Thiết lập tài khoản Twitter hoặc LinkedIn

Bạn muốn xem bài đăng của bạn bè và các liên lạc của bạn ngay từ Hub Mọi người trên Windows Phone? Chỉ cần thêm tài khoản Twitter hoặc LinkedIn vào điện thoại.

Add accounts on Windows Phone

Thiết lập tài khoản Twitter

 1. Trên màn hình Bắt đầu , nhấn Mọi người 

  People Icon
  > Khác 
  More Icon
  > Thêm tài khoản.

 2. Nhấn Thêm tài khoản rồi nhấn Twitter.

 3. Nhấn Kết nối. Bạn sẽ được dẫn đến trang web nơi bạn có thể kết nối tài khoản Twitter với tài khoản Microsoft của mình.

 4. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu cho Twitter (có thể khác với tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Microsoft của bạn). Sau đó bạn sẽ được đưa về màn hình cài đặt Mọi người và tài khoản mới của bạn sẽ bắt đầu đồng bộ.

Thiết lập tài khoản LinkedIn

 1. Trên màn hình Bắt đầu , nhấn Mọi người  

  People Icon
  > Khác 
  More Icon
  > Thêm tài khoản.

 2. Nhấn Thêm tài khoản rồi nhấn LinkedIn.

 3. Nhấn Kết nối. Bạn sẽ được đưa tới trang web nơi bạn có thể kết nối tài khoản LinkedIn với tài khoản Microsoft của mình.

 4. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu cho LinkedIn (có thể khác với tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Microsoft của bạn). Sau đó bạn sẽ được đưa về màn hình cài đặt Mọi người và tài khoản mới của bạn sẽ bắt đầu đồng bộ.

  

Thuộc tính

ID Bài viết: 10643 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi