Cấu hình Bluetooth được hỗ trợ

Để thiết bị hoặc phụ kiện bật Bluetooth hoạt động với PC đang chạy Windows 10, thiết bị đó cần sử dụng một trong các cấu hình Bluetooth được hỗ trợ bên dưới. Để tìm hiểu cấu hình nào được thiết bị Bluetooth của bạn hỗ trợ, hãy xem tài liệu đi kèm với thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất.

Windows 10 hỗ trợ Bluetooth phiên bản 4.1 và các cấu hình người dùng Bluetooth sau:

 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)
 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.3)
 • Dial-up Networking Profile (DUN 1.1)
 • Device ID Profile (DI 1.3)
 • Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP 1.0)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.5)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • HID over GATT Profile (HOGP 1.0)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • Personal Area Networking User Profile (PANU 1.0)
 • Serial Port Profile (SPP 1.2)
Thuộc tính

ID Bài viết: 10568 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi