Thay đổi cài đặt thông báo và hành động trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Chuyển đến trung tâm hành động bằng cách bấm vào biểu tượng trung tâm hành động trên thanh tác vụ

Trung tâm hành động trong Windows 10 là nơi bạn sẽ tìm thấy các thông báo và hành động nhanh của mình. Thay đổi cài đặt của bạn bất kỳ lúc nào để điều chỉnh cách thức và thời điểm bạn thấy thông báo cũng như các ứng dụng và cài đặt nào là hành động nhanh hàng đầu của bạn.

Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Hệ thống > Thông báo và hành động.

Thay đổi cài đặt thông báo cho tất cả người gửi

Trong Thông báo, hãy bật hoặc tắt tất cả thông báo, đồng thời thay đổi thời điểm và vị trí bạn sẽ thấy thông báo.

Có thể bật hoặc tắt cài đặt Thông báo

Thay đổi cài đặt thông báo cho từng người gửi

Trong Nhận thông báo từ những người gửi này, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bật hoặc tắt tính năng người gửi thông báo.
  • Chọn tên của người gửi và sau đó, bật hoặc tắt biểu ngữ thông báo, bảo mật màn hình khóa và âm thanh thông báo cũng như đặt mức độ ưu tiên của thông báo.

Chọn và sắp xếp lại hành động nhanh mà bạn thấy trong trung tâm hành động

Trong Hành động nhanh, kéo hành động nhanh để sắp xếp lại. Đây là thứ tự chúng sẽ xuất hiện ở cuối trung tâm hành động.

Kéo hành động nhanh để sắp xếp các hành động đó