Thêm liên hệ trên Skype trong Windows 10 Mobile

Với Skype trong Windows 10 Mobile, việc liên lạc với những người trong danh sách liên hệ của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bạn có thể tìm kiếm liên hệ theo tên, email hay ID Skype hoặc duyệt các liên hệ được đề xuất. Skype còn có thể khớp sổ địa chỉ trên di động và email với những người bạn của bạn sử dụng Skype, vì vậy, bạn có thể nhanh chóng kết nối—ngay cả khi họ sử dụng thiết bị Mac, iOS hoặc Android.

Tìm và thêm liên hệ theo tên, email hoặc ID Skype

 1. Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Video trên Skype.
 2. Chọn Thêm liên hệ
  Add contacts icon
  .
 3. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên, Tên Skype hoặc địa chỉ email của người bạn muốn thêm.
 4. Chọn người bạn của bạn từ kết quả tìm kiếm.
 5. Nhập ghi chú nhanh cho người bạn của bạn, sau đó bấm vào Gửi.

Khi bạn gửi yêu cầu liên hệ cho người nào đó, họ sẽ xuất hiện trong danh sách liên hệ của bạn cùng dấu chấm hỏi cho đến khi họ chấp nhận yêu cầu. Sau khi bạn bè của bạn chấp nhận yêu cầu liên lạc của bạn, bạn có thể thấy họ khi họ trực tuyến.

Khớp sổ địa chỉ của bạn với bạn bè sử dụng Skype

 1. Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Video trên Skype.
 2. Chọn Khác … > Cài đặt.
 3. Chọn Sử dụng sổ địa chỉ của tôi.

Bạn bè đã khớp sẽ được thêm tự động vào sổ địa chỉ của bạn. Nếu chỉ một trong số các bạn có thông tin liên hệ của người khác, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi cho họ yêu cầu mời.

Duyệt liên hệ được đề xuất

 1. Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Video trên Skype.
 2. Chọn Liên hệ được đề xuất.

Từ đây, bạn có thể chấp nhận lời mời hoặc duyệt các đề xuất liên hệ và gửi lời mời cho họ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10618 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi