Tôi có thể tin tưởng email từ nhóm tài khoản Microsoft không?

Nếu bạn nhận được email từ nhóm tài khoản Microsoft và miền địa chỉ email là @account.microsoft.com, thì bạn yên tâm tin tưởng vào thư đó khi mở ra. Microsoft sử dụng miền này để gửi thông báo qua email về tài khoản Microsoft của bạn. Những thông báo này có thể bao gồm mã bảo mật cho quy trình xác minh hai bước và thông tin cập nhật về tài khoản, chẳng hạn như thay đổi mật khẩu.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10636 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi