Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Стосується

Об’єкт Form

Об’єкт Report

За допомогою властивості PrtDevMode можна задати або повернути дані про режим пристрою друку, указані для форми або звіту в діалоговому вікні Друк. Variant (читання та записування).

вираз.PrtDevMode

expression – обов'язковий параметр. Вираз, що повертає один із об'єктів у списку застосовується до.

Примітки

Наполегливо радимо ознайомитися з документацією пакета інструментів розробки Win32, присвяченій властивостям PrtDevMode, PrtDevNames і PrtMip.

Параметр властивості Prtdevmode – 94 – це структура, яка віддзеркалює структуру DevMode, визначену в комплекті розробки програмного забезпечення Win32. Щоб отримати докладні відомості про учасників властивостей Prtdevmode , зверніться до комплекту розробки програмного забезпечення Win32.

Нижче наведено елементи властивості PrtDevMode.

Елемент

Опис

DeviceName

Рядок розміром не більше 32 байти, який указує ім’я підтримуваного драйвером пристрою (наприклад, HP LaserJet IIISi, якщо вибрано принтер Hewlett-Packard LaserJet IIISi). Рядок кожного драйвера унікальний.

SpecVersion

Ціле число, яке вказує номер версії структури DEVMODE у пакеті інструментів розробки Win32.

DriverVersion

Ціле число, яке вказує версію драйвера принтера, визначену розробником цього драйвера.

Size

Ціле число, яке вказує розмір структури DEVMODE у байтах. (Це значення не включає необов’язковий елемент dmDriverData даних пристрою, які можуть мати таку ж структуру). Якщо програма використовує лише незалежні від драйвера дані, за допомогою цього елемента можна визначити довжину структури, не враховуючи різні версії.

DriverExtra

Ціле число, яке вказує розмір (у байтах) необов’язкового елемента dmDriverData даних пристрою, які можуть мати таку ж структуру. Якщо програма не використовує дані пристрою, задайте цьому елементу значення 0

Fields

Довге значення, яке вказує, які з елементів структури DEVMODE, що залишилися, ініціалізовано.

Orientation

Ціле число, яке визначає орієнтацію паперу. Доступні значення: 1 (книжкова) або 2 (альбомна).

PaperSize

Ціле число, яке визначає розмір паперу для друку. Якщо задати значення в діапазоні від 0 до 256, довжина й ширина аркуша визначаються на основі елементів PaperLength і PaperWidth відповідно. В іншому разі ви можете задати елементу PaperSize стандартне значення.

PaperLength

Ціле число, яке визначає довжину паперу, використовуючи крок в 1/10 міліметра. Цей елемент перевизначає вказану в елементі PaperSize спеціальну довжину паперу або довжину паперу для пристроїв (наприклад, матричних принтерів), які можуть друкувати на папері різних розмірів.

PaperWidth

Ціле число, яке визначає ширину паперу, використовуючи крок в 1/10 міліметра. Цей елемент перевизначає ширину паперу, указану в елементі PaperSize.

Scale

Ціле число, яке визначає коефіцієнт, на основі якого змінюватиметься розмір друкованого вмісту. Видимий розмір сторінки розраховується на основі її фізичного розміру, помноженого на значення масштабу, розділеного на 100. Наприклад, на аркуші паперу розміром 216 x 279 мм (Letter) зі значенням масштабу 50 може вміститися стільки ж даних, як і на сторінці розміром 432 x 559 мм, тому що розмір вихідного тексту й графічних об’єктів у два рази менший від оригінальної довжини й ширини.

Copies

Ціле число, яке визначає кількість копій, які друкуються, якщо пристрій друку підтримує багатосторонні копії.

DefaultSource

Ціле число, яке визначає стандартний лоток, з якого подається папір.

PrintQuality

Ціле число, яке задає роздільну здатність принтера. Доступні значення: 4 (висока), 3 (середня), 2 (низька) і 1 (якість чернетки).

Color

Ціле число. Якщо використовується кольоровий принтер, визначає, чи потрібно друкувати вміст у кольорі. Доступні значення: 1 (колір) і 2 (чорно-білий).

Duplex

Ціле число. Якщо використовується принтер, що підтримує двобічний друк, визначає, чи потрібно друкувати вміст на обох сторонах аркуша паперу. Доступні значення: 1 (симплексний), 2 (горизонтальний) і 3 (вертикальний).

YResolution

Ціле число, яке визначає роздільну здатність площини Y принтера в точках на дюйм. Якщо принтер ініціалізує цей елемент, PrintQuality визначає роздільну здатність площини X принтера в точках на дюйм.

TTOption

Ціле число, яке визначає спосіб друку шрифтів TrueType.

Collate

Ціле число, яке визначає, чи слід використовувати параметри сортування під час друку кількох копій. Якщо не використовувати їх, вміст друкується швидше та якісніше, тому що дані надсилаються на принтер лише один раз.

FormName

Рядок, розміром щонайбільше 16 символів, що визначає розмір паперу, який слід використовувати (наприклад, Letter або Legal).

Pad

Довге значення, яке дає змогу збільшити пробіли, символи або значення майбутніх версій.

Bits

Довге значення, яке визначає глибину кольору (у бітах на піксель) пристрою відображення.

PW

Довге значення, яке визначає ширину (у пікселях) видимої поверхні пристрою (екрана або пристрою).

PH

Довге значення, яке визначає висоту (у пікселях) видимої поверхні пристрою (екрана або пристрою).

DFI

Довге значення, яке визначає режим відображення пристрою.

DFR

Довге значення, яке визначає частоту (у Гц) пристрою відображення в певному режимі.


Примітка.: Властивість PrtDevMode можна встановити за допомогою коду Visual Basic for Applications (VBA).

У режимі конструктора або розмітки ця властивість доступна для читання та записування, а в інших поданнях – лише для читання.

Драйвери можуть додавати дані про пристрій відразу після 94-байтної структури DEVMODE. Тому важливо, щоб розмір указаних вище даних DEVMODE не перевищував 94 байти.

Лише драйвери принтерів, які експортують функцію ExtDeviceMode, використовують структуру DEVMODE.

Програма може отримати підтримувані принтером розміри та назви паперу, якщо викликати функцію DeviceCapabilities із використанням значень DC_PAPERS, DC_PAPERSIZE і DC_PAPERNAMES

Перш ніж задавати значення елемента TTOption, програми мають визначити, чи підтримує драйвер принтера шрифти TrueType. Для цього потрібно викликати функцію DeviceCapabilities, задавши значення DC_TRUETYPE.

Приклад

У прикладі нижче властивість PrtDevMode дає змогу перевірити спеціальний розмір паперу для звіту.

Private Type str_DEVMODE
RGB As String * 94
End Type
Private Type type_DEVMODE
strDeviceName As String * 32
intSpecVersion As Integer
intDriverVersion As Integer
intSize As Integer
intDriverExtra As Integer
lngFields As Long
intOrientation As Integer
intPaperSize As Integer
intPaperLength As Integer
intPaperWidth As Integer
intScale As Integer
intCopies As Integer
intDefaultSource As Integer
intPrintQuality As Integer
intColor As Integer
intDuplex As Integer
intResolution As Integer
intTTOption As Integer
intCollate As Integer
strFormName As String * 32
lngPad As Long
lngBits As Long
lngPW As Long
lngPH As Long
lngDFI As Long
lngDFr As Long
End Type
Public Sub CheckCustomPage(ByVal rptName As String)
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
Dim intResponse As Integer
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport rptName, acDesign
Set rpt = Reports(rptName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
' Gets current DEVMODE structure.
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
If DM.intPaperSize = 256 Then
' Display user-defined size.
intResponse = MsgBox("The current custom page size is " & _
DM.intPaperWidth / 254 & " inches wide by " & _
DM.intPaperLength / 254 & " inches long. Do you want " & _
"to change the settings?", vbYesNo + vbQuestion)
Else
' Currently not user-defined.
intResponse = MsgBox("The report does not have a custom page size. " & _
"Do you want to define one?", vbYesNo + vbQuestion)
End If
If intResponse = vbYes Then
' User wants to change settings. Initialize fields.
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intPaperSize Or _
DM.intPaperLength Or DM.intPaperWidth
' Set custom page.
DM.intPaperSize = 256
' Prompt for length and width.
DM.intPaperLength = InputBox("Please enter page length in inches.") * 254
DM.intPaperWidth = InputBox("Please enter page width in inches.") * 254
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

У прикладі нижче показано, як змінити орієнтацію сторінки звіту. Крім того, цей код автоматично змінює орієнтацію сторінки залежно від поточного значення.

Public Sub SwitchOrient(ByVal strName As String)
Const DM_PORTRAIT = 1
Const DM_LANDSCAPE = 2
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport strName, acDesign
Set rpt = Reports(strName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intOrientation
' Initialize fields.
If DM.intOrientation = DM_PORTRAIT Then
DM.intOrientation = DM_LANDSCAPE
Else
DM.intOrientation = DM_PORTRAIT
End If
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до оцінювачів Microsoft Office

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×