzerinde Adım Yeniden Sanal Makine Yöneticisi Bölüm 6 yükleme sonrası komut dosyasını çalıştırın.

 6. Adım 4 ve 5 kalan HAVMM düğümlerde VMM server yeniden yineleyin.

 7. Kullanılabilir en son UR veya tüm VMM sunucularda ortamınız için onaylanmış UR yükseltin ve sonra son VMM aracısına o UR düzeyinin tüm ana güncelleştirin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×