ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

KHOẢNH KHẮC PHIM MICROSOFT

Các điều khoản cấp phép này là bản thỏa thuận giữa Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft tại nơi bạn sinh sống) và bạn. Vui lòng đọc chúng. Các điều khoản áp dụng cho phần mềm có tên ở trên, bao gồm phương tiện nơi bạn đã nhận được chúng nếu có. Các điều khoản này cũng được áp dụng cho mọi phiên bản

 • bản cập nhật,
 • phần bổ sung,
 • các dịch vụ dựa trên Internet và
 • dịch vụ hỗ trợ

đối với phần mềm này, trừ khi các điều khoản khác đi kèm các mục đó. Nếu vậy, các điều khoản đó sẽ được áp dụng.

Bằng cách sử dụng phần mềm này, bạn chấp nhận các điều khoản sau. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này thì không được sử dụng phần mềm này.

Như được quy định dưới đây, việc sử dụng các tính năng cũng có hiệu lực như là bạn đã đồng ý việc truyền đi những thông tin máy tính nào đó cho các dịch vụ trên nền Internet.

Nếu bạn tuân thủ các điều khoản cấp phép này, bạn sẽ vĩnh viễn có các quyền sau.

 1. QUYỀN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT.
  1. Cài đặt và Sử dụng. Bạn có thể cài đặt và kiểm tra số lượng bản sao bất kỳ của phần mềm này trên thiết bị của mình.
  2. Các chương trình của Microsoft được đi kèm. Phần mềm có thể chứa các chương trình Microsoft khác. Những điều khoản cấp phép này áp dụng cho việc sử dụng những chương trình đó của bạn.
 2. CÁC YÊU CẦU CẤP PHÉP BỔ SUNG VÀ/HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG.

  Thành phần phương tiện và các mẫu. Bạn được phép sao chép và sử dụng hình ảnh, biểu mẫu, hoạt ảnh, âm thanh, âm nhạc, hình dạng, clip video và các mẫu đã cung cấp kèm theo phần mềm này và đã được xác định cho mục đích sử dụng như vậy trong tài liệu và dự án mà bạn tạo. Bạn được phép phân phối các tài liệu và dự án đó cho các mục đích phi thương mại. Nếu bạn muốn sử dụng các thành phần phương tiện hoặc các mẫu này cho bất kỳ mục đích nào khác, hãy truy cập www.microsoft.com/permission để tìm hiểu xem mục đích sử dụng đó có được phép không.
 3. CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN INTERNET. Microsoft cung cấp các dịch vụ dựa trên Internet với phần mềm này. Microsoft có thể thay đổi hoặc hủy chúng bất kỳ lúc nào.
  1. Đồng ý với các dịch vụ dựa trên Internet. Các tính năng của phần mềm được mô tả dưới đây sẽ kết nối với các hệ thống máy tính của Microsoft hoặc của nhà cung cấp dịch vụ thông qua mạng Internet. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Trong một số trường hợp, bạn có thể tắt các tính năng này hoặc không dùng chúng. Để biết thêm thông tin về tính năng này, hãy truy cập vào trang web hỗ trợ trực tuyến của Microsoft. Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn đồng ý với việc truyền thông tin này. Microsoft không sử dụng thông tin để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.
   1. Thông tin Máy tính. Các tính năng sau đây sử dụng các giao thức Internet để gửi thông tin máy tính đến các hệ thống thích hợp, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet của bạn, loại hệ điều hành, trình duyệt, tên và phiên bản của phần mềm bạn đang sử dụng và mã ngôn ngữ của thiết bị khi bạn cài đặt phần mềm. Microsoft sẽ sử dụng các thông tin này để làm cho dịch vụ dựa trên Internet có sẵn cho bạn.
    1. Tính năng Nội dung Trang Web. Các tính năng trong phần mềm có thể lấy về các nội dung liên quan từ Microsoft và cung cấp cho bạn. Ví dụ cho các tính năng này là hình mẫu, mẫu, đào tạo trực tuyến, trợ lý trực tuyến, trợ giúp và trợ giúp Ứng dụng. Bạn có thể chọn không sử dụng các tính năng nội dung trang web này.
   2. Sử dụng Thông tin. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin máy tính để cải tiến phần mềm và dịch vụ của mình. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin đó với những người khác, chẳng hạn như nhà cung cấp phần cứng và phần mềm. Họ có thể sử dụng thông tin này để cải tiến cách các sản phẩm của họ hoạt động với phần mềm của Microsoft.
  2. CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN INTERNET. Bạn không thể sử dụng dịch vụ này theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại cho dịch vụ hay bất kỳ người sử dụng nào có thể gây hại cho nó. Bạn không được sử dụng dịch vụ để truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng dưới bất cứ hình thức nào.
 4. QUY MÔ GIẤY PHÉP. Phần mềm được cấp phép, không được bán. Bản thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng phần mềm này. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật hiện hành cấp cho bạn thêm các quyền khác ngoài giới hạn này, bạn chỉ được sử dụng phần mềm này như được cho phép rõ ràng trong thỏa thuận này. Khi làm như vậy, bạn phải tuân thủ mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm chỉ cho phép bạn dùng phần mềm theo những cách nhất định. Bạn không được phép
  1. tiết lộ các kết quả kiểm tra chuẩn của phần mềm với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Microsoft;
  2. sửa đổi mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm;
  3. đảo ngược thiết kế, tháo rời hoặc chỉnh sửa phần mềm, ngoại trừ và chỉ trong trường hợp luật hiện hành cho phép rõ ràng, bất kể giới hạn này;
  4. tạo thêm bản sao phần mềm so với chỉ định trong thỏa thuận này hoặc so với số lượng bản sao phần mềm được luật hiện hành cho phép, bất kể giới hạn này;
  5. xuất bản phần mềm cho các đối tượng khác sao chép;
  6. thuê, cho thuê hoặc cho mượn phần mềm;
  7. chuyển phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc
  8. sử dụng phần mềm cho dịch vụ lưu trữ phần mềm thương mại.
 5. BẢN SAO LƯU. Bạn có thể tạo một bản sao lưu phần mềm. Bạn chỉ có thể dùng bản sao đó để cài đặt lại phần mềm.
 6. TÀI LIỆU. Bất kỳ người nào có quyền truy cập hợp lệ vào máy tính của bạn hoặc mạng nội bộ có thể sao chép và sử dụng tài liệu cho mục đích tham khảo, nội bộ.
 7. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Phần mềm này tuân thủ quy định và luật xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ mọi quy định và luật xuất khẩu quốc tế và trong nước được áp dụng cho phần mềm. Các luật này bao gồm hạn chế về điểm đến, người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.microsoft.com/exporting.
 8. DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Do phần mềm này được cung cấp “nguyên trạng”, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm.
 9. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và các điều khoản cho việc bổ sung, cập nhật, các dịch vụ dựa trên Internet cũng như các dịch vụ hỗ trợ bạn đang sử dụng, là toàn bộ thỏa thuận cho dịch vụ hỗ trợ và phần mềm.
 10. LUẬT HIỆN HÀNH.
  1. Hoa Kỳ. Nếu bạn đã nhận được phần mềm ở Hoa Kỳ, luật bang Washington chi phối việc dịch thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại về việc vi phạm luật, bất kể xung đột nguyên tắc luật. Luật của bang nơi bạn sống sẽ chi phối tất cả các khiếu nại khác, bao gồm khiếu nại theo luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, luật cạnh tranh không công bằng và khiếu nại liên quan đến các sai lầm cá nhân.
  2. Bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn đã nhận được phần mềm ở bất kỳ quốc gia nào khác, luật của quốc gia đó sẽ được áp dụng.
 11. HIỆU LỰC PHÁP LÝ. Thỏa thuận này mô tả các quyền pháp lý nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật của quốc gia bạn. Bạn cũng có thể có quyền liên quan đến bên cung cấp phần mềm cho bạn. Bản thỏa thuận này sẽ không thay đổi các quyền của bạn theo các điều luật của bang hoặc quốc gia của bạn nếu các điều luật của bang hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm điều đó.
 12. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO HÀNH. Phần mềm này được cấp phép là “nguyên trạng”. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng phần mềm. Microsoft không cung cấp bất cứ việc bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện đặc biệt nào. Bạn có thể có các quyền bổ sung của người tiêu dùng hoặc được bảo đảm pháp lý theo các điều luật tại địa phương của bạn mà thỏa thuận này không thể thay đổi. Trong phạm vi các điều luật tại địa phương của bạn cho phép, Microsoft sẽ loại trừ các khoản bảo hành được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể và không vi phạm.ĐỐI VỚI AUSTRALIA: Bạn có bảo hành theo quy định theo Luật Người tiêu dùng Australia và không có điều khoản nào trong số các điều khoản này làm ảnh hưởng đến các quyền đó.
 13. GIỚI HẠN VỀ VÀ LOẠI TRỪ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA VÀ THIỆT HẠI. Bạn có thể được bồi thường từ Microsoft và các nhà cung cấp của Microsoft chỉ đối với các khoản thiệt hại trực tiếp lên đến U.S. $5,00. Bạn không thể được bồi thường bất cứ các thiệt hại nào khác bao gồm các thiệt hại do hậu quả, mất mát lợi nhuận, các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên.

  Giới hạn này áp dụng cho

  • bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên trang web Internet của bên thứ ba hoặc chương trình của bên thứ ba; và

  • các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai phạm khác trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

  Giới hạn này cũng sẽ áp dụng thậm chí nếu Microsoft biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng có thể xảy ra thiệt hại. Loại trừ hoặc giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn vì quốc gia của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

Thuộc tính

ID Bài viết: 11574 - Xem lại Lần cuối: 31-05-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)