Загальні відомості про вирази

Загальні відомості про вирази

Вирази в Microsoft Access дають змогу виконувати багато різних завдань, наприклад здійснювати математичні обчислення, об’єднувати чи видобувати текст або перевіряти дані. Ця стаття містить загальні відомості про вирази – коли їх варто використовувати, з яких компонентів вони складаються та чим вони відрізняються від формул Microsoft Excel.

У цій статті

Огляд виразів

По суті, якщо програма Access має виконати якесь завдання, слід надати їй команду її ж мовою. Наприклад, якщо вам потрібно, щоб програма Access переглянула поле "ДатаНародження" в таблиці "Клієнти" та повідомила рік народження клієнта, ви можете записати такий вираз:

DatePart("yyyy",[Customers]![BirthDate])

Цей вираз складається з функції DatePart і двох значень аргументів: "yyyy" і [Customers]![BirthDate].

Проаналізуймо цей вираз.

Приклад виразу

1. DatePart – це функція, яка аналізує дату та повертає певну її частину. Тут використовуються перші два аргументи.

2. Аргумент інтервалу повідомляє Access, яку частину дати потрібно повернути. У нашому прикладі "yyyy" означає, що потрібно повернути лише ту частину дати, яка містить рік.

3. Аргумент дати повідомляє Access, де слід шукати значення дати. У нашому прикладі [Customers]![BirthDate]] дає вказівку шукати дату в полі "ДатаНародження" таблиці "Клієнти".

Способи використання виразів

За допомогою виразів можна виконувати різні дії, наприклад:

 • Обчислювати значення, відсутні безпосередньо в даних. Можна обчислити значення в полях таблиць і запитів, а також в елементах керування на формах чи у звітах.

 • Визначити стандартне значення для поля таблиці або елемента керування на формі чи у звіті. Такі стандартні значення відображаються, якщо відкрити таблицю, форму або звіт.

 • Створити правило перевірки, що визначає значення, які дозволено вводити в полі або елементі керування.

 • Визначити умови запиту, щоб обмежити результати бажаною підмножиною.

Обчислення значень

Вирази в Access досить часто використовуються, щоб обчислювати значення, відсутні безпосередньо в даних. Стовпець у таблиці або запиті, отриманий у результаті такого обчислення, називається обчислюваним полем. Ви можете створити обчислюване поле, у якому об’єднано кілька полів таблиці. Наприклад, у багатьох таблицях імена та прізвища зберігаються в окремих полях. Щоб об’єднати імена та прізвища й відобразити їх в одному полі, можна створити обчислюване поле в таблиці або запиті:

[FirstName] & " " & [LastName].

У цьому разі амперсанди (&) об’єднують значення в полі FirstName, символ пробілу (пробіл у лапках) і значення в полі LastName.

Визначення стандартного значення

В Access за допомогою виразів також можна призначити стандартне значення для поля таблиці або елемента керування. Наприклад, щоб за замовчуванням у полі дати відображалася поточна дата, у полі властивості Значення за замовчуванням для цього поля введіть ось що:

Date()

Створення правила перевірки

Крім того, за допомогою виразу можна встановити правило перевірки. Наприклад, у полі елемента керування або таблиці можна застосувати правило перевірки, за яким введене значення дати має перевищувати поточну дату або дорівнювати їй. Для цього в полі властивості Правило перевірки введіть ось що:

>= Date()

Визначення умов запиту

Нарешті, за допомогою виразу можна встановити умови запиту. Припустімо, наприклад, що потрібно переглянути відомості про збут товару для замовлень, доставлених протягом певного періоду часу. Можна ввести умови, щоб визначити діапазон дат, а програма Access поверне лише ті рядки, які відповідають цим умовам. Наприклад, вираз може мати такий вигляд:

Between #1/1/2017# And #12/31/2017# 

Якщо додати умови до запиту й виконати його, повертаються лише ті значення, які відповідають указаним датам.

Приклади виразів

У таблиці нижче наведено кілька прикладів виразів Access і їх типове застосування.

Вираз

Призначення

=[RequiredDate]-[ShippedDate]

Обчислення різниці між значенням дати у двох елементах керування типу "Текстове поле" (з іменами "ПотрібнаДата" та "ДатаДоставки") у звіті.

Date()

Установлення поточної дати як стандартного значення для поля типу "Дата й час" таблиці.

Between #1/1/2017# And #12/31/2017#

Визначення умов для поля типу "Дата й час" у запиті.

=[Orders Subform].Form!OrderSubtotal

Повернення значення елемента керування "ПроміжнийПідсумок" на підформі "Замовлення", розташованій на формі "Замовлення".

>0

Визначення правила перевірки для числового поля таблиці – обов’язково потрібно ввести значення, більше за нуль.

Деякі вирази (але не всі) починаються з оператора рівності (=). Обчислюючи значення для елемента керування на формі або у звіті, на початку виразу використовуйте оператор =. В інших випадках, наприклад, коли вводите вираз у запиті або для властивості Значення за замовчуванням чи Правило перевірки поля або елемента керування, оператор = не використовується (якщо ви не додаєте вираз до текстового поля таблиці). Інколи, наприклад, якщо вирази додаються до запитів, оператор = видаляється автоматично.

Компоненти виразів

Вираз складається з певної кількості допустимих компонентів, за допомогою яких (поодинці чи в поєднанні) можна отримати результат, а саме:

 • ідентифікатор    – імена полів таблиці чи елементів керування у формах чи звітах або властивості цих полів чи елементів керування;

 • оператори   , наприклад + (плюс) або - (мінус);

 • функції   , наприклад SUM або AVG;

 • константи    – незмінні значення, як-от текстові рядки або числа, які не обчислюються за допомогою виразу;

 • значення    – рядки, наприклад "Введіть число від 1 до 10", або числа, як-от 1254, які використовуються в операціях.

Ці компоненти докладніше описано в розділах нижче.

Ідентифікатори

Ідентифікатор – це ім’я поля, властивості або елемента керування. Ідентифікатор використовується у виразі, щоб посилатися на значення, пов’язане з полем, властивістю або елементом керування. Наприклад, розгляньмо вираз =[RequiredDate]-[ShippedDate]. Цей вираз віднімає значення поля або елемента керування ShippedDate від значення поля або елемента керування RequiredDate. У цьому виразі імена RequiredDate і ShippedDate використовуються як ідентифікатори.

Оператори

В Access підтримуються різноманітні оператори, зокрема поширені арифметичні оператори, як-от +, -, * (множення) і / (ділення). Можна також використовувати оператори порівняння, як-от < (менше) або > (більше), щоб порівнювати значення, текстові оператори, наприклад & і +, щоб об’єднувати текст, логічні оператори, наприклад Not і And, щоб визначати істинні або хибні значення, а також інші оператори, доступні лише в Access.

Функції

Функції – це вбудовані процедури, які можна використовувати у виразах. Функції використовуються для різноманітних операцій, наприклад, з текстом і датами, або щоб обчислювати значення й підсумовувати дані. До функцій, що часто використовуються, належить DATE, яка повертає поточну дату. Функцію DATE можна використовувати в різноманітних цілях, наприклад у виразі, який визначає стандартне значення для поля таблиці. У цьому прикладі, якщо додається новий запис, у цьому полі за замовчуванням установлюється значення поточної дати.

Для деяких функцій потрібно вказувати аргументи. Аргумент – це значення, яке надає дані для функції. Якщо для функції потрібно кілька аргументів, їх записують через кому. Наприклад, розгляньмо функцію DATE у такому прикладі виразу:

=Format(Date(),"mmmm d, yyyy")

У цьому прикладі використовуються два аргументи:

 • Перший аргумент – це функція Date(), яка повертає поточну дату. Якщо аргументи не вказано, для функції все одно потрібно додати дужки.

 • Другий аргумент "mmmm d, yyyy", який відокремлено від першого комою, визначає текстовий рядок, що повідомляє функції FORMAT, як форматувати повернуте значення дати. Зверніть увагу: текстовий рядок потрібно взяти в лапки.

Цей вираз також демонструє, що значення, повернуте однією функцією, часто можна вкласти як аргумент до іншої функції. У цьому разі Date() використовується як аргумент.

Константи

Константа – це елемент, значення якого не змінюється під час роботи Access. У виразах часто використовуються константи True, False і Null.

Значення

У виразах можна використовувати значення-літерали, наприклад число 1254 або рядок "Введіть число від 1 до 10". Можна також використовувати числові значення (послідовності цифр) і за потреби включати знак і десяткову кому.

Використовуючи значення-текстові рядки, беріть їх у лапки, щоб програма Access правильно їх інтерпретувала. У деяких випадках лапки додаються в Access автоматично. Наприклад, якщо ввести текст у виразі для правила перевірки або умови запиту, в Access автоматично додаються лапки на початку та в кінці текстових рядків.

Щоб використовувати значення дати й часу, перед ними й після них потрібно додати символи дієза (#). Наприклад, #3-7-17#, #7-Mar-17# і #Mar-7-2017# – це все припустимі значення дати й часу. Якщо в Access міститься припустиме значення дати й часу між символами #, воно автоматично обробляється як значення типу даних "Дата й час".

На початок сторінки

Порівняння виразів Access і формул Excel

Вирази Access схожі на формули Excel, оскільки результат у них отримується за допомогою схожих елементів. Як формули Excel, так і вирази Access містять принаймні один із зазначених нижче елементів.

 • Ідентифікатори.    Ідентифікатори в Excel – це імена окремих клітинок або їх діапазонів у книзі, наприклад A1, B3:C6 або Аркуш2!C32. Ідентифікатори в Access – це імена полів таблиці (наприклад, [Contacts]![First Name]), елементів керування на формі чи у звіті (як-от Forms![Task List]![Description]) або властивостей таких полів чи елементів керування (наприклад, Forms![Task List]![Description].ColumnWidth).

 • Оператори.    Оператори в Access і Excel дають змогу порівнювати значення або виконувати прості обчислення з даними. Приклади операторів: + (плюс) або - (мінус).

 • Функції.    В Access і Excel для завдань, які неможливо виконати за допомогою самих лише операторів, використовуються функції та аргументи. Наприклад, можна знайти середнє значення величин у полі або перетворити формат результату обчислення на грошовий. Приклади функцій: SUM і STDEV. Аргументи – це значення, які надають відомості функціям. Зауважте, що в Access і Excel широкий вибір функцій, але імена схожих функцій інколи відрізняються. Наприклад, функція AVERAGE в Excel відповідає функції AVG в Access.

 • Константи.    Константи в Access і Excel – це незмінні значення, наприклад числа, які не обчислюються за допомогою виразу.

 • Значення.    Значення в Access і Excel використовуються однаково.

У виразах програми Access використовуються оператори й константи, схожі на ті, які застосовуються у формулах Excel, але інші ідентифікатори й функції. Якщо формули Excel зазвичай використовуються тільки у клітинках книги, то вирази Access застосовуються в різних місцях програми Access для різноманітних завдань. Зокрема вони дають змогу:

 • створювати обчислювані елементи керування на формах і у звітах;

 • створювати обчислювані поля в таблицях і запитах;

 • указувати умови в запитах;

 • перевіряти дані, які вводяться в полі або елементі керування на формі;

 • групувати дані у звітах.

Щоб обчислити числове значення або значення дати й часу, можна використати як вираз Access, так і формулу Excel, застосовуючи математичні оператори. Наприклад, щоб обчислити для клієнта ціну з урахуванням знижки, можна скористатися формулою Excel =C2*(1-D2) або виразом Access = [Unit Price]*(1-[Discount]).

За допомогою виразу Access або формули Excel можна також об’єднувати й розділяти рядки або виконувати інші дії з ними, застосовуючи оператори для рядків. Наприклад, щоб об’єднати ім’я та прізвище в один рядок, можна використати формулу Excel =D3 & " " & D4 або вираз Access = [First Name] & " " & [Last Name].

На початок сторінки

Див. також

Використання побудовника виразів

Побудова виразу

Посібник із синтаксису виразів

Приклади виразів

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×