Điều khoản và điều kiện về thẻ quà tặng Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Thỏa thuận này giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các công ty trực thuộc của Microsoft Corporation, tùy theo nơi bạn ở) ("chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "Microsoft") mô tả cách bạn có thể đổi thẻ quà tặng cho tài khoản Microsoft và thực hiện các giao dịch mua hàng bằng cách sử dụng thẻ quà tặng đó tại các cửa hàng tham gia mà chúng tôi sở hữu (gọi chung là "Cửa hàng Tham gia"), bao gồm nhưng không giới hạn đối với Microsoft Store trực tuyến, Microsoft Store trên Windows 10, Xbox One và Xbox 360 (yêu cầu Xbox Live), bằng tài khoản Microsoft của bạn. Khi chúng tôi sử dụng cụm từ "thẻ quà tặng", thì ý của chúng tôi là bất kỳ phiếu giảm giá hoặc thẻ giá trị hữu hình hoặc được lưu trữ kỹ thuật số nào đều được đổi vào tài khoản Microsoft của bạn và có thể được sử dụng để mua Sản phẩm tại các Cửa hàng Tham gia. Không hoạt động tại các địa điểm Microsoft Store thực. Trừ khi bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), số dư thẻ quà tặng sẽ do Microsoft Corporation, một Tập đoàn ở Washington và/hoặc các chi nhánh của tập đoàn phát hành và quản lý. Nếu bạn ở trong EEA, số dư thẻ quà tặng sẽ do Microsoft Ireland Operations Limited phát hành và quản lý.

Thỏa thuận này có các điều khoản quan trọng về mối quan hệ của chúng ta. Thỏa thuận này cũng bao gồm Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft, bao gồm các điều khoản quy định về tài khoản Microsoft của bạn và (đối với cư dân Hoa Kỳ) một điều khoản phân xử ràng buộc và một tuyên bố khước từ khởi tố tập thể sẽ ảnh hưởng đến các quyền của bạn về cách giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với Microsoft.

1. Phạm vi thỏa thuận; chấp nhận các điều khoản

1.1 Thỏa thuận này đề cập đến các dịch vụ nào? Thỏa thuận này sẽ chi phối việc sử dụng giá trị hoặc số dư, được lưu trữ trong tài khoản Microsoft để thực hiện các giao dịch hợp lệ ("Sản phẩm ") thông qua các thiết bị tương thích tại các Cửa hàng Tham gia. Trong phạm vi luật áp dụng cho phép, chúng tôi có thể thêm, ngừng, xóa hoặc tạm dừng tính khả dụng, tính năng, thông số và giá cả về số dư tài khoản của bạn hoặc Sản phẩm được cung cấp tại Cửa hàng Tham gia, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ lúc nào, không có trách nhiệm pháp lý, như được mô tả trong Thỏa thuận này

1.2 Tôi làm cách nào để chấp nhận Thỏa thuận này? Bạn chấp nhận Thỏa thuận này khi bạn mua một thẻ quà tặng , đổi thẻ quà tặng cho tài khoản Microsoft hoặc sử dụng khoản tiền được lưu trữ trong tài khoản Microsoft để thực hiện các giao dịch mua hàng tại những Cửa hàng Tham gia.

1.3 Microsoft có thể thay đổi Thỏa thuận này sau khi tôi chấp nhận Thỏa thuận không? Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thêm, thay đổi hoặc xóa bất kỳ phận nào của Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi thay đổi bất kỳ điều khoản trọng yếu nào ảnh hưởng bất lợi đến quyền của bạn khi chúng được trình bày cho bạn trong Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, thông qua tài khoản Microsoft của bạn hoặc thông qua các phương tiện điện tử hợp lý khác.
 

2. Tài khoản Microsoft

2.1 Tôi có cần tài khoản Microsoft không? Có. Để thực hiện các giao dịch mua hàng tại Cửa hàng Tham gia, bạn phải có tài khoản Microsoft đang hoạt động. Bạn có thể đổi thẻ quà tặng cho tài khoản Microsoft, xem số dư tài khoản hiện tại và mọi ngày hết hạn liên quan đến số dư khuyến mãi trong tài khoản hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn.

2.2 Làm cách nào để nạp tiền vào số dư tài khoản Microsoft của mình? Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Microsoft bằng cách đăng nhập vào tài khoản Microsoft và đổi thẻ và/hoặc mã quà tặng có liên quan. Chúng tôi gọi đây là "đổi thẻ quà tặng". Khi được đổi, toàn bộ giá trị của thẻ được liên kết sẽ được nạp vào tài khoản Microsoft của bạn. Các điều khoản và điều kiện bổ sung cũng được cung cấp kèm theo thẻ quà tặng. Ngoại trừ luật áp dụng yêu cầu, các thẻ quà tặng không thể đổi lại hoặc trao đổi lấy tiền mặt và không thể nạp lại. Nếu bạn sống ở một quốc gia Châu Âu nơi luật địa phương cung cấp "thời gian chờ đợi" (cooling-off period) bạn có thể trả lại thẻ quà tặng mà bạn chưa đổi để được hoàn tiền đầy đủ trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua thẻ quà tặng. Tuy nhiên, sau khi đã đổi, bạn công nhận rằng bạn sẽ không được hoàn lại tiền. Nếu bạn mua thẻ quà tặng từ một bên thứ ba không phải là Microsoft, thì các chính sách trả hàng của bên thứ ba đó sẽ được áp dụng. Microsoft không chịu trách nhiệm về thẻ quà tặng bị mất, đánh cắp, thay thế hoặc sử dụng mà không được bạn cho phép.

2.3 Có ngày hết hạn hoặc mức phí nào không? Số dư tài khoản không khuyến mãi sẽ không hết hạn. Mọi số dư khuyến mãi trong tài khoản Microsoft của bạn có thể hết hạn theo quy định trong các điều khoản của chương trình khuyến mãi. Không có phí nào liên quan đến việc giữ số dư trong tài khoản của bạn, cho dù bạn có được theo chương trình khuyến mãi hay không.

2.4 Làm cách nào để thực hiện các giao dịch mua hàng tại những Cửa hàng Tham gia? Bạn chỉ có thể sử dụng số dư tài khoản để mua Sản phẩm tại các Cửa hàng Tham gia. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft để mua hàng. Chúng tôi sẽ trừ số dư khuyến mãi chưa hết hạn (theo thứ tự của ngày hết hạn gần nhất) khỏi tài khoản Microsoft của bạn trước bất kỳ số dư nào khác.

Nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản Microsoft để hoàn tất giao dịch mua hàng, bạn phải sử dụng phương tiện thanh toán khác được đăng ký bằng tài khoản Microsoft của bạn để thanh toán khoản phí mua hàng còn lại, tính phí toàn bộ giao dịch mua hàng vào tùy chọn thanh toán khác thay cho số dư tài khoản của bạn hoặc thêm giá trị bổ sung vào tài khoản Microsoft của bạn, nếu có.

Khi bạn mua Sản phẩm bằng cách sử dụng tiền trong tài khoản, chúng tôi sẽ trừ một số tiền trong số dư tài khoản của bạn tương đương với chi phí của giao dịch mua hàng. Nếu bạn mua Sản phẩm bên thứ ba từ một Cửa hàng Tham gia bằng cách sử dụng số dư tài khoản (hoặc số dư tài khoản cùng với một tùy chọn thanh toán khác), thì khoản thanh toán đó sẽ được coi là thanh toán cho bên thứ ba đó và bạn sẽ không có nghĩa vụ thanh toán bổ sung cho bên thứ ba.

Bạn không được phép dùng số dư tài khoản của mình cho một số đăng ký hoặc giao dịch mua trong ứng dụng nhất định hoặc để lấy tiền mặt hay các vật thay thế cho tiền mặt (ví dụ: phiếu quà tặng), trừ khi luật pháp yêu cầu. Mỗi Cửa hàng tham gia đều có thể áp đặt các giới hạn mua hoặc các trường hợp ngoại trừ bổ sung. Microsoft không hoàn lại tiền cho Sản phẩm đã mua từ các Cửa hàng Tham gia, trừ khi luật pháp yêu cầu. Nếu chấp nhận trả lại (bao gồm cả việc liệu chúng tôi có thực hiện thay mặt cho bên thứ ba có Sản phẩm mà bạn đã mua hay không), chúng tôi sẽ gửi vào tài khoản Microsoft của bạn với cùng số tiền đã được sử dụng để mua Sản phẩm được trả lại.

2.5 Có giới hạn nào áp dụng cho việc sử dụng tiền trong tài khoản Microsoft của tôi tại Cửa hàng Tham gia không? Các giới hạn và yêu cầu sau đây sẽ áp dụng:

  • Khả năng đổi thẻ quà tặng Microsoft cho tài khoản Microsoft và sử dụng số tiền đó tại các Cửa hàng Tham gia có thể đòi hỏi các thông số kỹ thuật phần cứng và phần mềm nhất định, bao gồm dịch vụ truy cập Internet (phí thời gian kết nối có thể được áp dụng).
  • Chỉ có thể thêm các mệnh giá bằng đơn vị tiền tệ nhất định vào tài khoản Microsoft đã đăng ký trong khu vực pháp lý công nhận đơn vị tiền tệ đó là đơn vị tiền tệ chính thức và chỉ có thể được sử dụng tại các Cửa hàng Tham gia có sẵn trong khu vực pháp lý nơi đăng ký tài khoản. Bạn không thể chuyển đổi số dư tài khoản của mình sang một đơn vị tiền tệ khác.
  • Bạn không thể chuyển số dư trong tài khoản Microsoft của mình sang một người khác hoặc một tài khoản Microsoft khác.
  • Tùy từng thời điểm, khả năng đổi thẻ quà tặng hoặc nhận tiền hoàn lại cho tài khoản Microsoft, khả năng dùng tiền đó để mua hàng tại Cửa hàng Tham gia hay để mua và gửi thẻ quà tặng có thể phải tuân theo các hạn chế bổ sung liên quan đến số dư tài khoản theo quyết định riêng của Microsoft. Để biết thêm thông tin về các giới hạn bổ sung về số dư tài khoản này, hãy xem Hạn mức số tiền trong tài khoản Microsoft của bạn.

Chúng tôi có thể hạn chế thêm khả năng truy cập hoặc sử dụng số dư tài khoản Microsoft của bạn hoặc yêu cầu bạn dùng một tùy chọn thanh toán khác để hoàn tất một giao dịch, nhằm ngăn chặn lừa đảo hoặc sử dụng trái phép.

3. Tạm ngừng; chấm dứt; tước quyền

Nếu bạn vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bạn mà chúng tôi thấy hợp lý, bao gồm tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào tài khoản Microsoft hoặc bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn hoặc quyền mua hay đổi thẻ quà tặng hoặc mua Sản phẩm. Trong thời gian tạm ngừng, bạn sẽ không bị mất tiền trong tài khoản, ngoại trừ bất kỳ giá trị khuyến mãi nào có thể hết hạn trong giai đoạn tạm ngừng này. Chúng tôi sẽ không gửi vào tài khoản Microsoft bất kỳ giá trị khuyến mãi nào đã hết hạn trong thời gian tạm ngừng vì bất kỳ lý do nào.

Nếu chúng tôi đóng tài khoản Microsoft của bạn, chúng tôi sẽ hoàn trả tất cả số dư còn lại cho bạn theo phạm vi mà luật yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ số dư khuyến mãi nào. Nếu có thẻ quà tặng chưa đổi, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ quà tặng đó để đổi vào tài khoản Microsoft và chúng tôi sẽ không hoàn lại cho bạn chi phí của thẻ quà tặng đó. Các quy tắc này phải tuân theo một số điều kiện bổ sung nhất định mà Microsoft có thể áp dụng tùy từng thời điểm.

Nếu cần phải hoàn lại tiền, chúng tôi có quyền giữ lại bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn để khắc phục bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi phải chịu. Nếu bạn tự nguyện đóng tài khoản Microsoft của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn mọi số dư còn lại trong tài khoản của bạn theo quy định của pháp luật, ngoại trừ phần số dư có được do khuyến mãi, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định mà Microsoft có thể áp dụng tùy từng thời điểm, trừ khi chúng tôi, xuất phát từ thiện ý, nghi ngờ việc lừa đảo hoặc sử dụng sai mục đích liên quan đến tài khoản Microsoft của bạn, trong trường hợp này bạn có thể không nhận được tiền hoàn lại.

4. Thông báo cho các bên

Thỏa thuận này được cung cấp ở dạng điện tử. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin ở dạng điện tử về Thỏa thuận này, số dư tài khoản của bạn và bất kỳ thông tin nào mà luật pháp yêu cầu chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cần thiết cho bạn qua email theo địa chỉ do bạn chỉ định trong tài khoản Microsoft hoặc trên một số trang web nhất định của Microsoft. Các thông báo được gửi cho bạn qua email sẽ được coi là đã được gửi và được tiếp nhận khi email được gửi đi. Nếu bạn không đồng ý nhận thông tin ở dạng điện tử, bạn phải ngừng sử dụng số dư tài khoản của mình.

5. Dịch vụ khách hàng

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay tranh chấp nào liên quan đến giao dịch mua thẻ quà tặng, quyền truy cập và sử dụng số dư tài khoản, các sự cố xảy ra với Sản phẩm được mua bằng số dư tài khoản hay muốn báo cáo việc sử dụng trái phép số dư tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft.