Thông báo bản quyền và các thông báo khác dành cho Lumia 950 Dual SIM

Sự sẵn có của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG". TRỪ TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. Microsoft Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ Ở BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, MICROSOFT MOBILE HAY BẤT KỲ BÊN CẤP PHÉP NÀO CỦA MICROSOFT MOBILE ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP MẤT MÁT DỮ LIỆU HAY TỔN THẤT THU NHẬP HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC GIÁN TIẾP BẤT KỂ HÌNH THỨC GÂY RA.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Microsoft Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Microsoft Mobile không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng.

Việc tải về bản đồ, trò chơi, nhạc và video cũng như việc tải lên hình ảnh và video có thể liên quan đến việc chuyển lượng lớn dữ liệu. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí cho việc chuyển dữ liệu này. Tính khả dụng của các sản phẩm, dịch vụ và tính năng cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý bán lẻ tại địa phương của bạn để biết chi tiết và tính sẵn có của các tùy chọn ngôn ngữ.

Thông báo của FCC/Hội công nghiệp Canada/Mexico

Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tuân theo hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này có thể không gây nhiễu sóng có hại; và (2) Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu sóng nào nhận được, bao gồm cả nhiễu sóng có thể gây ra các hoạt động không mong muốn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào transition.fcc.gov (bằng tiếng Anh). Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Microsoft Mobile phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Microsoft Mobile đều đã được cấp phép.

HD voice

Sản phẩm này được cấp phép theo Giấy phép MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được cấp phép cung cấp. Không cấp giấy phép hoặc ngụ ý cấp phép cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem www.mpegla.com (bằng tiếng Anh).

Nhãn hiệu aptX® và logo aptX là các nhãn hiệu của CSR plc hoặc một trong các công ty nhóm của CSR plc và có thể được đăng ký tại một hoặc nhiều quốc gia.

USB-C là nhãn hiệu của USB Implementers Forum.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10906 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi