Thiết lập các tính năng gia đình trên Windows 10

Nếu bạn đã thiết lập các tính năng gia đình cho tài khoản trẻ em rồi nâng cấp lên Windows 10, có một vài bước bạn có thể thực hiện để bật lại cài đặt gia đình. Con của bạn sẽ cần đăng nhập vào Windows 10 bằng tài khoản Microsoft account, khi đó bạn sẽ cần thêm tài khoản đó vào gia đình của bạn tại account.microsoft.com/family.

Việc thêm thành viên vào gia đình có thể giúp bạn giữ an toàn cho con mình trên mạng, cũng như tích lũy sự tin cậy và hiểu biết về các website, giới hạn thời gian, ứng dụng và trò chơi thích hợp. Bạn có thể thấy mọi người trong gia đình của mình và sửa các cài đặt cho trẻ em trong gia đình tại account.microsoft.com/family.

Kiểm tra tài khoản của con bạn trên PC chúng sử dụng

  1. Hãy để con bạn đăng nhập vào PC.

  2. Mở Cài đặt rồi chọn Tài khoản.

  3. Chọn Tài khoản của bạn.

    • Nếu con bạn hiện không đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, hãy chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để thay thế và nhập địa chỉ email của chúng.

    • Nếu địa chỉ email đã được liên kết với tài khoản của chúng, hãy ghi lại địa chỉ đó. Bạn sẽ sử dụng thông tin này để thêm tài khoản Microsoft của chúng vào gia đình của mình tại account.microsoft.com/family.

Thêm tài khoản Microsoft của con bạn vào gia đình của bạn

  1. Đăng nhập tại account.microsoft.com/family.

  2. Truy cập Chọn trẻ em để xem hoặc sửa cài đặt của chúng và chọn Thêm.

  3. Nhập địa chỉ email mà con của bạn sử dụng để đăng nhập vào Windows 10 và chọn Gửi thư mời.

Con bạn sẽ cần chấp nhận lời mời từ địa chỉ email của chúng.

Sau khi con bạn được thêm vào gia đình của bạn bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ có thể thiết lập các giới hạn về website, ứng dụng và trò chơi phù hợp với độ tuổi của chúng, đặt giới hạn về thời gian sử dụng PC và xem xét các hoạt động gần đây của chúng. Cài đặt của chúng sẽ áp dụng cho mọi thiết bị any Windows 10 mà chúng đăng nhập.

Nếu bạn có trẻ nhỏ, bạn cũng có thể thiết lập mật khẩu bằng hình ảnh cho chúng — chúng có thể đăng nhập bằng cách vẽ hình trên một bức ảnh yêu thích, thay vì phải nhập mật khẩu.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10551 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi