Ngày gia hạn đăng ký và ngày thanh toán


Microsoft đang trong quá trình thay đổi cách gia hạn đăng ký và ngày thanh toán được thiết lập. Đăng ký của bạn sẽ làm theo một trong hai lịch.

Lên lịch 1

Ngày thanh toán của tài khoản được đặt vào ngày lần đầu tiên bạn mua một thứ gì đó bằng tài khoản của mình. Từ đó về sau, đây sẽ là ngày chúng tôi tính phí tùy chọn thanh toán của bạn nếu có bất kỳ khoản phí chờ xử lý nào, như đăng ký hàng tháng.

Ví dụ: Nếu bạn mua ứng dụng đầu tiên trong Windows Store vào ngày 25 tháng 7 thì ngày thanh toán tài khoản của bạn là ngày thứ 25 của tháng. Bạn sẽ chỉ bị tính phí khi có số dư gia hạn, đang chờ xử lý hoặc quá hạn.

Ngày gia hạn đăng ký bắt đầu vào ngày bạn đăng ký đăng ký đó. Từ đó về sau, đây sẽ là ngày chúng tôi sẽ gia hạn đăng ký đó. Ngày đó có thể khác nhau cho từng đăng ký.

Ví dụ: Giả sử ngày thanh toán tài khoản của bạn giống như ví dụ ở trên thì ngày đó sẽ rơi vào ngày thứ 25 của tháng. Nếu bạn đăng ký đăng ký hàng tháng vào ngày 1 tháng 9, thì đăng ký đó sẽ được gia hạn vào ngày 1 tháng 10 và sẽ được tính phí theo tùy chọn thanh toán của bạn vào ngày thanh toán của tài khoản, ngày 25 tháng 10.

Có, nếu bạn có nhiều đăng ký được gia hạn trong khoảng thời gian giữa hai ngày thanh toán của tài khoản, từng đăng ký đó sẽ được tính phí cho (các) tùy chọn thanh toán của bạn vào cùng một ngày.

Lên lịch 2

Đăng ký của bạn sẽ được gia hạn và lập hóa đơn cùng một ngày.

Số dư quá hạn

Để thanh toán ngay lập tức cho số dư quá hạn, hãy đăng nhập vào trang dịch vụ và đăng ký của bạn, chọn Thanh toán ngay cho đăng ký đó và làm theo hướng dẫn.

Số dư đang chờ xử lý và quá hạn

  • "Đang chờ xử lý" có nghĩa là chúng tôi đã gia hạn đăng ký của bạn theo các điều khoản của đăng ký nhưng chúng tôi chưa tính phí tùy chọn thanh toán của bạn.
  • Khi số dư bị "quá hạn", điều đó có nghĩa là chúng tôi đã cố gắng tính phí theo tùy chọn thanh toán của bạn nhưng không được. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử lại và nếu vẫn không thể tính phí, thì chúng tôi sẽ hủy đăng ký.


Thuộc tính

ID Bài viết: 10640 - Xem lại Lần cuối: 23-08-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi