Cài đặt mạng đi động và SIM trên Windows 10 Mobile

Cài đặt Mạng di động & SIM giúp bạn kiểm soát cài đặt mạng di động cho điện thoại của bạn—bao gồm cả kết nối dữ liệu mạng di động. Bạn không cần phải thay đổi bất kỳ thứ gì nếu kết nối của bạn đang hoạt động theo cách bạn muốn. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp sự cố kết nối mạng di động, việc thay đổi một hoặc nhiều cài đặt có thể giúp ích.

Để mở cài đặt Mạng di động & SIM, từ menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và không dây > Mạng di động và SIM.

Cài đặt Thực hiện như sau

Kết nối dữ liệu

Bật và tắt kết nối dữ liệu di động. Bạn có thể tắt kết nối của mình vì các lý do sau—ví dụ, để giảm mức sử dụng dữ liệu của bạn nếu bạn hiện không sử dụng gói dữ liệu không giới hạn hoặc để kéo dài thời lượng pin của bạn kéo hơn một chút.

Nếu kết nối của bạn bị tắt, bạn vẫn có thể gọi và nhận cuộc gọi điện thoại cũng như gửi và nhận tin nhắn văn bản. Tuy nhiên, bạn không thể làm những việc như duyệt web, tìm kiếm trực tuyến, nhận hoặc gửi email hay nhận thông tin cập nhật cho các ứng dụng trừ khi bạn có kết nối với mạng Wi-Fi.

Một cách khác để bật hoặc tắt kết nối dữ liệu mạng di động là trượt nhanh xuống từ đầu màn hình, sau đó chọn Mở rộng > Dữ liệu mạng di động.

Tên kết nối mạng di động

Hiển thị tên của kết nối mạng di động bạn đang sử dụng. Chọn Cài đặt SIM dưới tên kết nối mạng di động để thay đổi cài đặt cho kết nối mạng di động của bạn.

Sử dụng SIM này cho dữ liệu mạng di động

Xác định SIM nào được sử dụng cho kết nối dữ liệu mạng di động của bạn. Bạn có thể chọn SIM bạn muốn sử dụng cho dữ liệu mạng di động để giúp kiểm soát chi phí dữ liệu của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể chọn một SIM thay vì SIM khác vì nó có mức cước dữ liệu thấp hơn. Cài đặt này chỉ xuất hiện trên các điện thoại Windows hai SIM.

Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu

Xác định xem kết nối dữ liệu của bạn còn hoạt động không khi điện thoại của bạn nằm ngoài mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động trong khu vực chuyển vùng. Cài đặt lại về Không chuyển vùng có thể giúp bạn tránh phí chuyển vùng dữ liệu.

Nếu bạn cho phép chuyển vùng, bạn có thể sử dụng dữ liệu mạng di động khi điện thoại của bạn nằm trong khu vực chuyển vùng. Tùy vào gói dữ liệu cho điện thoại, bạn có thể phải trả thêm tiền cho dữ liệu mình sử dụng khi chuyển vùng. Một số nhà cung cấp dịch vụ di động cho phép bạn chỉ rõ loại chuyển vùng dữ liệu nào bạn muốn cho phép—chuyển vùng Trong nước hoặc Trong nước + quốc tế.

Trên điện thoại hai SIM, bạn có thể đặt các tùy chọn chuyển vùng cho từng SIM.

Tùy chọn chuyển vùng thoại

Xác định xem bạn có thể thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn văn bản khi điện thoại của bạn nằm ngoài mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động hay không. Cài đặt lại về Không chuyển vùng có thể giúp bạn tránh phí chuyển vùng thoại. Khi điện thoại được chuyển sang cài đặt này, bạn không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn văn bản khi điện thoại đang nằm trong khu vực chuyển vùng, tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn văn bản. Kiểm tra gói dữ liệu cho điện thoại của bạn để biết thông tin chi tiết về cách và thời điểm có thể tính phí bổ sung.

Nếu bạn cho phép chuyển vùng, bạn có thể gọi điện và gửi tin nhắn văn bản bên ngoài mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Tùy vào gói dữ liệu cho điện thoại, bạn có thể phải trả thêm tiền cho các cuộc gọi và tin nhắn văn bản này. Một số nhà cung cấp dịch vụ di động cho phép bạn chọn loại chuyển vùng nào bạn muốn cho phép—chuyển vùng Trong nước hoặc Trong nước + quốc tế.

Số điện thoại

Hiển thị số điện thoại của bạn.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2.

Tên SIM

Nhập tên cho SIM của bạn để đặt cho SIM một cái tên bạn dễ nhận ra.

Đối với điện thoại hai SIM, điều này giúp bạn phân biệt giữa hai SIM, do đó bạn biết SIM nào bạn đang sử dụng cho kết nối dữ liệu mạng di động của mình và khi nào gọi điện hoặc nhắn tin. Tên SIM sẽ xuất hiện ở những nơi khác nhau trên điện thoại của bạn, chẳng hạn như trên Ô Điện thoại, Ô Nhắn tin, cho danh bạ trên SIM và trong cài đặt Mạng di động & SIM.

Để thay đổi tên SIM của bạn, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Tên SIM, nhập tên mới, sau đó chọn Lưu. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2 để đặt tên cho từng SIM.

Tốc độ kết nối cao nhất

Xác định tốc độ kết nối cao nhất điện thoại của bạn có thể sử dụng Nếu bạn chọn tốc độ cao nhất, điện thoại của bạn sẽ sử dụng tốc độ kết nối mạng di động cao nhất khả dụng ở khu vực hiện tại. Nhưng nếu cường độ tín hiệu yếu, việc tìm kiếm hoặc cố gắng duy trì kết nối với một kết nối nhanh hơn có thể tiêu hao nhiều pin hơn.

Khi bạn chọn tốc độ kết nối thấp hơn, điện thoại của bạn có thể kết nối với một mạng di động chậm hơn mà có thể có tín hiệu mạnh hơn. Điều này cũng có thể tiết kiệm nguồn pin.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Tốc độ cài đặt cao nhất. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2 > Tốc độ kết nối cao nhất.

Lựa chọn mạng

Cho phép bạn xem danh sách các mạng khả dụng trong khu vực hiện tại của bạn, sau đó cố gắng kết nối với một mạng. Cài đặt mặc định là Tự động.

Nếu bạn bật điện thoại và thấy thông báo cho biết mạng đã chọn không khả dụng, bạn có thể chọn Tìm kiếm mạng và sau đó chọn một mạng di động khác.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2.

Mạng hoạt động

Hiển thị tên của mạng di động mà bạn đang sử dụng.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2.

Cập nhật cài đặt

Nhận cài đặt mạng di động mới nhất từ nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn hỗ trợ điều này. Việc có cài đặt mới nhất có thể giúp kết nối dữ liệu mạng di động của bạn luôn hoạt động bình thường.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Cập nhật cài đặt. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2 > Cập nhật cài đặt.

Đăng ký IMS

Khi bật cài đặt này, bạn có thể gọi điện thoại, gọi video hoặc nhắn tin qua kết nối dữ liệu mạng di động LTE 4G. Cài đặt này và các dịch vụ IMS khả dụng tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động và thiết bị cụ thể của bạn.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Đăng ký IMS.

Tùy chọn chuyển vùng IMS

Xác định xem bạn có thể gọi điện thoại, gọi video hoặc nhắn tin qua kết nối LTE 4G khi điện thoại của bạn nằm ngoài mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động trong khu vực chuyển vùng hay không. Cài đặt lại về Không chuyển vùng có thể giúp bạn tránh phí chuyển vùng.

Nếu bạn cho phép chuyển vùng IMS, bạn có thể gọi điện thoại, gọi video và nhắn tin qua kết nối dữ liệu mạng di động LTE 4G khi điện thoại của bạn ở trong khu vực chuyển vùng. Tùy vào gói dữ liệu cho điện thoại, bạn có thể phải trả thêm tiền cho dữ liệu mình sử dụng khi chuyển vùng.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Tùy chọn chuyển vùng IMS.

Tùy chọn gọi điện

Xác định bạn muốn chọn kết nối nào—mạng di động hay Wi‑Fi—để gọi và nhận cuộc gọi điện thoại. Nếu bạn chọn Chỉ Wi‑Fi, bạn sẽ chỉ có thể gọi và nhận cuộc gọi khi có kết nối Wi-Fi. Để thực hiện những việc yêu cầu kết nối Internet như duyệt web hoặc sử dụng email, bạn sẽ phải kết nối với Wi-Fi nếu tùy chọn này được đặt thành Chỉ Wi-Fi.

Cách tắt cuộc gọi qua Wi-Fi, chọn Tắt cuộc gọi qua Wi-Fi.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Tùy chọn gọi điện.

Tùy chọn gọi điện khi chuyển vùng

Xác định kết nối nào—mạng di động hay Wi‑Fi—được ưu tiên để gọi và nhận cuộc gọi điện thoại khi chuyển vùng. Nếu bạn chọn Chỉ Wi‑Fi, bạn sẽ chỉ có thể gọi và nhận cuộc gọi khi có kết nối Wi-Fi. Để thực hiện những việc yêu cầu kết nối Internet như duyệt web hoặc sử dụng email, bạn sẽ phải kết nối với Wi-Fi nếu tùy chọn này được đặt thành Chỉ Wi-Fi.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động và SIM, chọn Cài đặt SIM > Tùy chọn gọi điện khi chuyển vùng.

Địa chỉ khẩn cấp

Chọn tùy chọn này để truy nhập trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn nhằm nhập địa chỉ khẩn cấp cho chính bạn. Bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản di động của mình trên trang web của họ để thực hiện điều này.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Địa chỉ khẩn cấp.

Thêm APN Internet

Tên điểm truy cập Internet (APN) là địa chỉ mà điện thoại của bạn sử dụng để kết nối với Internet khi sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động. Thông thường, APN Internet được đặt tự động.

Nếu kết nối dữ liệu mạng di động của bạn không hoạt động, hãy thử nhập một APN Internet mới. Ví dụ: bạn có thể nhập APN Internet mới nếu bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin nhưng bạn không thể duyệt web trên điện thoại của bạn. Cài đặt APN Internet bạn sẽ nhập vào dựa trên nhà cung cấp dịch vụ di động và vị trí của bạn. Nếu bạn có thể kết nối với mạng Wi‑Fi trên điện thoại hoặc có PC ở gần, hãy thử tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt APN Internet cho nhà cung cấp dịch vụ di động của mình.

Để thêm APN Internet:

 1. Trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Thêm APN Internet. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2 trong cài đặt Mạng di động & SIM.

 2. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Trong hộp Tên cấu hình, nhập tên của cấu hình APN.

  • Trong hộp APN, nhập địa chỉ của APN sẽ sử dụng.

  • Trong hộp Tên người dùng, nhập tên người dùng của tài khoản di động của bạn.

  • Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu của tài khoản di động của bạn.

  • Chọn Loại thông tin đăng nhập và sau đó chọn phương thức xác thực được sử dụng.

  • Chọn Loại IP và sau đó chọn loại địa chỉ IP sẽ sử dụng.

  • Chọn hộp kiểm Sử dụng APN này cho LTE và thay thế APN từ nhà cung cấp dịch vụ di động của tôi nếu bạn muốn sử dụng APN này cho kết nối dữ liệu mạng di động LTE của bạn thay vì APN từ nhà cung cấp dịch vụ di động. Thao tác này sẽ thay thế APN từ nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Nếu bạn chọn hộp kiểm này nhưng cài đặt APN không chính xác, bạn sẽ không thể nhận được kết nối dữ liệu mạng di động LTE 4G.

  • Trong hộp Máy chủ proxy, nhập địa chỉ cho máy chủ proxy sẽ sử dụng.

  • Trong hộp Cổng proxy, nhập số cổng của máy chủ proxy.

 3. Chọn hộp kiểm Áp dụng cấu hình này nếu bạn muốn sử dụng cấu hình APN ngay sau khi lưu.

 4. Chọn Lưu > OK.

 5. Để quay lại và xem danh sách cấu hình APN bạn có, chọn nút Quay lại và xem trong APN Internet.

Thêm APS MMS

Tên điểm truy cập (APN) MMS là địa chỉ mà điện thoại của bạn sử dụng để gửi và nhận tin nhắn MMS. APN MMS được đặt tự động khi điện thoại của bạn được thiết lập lần đầu tiên.

Nếu bạn không thể gửi và nhận tin nhắn MMS, hãy thử nhập một APN MMS mới dựa trên nhà cung cấp dịch vụ di động và vị trí của bạn. Trên điện thoại hoặc máy tính của bạn, hãy thử tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt APN MMS cho nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Để thêm APN MMS, hãy thực hiện các bước sau. Bạn phải nhập địa chỉ vào trong hộp MMSC (URL). Các cài đặt khác là tùy chọn và tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

 1. Trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Thêm APN MMS. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2 trong cài đặt Mạng di động & SIM.

 2. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Trong hộp Tên cấu hình, nhập tên của cấu hình APN MMS.

  • Trong hộp APN, nhập địa chỉ của APN MMS sẽ sử dụng.

  • Trong hộp Tên người dùng, nhập tên người dùng của tài khoản di động của bạn.

  • Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu của tài khoản di động của bạn.

  • Chọn Loại thông tin đăng nhập và sau đó chọn phương thức xác thực được sử dụng.

  • Chọn Loại IP và sau đó chọn loại địa chỉ IP sẽ sử dụng.

  • Trong hộp Máy chủ proxy, nhập địa chỉ cho máy chủ proxy sẽ sử dụng.

  • Trong hộp Cổng proxy, nhập số cổng của máy chủ proxy.

  • Trong hộp MMSC (URL), nhập địa chỉ của Trung tâm MMS (MMSC) cho nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn, bắt đầu bằng http://

  • Trong hộp Cổng MMSC, nhập số cổng MMSC.

  • Trong hộp Dung lượng MMS tối đa (KB), nhập dung lượng tối đa (tính theo KB) của một tin nhắn MMS bạn có thể gửi.

 3. Chọn hộp kiểm Áp dụng cấu hình này nếu bạn muốn sử dụng cấu hình APN MMS ngay sau khi lưu.

 4. Chọn Lưu > OK.

 5. Để quay lại và xem danh sách cấu hình APN MMS bạn có, chọn nút Quay lại và xem trong APN MMS.


Sử dụng mã PIN của SIM

Xác định xem bạn có muốn sử dụng mã PIN cho SIM trong điện thoại của mình để giúp ngăn những người khác sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động khi họ không được ủy quyền không. Sau khi thiết lập mã PIN của SIM, bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN của SIM khi bạn khởi động điện thoại.

Trong lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc mã PIN của SIM, hãy nhập mã PIN mặc định của SIM. Nếu bạn không biết mã PIN mặc định của SIM, hãy truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để xem họ có cung cấp thông tin đó không. Bạn sẽ phải khởi động lại điện thoại để khóa điện thoại bằng mã PIN của SIM.

Nếu bạn đã thiết lập mã PIN cho SIM, hãy nhập mã PIN của SIM khi được nhắc và sau đó chọn OK.

Để chuyển sang cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Sử dụng mã PIN của SIM trong phần Bảo mật. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2 > Sử dụng mã PIN của SIM.

Thay đổi mã PIN của SIM

Tùy chọn này xuất hiện khi bạn sử dụng mã PIN của SIM. Để thay đổi mã PIN của SIM, chọn Thay đổi mã PIN của SIM, nhập mã PIN hiện tại của SIM vào hộp Mã PIN của SIM, nhập mã PIN mới của SIM vào hộp Mã PIN mới của SIM, nhập cùng mã PIN mới đó vào hộp Xác nhận mã PIN mới của SIM, sau đó chọn OK.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Thay đổi mã PIN của SIM trong phần Bảo mật. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2 > Thay đổi mã PIN của SIM.

Xóa mã PIN của SIM

Tùy chọn này xuất hiện khi bạn sử dụng mã PIN của SIM. Nếu bạn quyết định không sử dụng mã PIN của SIM nữa, hãy chọn Xóa mã PIN của SIM, nhập mã PIN của SIM hiện tại và sau đó chọn OK.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Xóa mã PIN của SIM trong phần Bảo mật. Trên điện thoại hai SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2 > Xóa mã PIN của SIM.

Bỏ chặn mã PIN của SIM

Tùy chọn này hiển thị nếu bạn đang sử dụng mã PIN của SIM và đã nhập mã PIN không chính xác ba lần. Khi điều này diễn ra, mã PIN của SIM sẽ bị chặn và không thể sử dụng được cho tới khi bạn bỏ chặn. Để bỏ chặn mã PIN, trước tiên hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để biết Khóa Bỏ chặn mã PIN (PUK). Sau đó, chọn Bỏ chặn mã PIN của SIM rồi nhập mã PUK. Nếu bạn nhập mã PUK sai quá nhiều lần, thẻ SIM của bạn sẽ bị chặn vĩnh viễn và bạn sẽ cần có thẻ SIM mới từ nhà cung cấp dịch vụ di động của mình.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động & SIM, chọn Cài đặt SIM > Bỏ chặn mã PIN của SIM trong phầnBảo mật. Trên điện thoại 2 SIM, chọn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2 (tùy thuộc vào SIM bạn muốn bỏ chặn) > Bỏ chặn mã PIN của SIM.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10744 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi