Giới thiệu về quyền riêng tư của bạn

Microsoft Corporation, là bên kiểm soát dữ liệu cho tài khoản Microsoft, thu thập và xử lý thông tin cá nhân nhất định liên quan đến tài khoản Microsoft, địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào các chương trình và dịch vụ của Microsoft chẳng hạn như Hotmail và Messenger, các dịch vụ của Microsoft như Xbox Live và Zune, cùng với bất kỳ nơi nào khác mà bạn thấy biểu trưng tài khoản Microsoft. Tải khoản Microsoft sử dụng thông tin này chỉ để vận hành dịch vụ xác thực, nâng cao tính bảo mật và cung cấp hỗ trợ khách hàng cho tài khoản Microsoft.

Thông tin tài khoản của bạn được lưu trữ trong máy chủ Microsoft đặt tại One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Bạn phải cung cấp đúng mật khẩu để truy cập vào thông tin tài khoản của bạn. Mật khẩu của bạn không bao giờ được chia sẻ với các trang web và dịch vụ yêu cầu tài khoản Microsoft; tuy nhiên, nếu dịch vụ yêu cầu tài khoản Microsoft giúp bạn tạo hoặc đặt lại mật khẩu của mình thì dịch vụ đó có thể có quyền truy cập vào mật khẩu cấp cho bạn.

Bạn có thể tạo tài khoản giới hạn với thông tin chứng danh—chẳng hạn như địa chỉ email và mật khẩu, số điện thoại di động và mã PIN, thẻ thông minh hoặc khóa bảo mật—mà bạn dùng để đăng nhập vào các trang và dịch vụ tài khoản Microsoft bằng cách chỉ cung cấp địa chỉ email và mật khẩu. Nếu bạn không cung cấp thông tin này, bạn không thể truy cập và sử dụng tài khoản Microsoft. Để tạo tài khoản giới hạn, hãy truy cập trang web tài khoản Microsoft.

Bạn cũng có thể tạo thông tin chứng danh tại một trang web hoặc dịch vụ yêu cầu tài khoản Microsoft nhưng trang web đó sẽ xác định thông tin cá nhân bạn phải cung cấp. Nếu bạn cung cấp thông tin này, bạn không thể nhận tài khoản tại các trang web đó hoặc thông tin chứng danh cần để đăng nhập vào các trang web và dịch vụ tài khoản Microsoft. Nếu bạn đăng ký thông tin chứng danh tại một trang web yêu cầu tài khoản Microsoft thì trang web đó có thể lưu trữ thông tin cá nhân của bạn (trừ mật khẩu).

Các trang web và dịch vụ tài khoản Microsoft nhất định yêu cầu địa chỉ email của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ của họ. Trong trường hợp đó, tài khoản Microsoft cung cấp địa chỉ email của bạn khi bạn đăng nhập vào trang web hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, tài khoản Microsoft luôn chia sẻ ID duy nhất và thông tin hoạt động nhất định của tải khoản Microsoft với các trang web bạn đăng nhập mà yêu cầu tài khoản Microsoft. Nếu bạn đăng ký tài khoản giới hạn trên tài khoản Microsoft bằng miền passport.com cho địa chỉ email của bạn, bạn sẽ được yêu cầu chỉ cung cấp tên người dùng và mật khẩu.

Tài khoản Microsoft không kiểm soát hoặc điều khiển các hoạt động bảo mật của trang web yêu cầu tài khoản Microsoft. Một số trang web này nằm tại các quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và do đó có thể không tuân theo điều luật cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp cho dữ liệu cá nhân theo tiêu chuẩn EEA. Để xem danh sách các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu đã được Ủy ban Châu Âu cho là phù hợp, hãy xem trang web Bảo vệ Dữ liệu EU. Quan trọng là bạn cần phải xem xét cẩn thận tuyên bố về quyền riêng tư cho các trang web yêu cầu tài khoản Microsoft trước khi quyết định có đăng nhập vào đó hay không.

Bạn có quyền truy cập và thay đổi thông tin cá nhân được lưu trữ trong tài khoản Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ tài khoản Microsoft.

Tài khoản Microsoft hiện có bằng một số ngôn ngữ. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi bằng một trong những ngôn ngữ này, tài khoản Microsoft sẽ trả lời bạn bằng ngôn ngữ đó.

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư trực tuyến, hãy xem xét Thông tin chính trong Thông báo Quyền riêng tư Trực tuyến của Microsoft.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10644 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)