Quy tắc sử dụng đối với trò chơi, nhạc, phim và chương trình truyền hình

Trừ trường hợp được quy định khác, các thuật ngữ được viết hoa sẽ có ý nghĩa giống như các thuật ngữ tương tự được sử dụng trong Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft. Microsoft giữ quyền sửa đổi các quy tắc sử dụng này bất kỳ lúc nào.

Hình thức sử dụng được ủy quyền thường yêu cầu sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền

Tất cả nhạc, phim, chương trình truyền hình, trò chơi và nội dung được liên kết (“Hàng hóa kỹ thuật số”) được cung cấp trong Windows Store và Xbox Store đều được cấp phép và không được bán. Giấy phép của bạn phụ thuộc vào mức độ bạn tuân thủ Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft, các quy tắc sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung khác. Trừ khi được cho phép như dưới đây, bạn không được chuyển nhượng hoặc bán lại bất kỳ Hàng hóa kỹ thuật số hoặc bất kỳ giấy phép nào cho mọi Hàng hóa kỹ thuật số được cung cấp qua Windows Store hoặc Xbox Store. Nếu bạn bán bất kỳ thiết bị nào chứa Hàng hóa kỹ thuật số có được qua các Cửa hàng này, người mua thiết bị sẽ không nhận được bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào để sử dụng Hàng hóa kỹ thuật số đó.

Mọi hình thức tái tạo, tái phân phối, truyền, hiển thị, bán, phát, trình diễn công khai, cho thuê hoặc cho mượn, sửa đổi, điều chỉnh, cấp phép lại hoặc các hình thức sử dụng Hàng hóa kỹ thuật số khác được cung cấp qua Windows Store và Xbox Store, trừ khi được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft hoặc các quy tắc sử dụng này, đều hoàn toàn bị nghiêm cấm khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.

Quy tắc sử dụng dịch vụ đăng ký Groove Music Pass

Đăng ký Groove Music Pass cho phép bạn phát trực tuyến hoặc tải xuống từ dịch vụ trong lãnh thổ của bạn số lượng bài hát bạn muốn trên cơ sở đăng ký trả phí cố định hàng tháng.

Mất quyền truy cập

Bạn có thể mất quyền truy cập vào nhạc bạn đã tải xuống trước đó, quyền phát trực tuyến nhạc và/hoặc lưu trữ tín dụng nếu bạn:

 • Không trả phí hàng tháng.
 • Thay đổi quốc gia hoặc khu vực của bạn.
 • Vi phạm Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

Hơn 30 ngày không đăng nhập vào dịch vụ Groove Music Pass. Đối với thiết bị ngoại vi, như máy nghe MP3, bạn có thể phải kết nối các thiết bị này với máy tính và đăng nhập vào dịch vụ Groove Music Pass để duy trì quyền truy cập vào nội dung.

Giới hạn sử dụng

 • Chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Microsoft có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng đăng ký Groove Music Pass của bạn nếu chúng tôi xác định bạn đang sử dụng Groove Music Pass theo cách không phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân, thông thường.
 • Mỗi lần, bạn chỉ có thể phát trực tuyến nội dung tới một thiết bị đã đăng ký. Xem Microsoft.com/groove để biết danh sách các thiết bị tương thích hiện hành.
 • Khả năng ghi ra đĩa hoặc xuất nội dung của thiết bị không sửa đổi quyền của chủ sở hữu bản quyền đối với nội dung video, âm thanh, hình ảnh.
 • Bạn không được ghi ra đĩa CD nội dung và/hoặc danh sách phát của đăng ký Groove Music Pass chứa nội dung đăng ký.
 • Bạn không được sử dụng nhạc có được thông qua đăng ký Groove Music Pass làm nhạc chuông trên điện thoại di động mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.
 • Số lượng thiết bị được đăng ký:
  • Bạn có thể tải nhạc xuống tối đa bốn (4) thiết bị được đăng ký trừ khi bạn đăng ký bất kỳ loại ưu đãi nào khác mà đôi khi Microsoft cung cấp.
  • Các thiết bị được đăng ký bao gồm máy tính cá nhân, bảng điều khiển Xbox và thiết bị di động tương thích.
  • Nếu bạn có ưu đãi $14,99/tháng trước đây cho Xbox Music Pass ở Hoa Kỳ bao gồm khoản tín dụng cho 10 MP3 mỗi tháng, bạn có thể tải nhạc xuống tối đa ba (3) máy tính cá nhân và tối đa ba (3) thiết bị đã đăng ký khác.

Bạn có thể quản lý danh sách các thiết bị đã đăng ký Groove Music Pass của mình qua cài đặt Groove Music Pass. Bạn có thể xóa thiết bị sau mỗi 30 ngày. Microsoft có thể tự động hủy đăng ký thiết bị để tạo không gian cho thiết bị mới.

Quy tắc sử dụng cho nhạc được mua riêng với dịch vụ đăng ký cao cấp hàng tháng Groove Music Pass

 • Không thể tải xuống lại nội dung đã mua hoặc nhận được trên máy tính cá nhân dưới dạng một phần của gói khuyến mãi trên bảng điều khiển Xbox.
 • Đối với bản ghi âm được bảo vệ bằng DRM:
  • Bạn có thể lưu giữ nhạc sau khi đăng ký kết thúc.
  • Bạn có thể ghi nhạc ra đĩa CD để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
   • Bạn có thể ghi ra đĩa bài hát với số lần không giới hạn.
   • Bạn có thể ghi ra đĩa tối đa bảy (7) lần các danh sách phát giống nhau.
  • Nhạc có thể được cấp phép trên tối đa năm (5) máy tính cá nhân và một số lượng hợp lý thiết bị đã đăng ký cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.
   • Bạn có thể xóa đăng ký cho một máy tính để đăng ký một máy tính cá nhân khác.
 • Đối với bản ghi âm thanh không sử dụng công nghệ DRM:
  • Bạn có thể lưu giữ nhạc sau khi đăng ký kết thúc.
  • Bạn được phép tạo bao nhiêu bản sao của bản ghi cũng được khi việc đó là cần thiết ở mức chấp nhận được để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Mọi hành vi sao chép nhạc khác có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền.
  • Bạn có thể ghi nhạc ra đĩa CD để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Quy tắc sử dụng dịch vụ Phim & truyền hình của Microsoft

 • Nếu các điều khoản trên trang web này xung đột với các điều khoản sử dụng khác trong Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft (“MSA”) hoặc thỏa thuận khác thì các điều khoản này sẽ được ưu tiên.
 • Bạn chỉ có thể xem và hiển thị nội dung Phim & truyền hình của mình ở chế độ riêng tư cho mục đích cá nhân và phi thương mại qua Thiết bị được cấp phép. Quyền và giấy phép giới hạn, cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng này tuân theo MSA, các quy tắc sử dụng này và nếu yêu cầu thanh toán, thì sẽ không có hiệu lực cho đến khi thanh toán các khoản phí bắt buộc.
 • Bạn đồng ý phát trực tuyến hoặc tải xuống mỗi đoạn nội dung video chỉ trong các vùng lãnh thổ mà Microsoft cung cấp nội dung video thích hợp cho bạn vì mục đích đó. Bạn chỉ được phát trực tuyến nội dung video khi phát trực tuyến được cho phép trong dịch vụ.
 • Độ phân giải của nội dung đã mua ở độ phân giải cao có thể thay đổi tùy theo nội dung, phần cứng được sử dụng và băng thông của kết nối Internet.
 • Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng quá trình sử dụng dịch vụ của bạn nếu chúng tôi xác định rằng bạn đang sử dụng dịch vụ theo cách không phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân, thông thường.
 • Vì mục đích của các quy tắc sử dụng này dành cho nội dung truyền hình và phim: (i) ”Thiết bị được cấp phép” được định nghĩa là máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, Xbox và thiết bị di động, trong từng trường hợp tương thích với dịch vụ và do Microsoft cấp phép; (ii) Microsoft có thể mở rộng hoặc thu gọn định nghĩa về Thiết bị được cấp phép để bao gồm các thiết bị bổ sung hoặc loại bỏ các thiết bị không còn được hỗ trợ; và (iii) không phải tất cả các Thiết bị được cấp phép đều có thể nhận cả nội dung video được phát trực tuyến và tải xuống.
 • Microsoft có thể sử dụng các công nghệ để xác minh việc tuân thủ các quy tắc sử dụng của bạn.

Quy tắc sử dụng dành cho video được cung cấp trên cơ sở giấy phép được giữ lại (“Nội dung về quyền được giữ lại”)

 • Máy tính cá nhân: Bạn chỉ có thể tải một mục của Nội dung về Quyền được Giữ lại từ dịch vụ xuống tối đa năm (5) máy tính cá nhân.
 • Bảng điều khiển Xbox:
  • Sau khi tải Nội dung về Quyền được Giữ lại xuống bảng điều khiển Xbox có thể tải xuống, bạn sẽ có thể xem nội dung trên bảng điều khiển đó mà không cần đăng nhập vào dịch vụ. Bạn cũng sẽ có thể tải Nội dung về Quyền được Giữ lại xuống bảng điều khiển Xbox có thể tải xuống thứ hai, tuy nhiên bạn phải duy trì tình trạng đăng nhập vào dịch vụ để xem nội dung trên bảng điều khiển thứ hai đó. Bạn không được sao chép hoặc di chuyển nội dung từ bảng điều khiển thứ hai.
  • Mỗi lần, bạn chỉ có thể đăng nhập vào dịch vụ qua một bảng điều khiển Xbox.
 • Điện thoại di động tương thích:
  • Khi được dịch vụ cho phép, bạn có thể tải xuống một mục của Nội dung về quyền được giữ lại từ dịch vụ tới tối đa ba (3) điện thoại di động tương thích.
 • Trừ khi được cho phép khác bởi các quy tắc sử dụng này, bạn không được sao chép hoặc di chuyển Nội dung về quyền được giữ lại khỏi vị trí được lưu trữ ban đầu.
 • Phát trực tuyến:
  • Để phát trực tuyến Nội dung về quyền được giữ lại tới Thiết bị được cấp phép, bạn phải đăng nhập vào dịch vụ.
  • Mỗi lần, bạn chỉ có thể phát trực tuyến một mục của Nội dung về quyền được giữ lại tới một Thiết bị được cấp phép.
  • Bạn có thể phát trực tuyến tối đa ba (3) mục khác nhau của Nội dung về quyền được giữ lại tại bất kỳ thời điểm nào tới Thiết bị được cấp phép thông qua cùng một tài khoản.
 • Vé xem theo phần. Ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cung cấp Vé xem theo phần bao gồm các tập hiện có và sắp có của phần chương trình truyền hình. Nếu thỏa thuận của chúng tôi với chủ sở hữu nội dung khiến chúng tôi cung cấp ít tập hơn dự định vào thời điểm bạn mua Vé xem theo phần, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn theo số tập chương trình truyền hình bị thiếu theo cơ sở tỷ lệ.
 • Để giấy phép khả dụng ở mức tối đa, giấy phép dành cho Nội dung về quyền được giữ lại được tải xuống trên Thiết bị được cấp phép có thể hết hạn sau 90 ngày nếu bạn chưa đăng nhập vào dịch vụ từ Thiết bị được cấp phép trong giai đoạn đó. Nếu khi đó bạn chưa vượt quá hạn mức giấy phép dành cho Nội dung về quyền được giữ lại đó, bạn có thể gia hạn giấy phép cho nội dung này trên Thiết bị được cấp phép đó bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập lại vào dịch vụ từ Thiết bị được cấp phép.

Các quy tắc sử dụng dành cho video được cung cấp trên cơ sở có giới hạn, dựa vào thời gian và video theo yêu cầu (“Nội dung VOD”)

 • Chỉ có thể xem và hiển thị riêng tư Nội dung VOD trong Thời hạn xem VOD.
 • Quyền và giấy phép giới hạn, cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng này tuân theo Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft, các quy tắc sử dụng này và có hiệu lực vào thời điểm thanh toán các khoản phí bắt buộc.
 • Thời hạn xem VOD: Trừ trường hợp được chỉ định khác vào thời điểm mua hàng, bạn có mười bốn (14) ngày tính từ ngày và giờ bạn mua hàng để bắt đầu xem mục nội dung VOD đã đặt hàng và 24 giờ để xem xong mục đó khi mục đó bắt đầu.
 • Sau khi Thời hạn xem VOD hết hạn, bạn sẽ không thể xem Nội dung VOD mà không có giấy phép bổ sung.
 • Bạn chỉ có thể xem Nội dung VOD đã được tải trực tiếp xuống Thiết bị được cấp phép trên thiết bị đó.
 • Để phát trực tuyến Nội dung VOD tới Thiết bị được cấp phép, bạn phải đăng nhập vào dịch vụ. Khi được dịch vụ cho phép, bạn có thể phát trực tuyến một mục của Nội dung VOD tới nhiều Thiết bị được cấp phép trong Thời hạn xem VOD; nhưng với điều kiện là mỗi lần bạn chỉ có thể phát trực tuyến một mục của Nội dung VOD tới một Thiết bị được cấp phép.
 • Sau khi bạn đã tải xuống một mục của Nội dung VOD từ dịch vụ trên Thiết bị được cấp phép, bạn sẽ không được phép phát trực tuyến hoặc tải mục đó từ dịch vụ xuống thiết bị khác.
 • Trừ khi được cho phép bởi các quy tắc sử dụng này, bạn không được sao chép hoặc di chuyển Nội dung VOD khỏi vị trí được lưu trữ ban đầu.

Quy tắc sử dụng dành cho trò chơi kỹ thuật số được mua hoặc được quy đổi trên Bảng điều khiển Xbox

Trò chơi kỹ thuật số Xbox One

 • Số lượng bảng điều khiển và thiết bị có thể sử dụng trò chơi: Bạn sẽ nhận được giấy phép thiết bị và giấy phép người dùng cho mọi trò chơi bạn tải xuống từ Xbox Store. Bạn có thể chỉ định một bảng điều khiển làm bảng điều khiển "Chính" và nhiều người dùng có thể chọn cùng một bảng điều khiển làm bảng điều khiển Chính của mình. Giấy phép thiết bị sẽ tự động đi kèm với bảng điều khiển Chính, ngay cả khi đó không phải là bảng điều khiển mà bạn dùng để mua trò chơi. Là người mua trò chơi, giấy phép người dùng sẽ được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Đối với các trò chơi Xbox Play Anywhere, hãy xem những quy tắc sử dụng bên dưới.
 • Người dùng được phép sử dụng các trò chơi: Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng trò chơi của bạn trên bảng điều khiển Chính theo giấy phép thiết bị của bạn. Khi bạn đăng nhập vào bất kỳ bảng điều khiển nào khác bằng tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể sử dụng tất cả trò chơi mà bạn có giấy phép người dùng.
 • Thay đổi bảng điều khiển Chính: Bạn có thể thay đổi bảng điều khiển Chính của mình tối đa 3 lần trong thời hạn một năm (365 ngày). Khi bạn thay đổi bảng điều khiển Chính, tất cả giấy phép thiết bị cho nội dung kỹ thuật số sẽ chuyển sang bảng điều khiển Chính mới và không còn khả dụng trên bảng điều khiển "Chính" cũ.

Trò chơi kỹ thuật số trên Xbox 360

Số lượng bảng điều khiển có thể sử dụng trò chơi và người dùng được phép sử dụng: Bạn có thể sử dụng trò chơi trên bảng điều khiển Xbox 360 đầu tiên mà bạn đã tải trò chơi xuống. Quyền truy cập trò chơi cũng sẽ được cấp cho tất cả người dùng trên bảng điều khiển đầu tiên. Nếu bạn chuyển trò chơi bằng thiết bị nhớ hoặc thiết bị lưu trữ khác, bạn cũng sẽ có thể sử dụng thiết bị này trên các bảng điều khiển Xbox 360 khác, tuy nhiên, bạn cần đăng nhập vào Xbox Live bằng tài khoản Microsoft của mình trên bảng điều khiển đó trước khi truy cập trò chơi.

Quy tắc sử dụng cho các trò chơi Xbox Play Anywhere

Áp dụng cho các Trò chơi Xbox Play Anywhere:

 • Xbox Play Anywhere chỉ áp dụng cho các trò chơi kỹ thuật số. Bạn có thể mua các trò chơi Xbox Play Anywhere trong Xbox Store, Windows Store hoặc bằng mã kỹ thuật số tại nhà bán lẻ tham gia.
 • Việc tham gia trò chơi sẽ được đánh dấu trên www.xbox.com, trong Xbox Store và trong Windows Store bằng biểu tượng Xbox Play Anywhere. Bạn cũng có thể truy cập www.xboxplayanywhere.com để xem toàn bộ danh sách các trò chơi tham gia.
 • Trước khi tải xuống trò chơi Xbox Play Anywhere trên PC, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng thiết bị của mình đáp ứng các yêu cầu hệ thống để chơi trò chơi đó. Để xác minh rằng trò chơi sẽ hoạt động trên thiết bị, hãy kiểm tra các yêu cầu hệ thống tối thiểu từ nhà xuất bản trò chơi bằng cách sử dụng thông tin hệ thống dành cho thiết bị của bạn. Xem thêm thông tin.
Sử dụng thiết bị:
 • Khi bạn mua trò chơi Xbox Play Anywhere thông qua Xbox Store hoặc Windows Store, bạn có thể chơi trò chơi này trên cả Xbox One lẫn PC chạy Windows 10. Tại một thời điểm bất kỳ, bạn chỉ có thể đăng nhập vào trò chơi đó trên bảng điều khiển Xbox One hoặc một PC chạy Windows 10. Bạn không thể đăng nhập đồng thời vào cùng một trò chơi trên cả bảng điều khiển Xbox One và PC chạy Windows 10.
 • Quy tắc sử dụng bảng điều khiển “Chính” Xbox One được quy định ở trên cũng áp dụng cho các trò chơi Xbox Play Anywhere.
 • Nội dung có thể tải xuống mà bạn mua hoặc có được của trò chơi Xbox Play Anywhere bạn sở hữu cũng sẽ có thể chơi trên cả Xbox One và PC chạy Windows 10.

Quy tắc sử dụng cho các trò chơi Games with Gold

Thông tin sử dụng cho các trò chơi Games with Gold là một phần của đăng ký Xbox Live Gold có tại: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10563 - Xem lại Lần cuối: 30-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi