Thêm tài khoản trẻ em vào gia đình

Nếu bạn đang chia sẻ thiết bị Windows 10 với con, cho phép trẻ đăng nhập bằng tài khoản riêng của chúng sẽ cho trẻ tự do khám phá một cách an toàn trong khi bạn vẫn có thể thiết lập các giới hạn tuổi và giới hạn thời gian phù hợp đồng thời đảm bảo trẻ hiện không truy cập bất kỳ trang web hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào không phù hợp với chúng. Ngay cả khi con của bạn có thiết bị riêng, khi chúng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft là một phần của gia đình bạn, bạn có thể yên tâm rằng cài đặt gia đình mà bạn đã thiết lập cho trẻ sẽ được áp dụng cho mọi thiết bị Windows 10 mà trẻ đăng nhập.


Để thêm trẻ vào gia đình của bạn
Để thêm tài khoản hiện có của trẻ trên PC vào gia đình của bạn
Để thêm một người lớn khác vào gia đình của bạn

Tìm hiểu cách Đặt giới hạn phù hợp cho con của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 12417 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi