Đặt các hạn chế nội dung trên Windows 10 và Xbox One

Áp dụng cho: Microsoft Account

Hạn chế về nội dung giúp giữ cho trẻ em trong nhóm gia đình của bạn an toàn hơn trên Windows 10 và các thiết bị Xbox One. Dưới đây là một số cách để sử dụng các hạn chế về nội dung và một số tính năng an toàn liên quan:

Trả lời những yêu cầu của trẻ để thay đổi các hạn chế về nội dung trong email hoặc nếu bạn dùng chung thiết bị – ví dụ: PC hoặc Windows 10 Xbox One của gia đình – bạn có thể chấp thuận yêu cầu của trẻ tại đó. Tất nhiên, bạn luôn có thể trả lời tất cả các yêu cầu bất cứ lúc nào trên family.microsoft.com

Nhận thêm trợ giúp về cài đặt và tính năng gia đình