Cách thay đổi ngày sinh trên tài khoản Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft Account

Đối với các tài khoản người lớn (bao gồm đa số mọi người ở hầu hết các khu vực)

  1. Đăng nhập vào Thông tin của bạn trên trang web tài khoản Microsoft.
  2. Chọn Chỉnh sửa ngày sinh.
  3. Thay đổi ngày sinh của bạn và chọn Lưu.

Đối với các tài khoản trẻ em hoặc cha mẹ thay đổi ngày sinh của con

Nếu con bạn đã quá tuổi theo luật định (13 tuổi ở hầu hết các khu vực), thì con bạn sẽ cần đăng nhập và cập nhật ngày sinh của con bằng các bước dành cho tài khoản người lớn. Nếu con bạn chưa đến độ tuổi đó, thì bạn có thể làm thay con mình. Lưu ý: Nếu ngày sinh của con hiển thị sai rằng chúng đã quá tuổi theo luật định, thì con bạn sẽ cần cập nhật theo đúng quy trình áp dụng với đúng độ tuổi bằng cách sử dụng các bước dành cho tài khoản người lớn nêu trên.

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên family.microsoft.com bằng cách sử dụng tài khoản Microsoft của cha mẹ.
  2. Ở cuối trang Gia đình của bạn, hãy chọn Quản lý thông tin hồ sơ của con tôi.
  3. Trong trang Quản lý quyền trên tài khoản của trẻ mà bạn muốn thay đổi, ở bên phải, hãy chọn Chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ này rồi làm theo hướng dẫn.

Để được trợ giúp xác minh tuổi, hãy xem bài viết Sự chấp thuận của cha mẹ và tài khoản trẻ em của Microsoft.