Điều khoản và điều kiện về thẻ quà tặng Microsoft

Thỏa thuận này giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các công ty trực thuộc của Microsoft Corporation tùy theo nơi bạn ở) ("chúng tôi" "của chúng tôi" hoặc "Microsoft") mô tả khả năng của bạn trong việc đổi thẻ quà tặng và thực hiện các giao dịch mua hàng tại các cửa hàng tham gia mà chúng tôi sở hữu (gọi chung là "Các cửa hàng Tham gia"), bao gồm nhưng không giới hạn ở Windows Store, Windows Mobile Store và Xbox Store, bằng tài khoản Microsoft của bạn. Số dư tài khoản được cấp và quản lý bởi Microsoft Corporation, Washington Corporation và/hoặc các công ty trực thuộc của Microsoft Corporation.

Thỏa thuận này có các điều khoản quan trọng về mối quan hệ của chúng ta. Thỏa thuận này cũng bao gồm Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft, bao gồm các điều khoản quy định về tài khoản Microsoft của bạn và (đối với cư dân Hoa Kỳ) một điều khoản trọng tài ràng buộc và một tuyên bố khước từ khởi tố tập thể ảnh hưởng đến các quyền của bạn về cách giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với Microsoft.

1. Phạm vi thỏa thuận; chấp nhận các điều khoản

1.1 Thỏa thuận này đề cập đến các dịch vụ nào? Thỏa thuận này quy định hoạt động sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để thực hiện các giao dịch hợp lệ từ Microsoft hoặc các bên thứ ba được ủy quyền ("Hàng hóa") thông qua các thiết bị tương thích tại các Cửa hàng Tham gia. Trong phạm vi luật áp dụng cho phép, chúng tôi có thể thêm, ngừng, xóa hoặc tạm dừng tính có sẵn, tính năng, thông số và giá cả về số dư tài khoản của bạn hoặc Hàng hóa được cung cấp tại Cửa hàng Tham gia, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ lúc nào, không có trách nhiệm pháp lý, như được mô tả trong Thỏa thuận này.

1.2 Tôi làm cách nào để chấp nhận Thỏa thuân này? Bạn chấp nhận Thỏa thuận này khi bạn mua một mã hoặc thẻ quà tặng, đổi mã hoặc thẻ quà tặng Microsoft vào tài khoản Microsoft của bạn hoặc sử dụng khoản tiền được lưu trữ trong tài khoản Microsoft của bạn để thực hiện các giao dịch mua hàng tại cửa hàng Microsoft.

1.3 Microsoft có thể thay đổi Thỏa thuận này sau khi tôi chấp nhận Thỏa thuận không? Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thêm, thay đổi hoặc xóa bất kỳ phận nào của Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi thay đổi bất kỳ điều khoản trọng yếu nào ảnh hưởng bất lợi đến quyền của bạn khi chúng được trình bày cho bạn trong Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, thông qua tài khoản Microsoft của bạn hoặc thông qua các phương tiện điện tử hợp lý khác.

2. Tài khoản Microsoft

2.1 Tôi có cần tài khoản Microsoft không? Có. Để thực hiện các giao dịch mua hàng tại Cửa hàng Tham gia, bạn phải có tài khoản Microsoft hiện hoạt với chúng tôi. Bạn có thể đổi thẻ quà tặng vào tài khoản Microsoft của bạn, xem số dư tài khoản hiện tại và mọi ngày hết hạn liên quan đến số dư khuyến mãi trong tài khoản của bạn, mua thẻ quà tặng và xem lại lịch sử mua thẻ quà tặng của bạn hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn.

2.2 Tôi làm cách nào để nạp tiền vào số dư tài khoản Microsoft của mình? Bạn có thể nạp tiền vào số dư tài khoản Microsoft bằng cách đổi mã hoặc thẻ quà tặng Microsoft. Khi được đổi, toàn bộ giá trị của thẻ hoặc mã sẽ được nạp vào số dư tài khoản của bạn. Hướng dẫn thêm về cách đổi được cung cấp kèm theo thẻ hoặc mã. Các điều khoản và điều kiện bổ sung cũng được cung cấp kèm theo thẻ hoặc mã. Ngoại trừ luật áp dụng yêu cầu, các mã không thể đổi lại hoặc trao đổi lấy tiền mặt và không thể nạp lại. Nếu bạn sống ở một quốc gia Châu Âu nơi luật địa phương cung cấp "giai đoạn cứu xét" (cooling-off period) bạn có thể trả lại thẻ quà tặng mà bạn không đổi để được hoàn tiền đầy đủ trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua mã hoặc thẻ quà tặng. Tuy nhiên, sau khi đã đổi, bạn công nhận rằng bạn sẽ không được hoàn lại tiền. Nếu bạn mua thẻ quà tặng từ một người bán hàng không phải là Microsoft, các chính sách trả lại của người bán hàng đó sẽ áp dụng. Microsoft không chịu trách nhiệm về mã quà tặng bị mất, đánh cắp, thay thế hoặc sử dụng mà không được bạn cho phép.

2.3 Có ngày hết hạn hoặc phí không? Số dư không khuyến mãi không hết hạn. Mọi số dư khuyến mãi trong tài khoản của bạn có thể hết hạn theo quy định trong các điều khoản của chương trình khuyến mãi. Không có phí nào liên quan đến việc giữ số dư trong tài khoản của bạn, cho dù bạn có được theo chương trình khuyến mãi hay không.

2.4 Tôi làm cách nào để thực hiện giao dịch mua hàng tại Cửa hàng Tham gia? Bạn chỉ có thể sử dụng số dư tài khoản để mua Hàng hóa tại Cửa hàng Tham gia. Số dư khuyến mãi không hết hạn sẽ bị trừ (theo thứ tự của ngày hết hạn gần nhất) khỏi tài khoản Microsoft của bạn trước mọi số dư khác. Nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản Microsoft để hoàn tất giao dịch, bạn phải sử dụng phương tiện thanh toán khác được đăng ký bằng tài khoản Microsoft của bạn để thanh toán số phí mua hàng còn lại, tính phí toàn bộ giao dịch mua hàng vào tùy chọn thanh toán khác thay cho số dư tài khoản của bạn hoặc thêm giá trị bổ sung vào tài khoản Microsoft của bạn.

Bạn không được phép dùng số dư tài khoản của mình cho một số đăng ký hoặc giao dịch mua trong ứng dụng nhất định hoặc để lấy tiền mặt hoặc các vật thay thế cho tiền mặt (ví dụ như phiếu quà tặng), trừ khi điều này được pháp luật quy định. Mỗi Cửa hàng tham gia có thể áp đặt các giới hạn mua hoặc các trường hợp ngoại trừ bổ sung.Mỗi Cửa hàng tham gia có thể áp đặt các giới hạn mua hoặc các trường hợp ngoại trừ bổ sung. Microsoft không hoàn lại tiền cho Hàng hóa mà chúng tôi bán trong Cửa hàng tham gia, ngoại trừ luật pháp yêu cầu. Nếu chúng tôi chấp nhận một sản phẩm được trả lại, chúng tôi sẽ gửi vào tài khoản Microsoft của bạn đúng số tiền đã được dùng để mua Hàng hóa được trả lại này.

2.5 Có giới hạn nào áp dụng cho việc sử dụng tiền trong tài khoản Microsoft của tôi tại Cửa hàng Tham gia không? Các giới hạn và yêu cầu sau đây sẽ áp dụng:

  • Khả năng đổi thẻ quà tặng Microsoft vào tài khoản Microsoft và sử dụng tiền đó tại các Cửa hàng Tham gia có thể đòi hỏi một số thông số kỹ thuật phần cứng và phần mềm nhất định, bao gồm dịch vụ truy cập Internet (phí thời gian kết nối có thể được áp dụng).

  • Chỉ có thể thêm các giá trị được biểu thị theo một loại tiền tệ nhất định vào tài khoản Microsoft được đăng ký tại khu vực pháp lý công nhận tiền tệ đó là tiền tệ chính thức và chỉ có thể dùng các giá trị đó tại các cửa hàng Microsoft có trong khu vực pháp lý đó. Bạn không thể chuyển đổi số dư tài khoản của mình sang một loại tiền tệ khác.

  • Số dư tài khoản của bạn không thể chuyển giao được.

  • Đôi khi, khả năng đổi thẻ quà tặng hoặc nhận tiền hoàn lại vào tài khoản Microsoft, khả năng dùng tiền đó để mua hàng tại cửa hàng Microsoft hoặc để mua và gửi thẻ quà tặng có thể phải tuân theo các hạn chế bổ sung liên quan tới số dư tài khoản theo quyết định riêng củaMicrosoft. Để biết thêm thông tin về các giới hạn bổ sung về số dư tài khoản này, hãy truy cập Hạn mức số tiền trong tài khoản Microsoft của bạn.

Chúng tôi có thể hạn chế thêm khả năng truy cập hoặc sử dụng số dư tài khoản Microsoft của bạn hoặc yêu cầu bạn dùng một tùy chọn thanh toán khác để hoàn tất một giao dịch, nhằm ngăn chặn lừa đảo hoặc sử dụng trái phép.

3. Tạm ngừng; chấm dứt; tước quyền

Nếu bạn vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bạn mà chúng tôi thấy hợp lý, bao gồm tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào số dư tài khoản, mua hoặc đổi thẻ quà tặng, mua hàng hóa hoặc quyền truy cập vào tài khoản Microsoft. Trong thời gian tạm ngừng, bạn sẽ không bị mất tiền trong tài khoản, ngoại trừ bất kỳ giá trị khuyến mãi nào có thể hết hạn trong giai đoạn tạm ngừng này. Chúng tôi sẽ không gửi vào tài khoản Microsoft bất kỳ giá trị khuyến mãi nào đã hết hạn trong thời gian tạm ngừng vì bất kỳ lý do nào.

Nếu chúng tôi đóng tài khoản Microsoft của bạn, chúng tôi sẽ hoàn trả số dư còn lại cho bạn theo phạm vi mà luật yêu cầu. Chúng tôi sẽ không hoàn trả mọi số dư khuyến mãi hoặc mọi số dư đã được đổi vào tài khoản Microsoft của bạn. Các khoản tiền hoàn lại này phải tuân theo một số điều kiện nhất định mà Microsoft có thể áp dụng tùy từng thời điểm.

Nếu cần phải hoàn lại tiền, chúng tôi có quyền giữ lại bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn để khắc phục bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi phải chịu. Nếu bạn tự nguyện đóng tài khoản Microsoft của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn bất kỳ số dư nào còn lại trong tài khoản của bạn theo quy định của pháp luật, ngoại trừ phần số dư có được do khuyến mãi, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định mà Microsoft có thể áp dụng tùy từng thời điểm, trừ khi chúng tôi, xuất phát từ thiện ý, nghi ngờ việc lừa đảo hoặc sử dụng sai mục đích tài khoản Microsoft của bạn, trong trường hợp này bạn có thể không nhận được tiền hoàn lại.

4. Thông báo cho các bên

Thỏa thuận này được cung cấp ở dạng điện tử. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin ở dạng điện tử về Thỏa thuận này, số dư tài khoản của bạn và bất kỳ thông tin nào mà luật pháp yêu cầu chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cần thiết cho bạn qua email theo địa chỉ do bạn chỉ định trong tài khoản Microsoft hoặc trên một số trang web nhất định của Microsoft. Các thông báo được gửi cho bạn qua email sẽ được coi là đã được gửi và được tiếp nhận khi email được gửi đi. Nếu bạn không đồng ý nhận thông tin ở dạng điện tử, bạn phải dừng sử dụng số dư tài khoản của mình.

5. Dịch vụ khách hàng

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay tranh chấp nào liên quan đến giao dịch mua thẻ quà tặng, quyền truy cập và sử dụng số dư tài khoản, các sự cố xảy ra với Hàng hóa được mua bằng số dư tài khoản hay muốn báo cáo việc sử dụng trái phép số dư tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Khách hàng của Microsoft.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10562 - Xem lại Lần cuối: 23-08-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi