Liên hệ trên Skype của tôi nằm ở đâu?

Nếu đã đăng nhập vào Skype trên điện thoại, bạn có thể tìm thấy các liên hệ trên Skype của mình nhờ vào các liên hệ còn lại trong ứng dụng Mọi người.

Trước tiên, trên menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, chọn Skype, sau đó nhập thông tin tài khoản của bạn để đăng nhập.

Sau đó lọc liên hệ của bạn trong ứng dụng Mọi người:

  1. Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Mọi người
  2. Chọn liên kết bên cạnh Hiển thị trong hộp tìm kiếm.

    H?nh ?nh c?a danh s?ch li?n h? trong ?ng d?ng M?i ngu?i

  3. Trong mục Hiển thị liên hệ từ, chọn Nhắn tin + Skype. Nếu bạn chỉ muốn nhìn thấy liên hệ trên Skype, hãy bỏ chọn các hộp kiểm khác.

    H?nh ?nh c?a c?c t?y ch?n l?c li?n h? trong ?ng d?ng M?i ngu?i

  4. Chọn Xong để quay lại danh sách liên hệ với các bộ lọc đã áp dụng.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10624 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi