Thỏa thuận dành cho các Dịch vụ của Microsoft

Người dùng phải đọc và in văn bản này ra để lưu hồ sơ.

Hợp đồng Dịch vụ Microsoft

BẰNG CÁCH MUA HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, LÀ QUÝ VỊ ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý SỰ RÀNG BUỘC CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB, TUYÊN BỐ VỀ SỰ RIÊNG TƯ, CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC CÓ TRONG TRANG WEB DỊCH VỤ NÀY, TẤT CẢ ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ CẤU THÀNH MỘT PHẦN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY.

QUÝ VỊ CŨNG THỂ HIỆN RẰNG MÌNH ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ MÂU THUẪN GIỮA HỢP ĐỒNG NÀY VÀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HIỆN HÀNH CỦA QUÝ VỊ VỚI MICROSOFT (NẾU CÓ), THÌ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRONG HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HIỆN HÀNH VỚI MICROSOFT SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ HOÀN TRẢ TRONG VÒNG 72 GIỜ SAU KHI MUA VÀ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Hợp đồng Dịch vụ Microsoft này (“Hợp đồng”) được ký kết bởi và ràng buộc giữa bên đặt hàng dịch vụ (“quývị”) và đơn vị liên kết của Microsoft gần nhất tại quốc gia hoặc khu vực của quý vị, trừ khi chúng tôi có chỉ định khác theo Mục 9 dưới đây (“chúng tôi”). “Đơn vị liên kết” là bất kỳ pháp nhân nào do quý vị hoặc chúng tôi sở hữu, đang sở hữu quý vị hoặc chúng tôi hoặc thuộc sở hữu chung với quý vị và chúng tôi. “Sở hữu” là có hơn 50% quyền sở hữu.

Điều khoản và Điều kiện

1. DỊCH VỤ.  Chúng tôi đồng ý sử dụng nỗ lực thương mại hợp lý để cung cấp dịch vụ mà quý vị mua theo mô tả trong trang Web dịch vụ (còn được gọi là “hướng dẫn dịch vụ”). Đường dẫn URL đến trang web của hướng dẫn dịch vụ là: http://support.microsoft.com. Nếu URL bị thay đổi vì bất kỳ lý do gì, thì chúng tôi sẽ cung cấp đường dẫn URL mới cho quý vị khi được yêu cầu.

Việc sử dụng dịch vụ của quý vị được điều chỉnh bởi hợp đồng này và hướng dẫn dịch vụ, tức là phần được đưa vào hợp đồng này theo dạng văn bản tham chiếu. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa thỏa thuận này và hướng dẫn dịch vụ, thì thỏa thuận này sẽ được áp dụng.

Khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi phụ thuộc vào sự hợp tác đầy đủ và kịp thời của quý vị, cũng như sự chính xác và đầy đủ của các thông tin mà quý vị cung cấp.

2. SỞ HỮU VÀ CẤP PHÉP.

a. Bản vá lỗi. Chúng tôi cấp cho quý vị giấy phép đã được thanh toán đầy đủ, không độc quyền và vĩnh viễn để sử dụng và sao lại các bản vá lỗi mà chúng tôi hoặc người được chỉ định của chúng tôi cung cấp cho quý vị để sử dụng trong nội bộ của quý vị. Không được bán lại hoặc phân phối bản vá lỗi cho bên thứ ba không liên kết. Ngoại trừ được quy định khác đi trong đây, giấy phép được cấp cho bản vá lỗi chịu sự điều chỉnh của hợp đồng cấp phép đối với sản phẩm liên quan, hoặc bất kỳ điều khoản sử dụng nào khác mà chúng tôi quy định, nếu bản vá lỗi không được cung cấp cho một sản phẩm cụ thể. Việc sử dụng sản phẩm của quý vị được điều chỉnh bởi hợp đồng cấp phép đối với sản phẩm đó. Quý vị chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí cấp phép sản phẩm. “Sản phẩm” có nghĩa là bất kỳ mã vi tính, dịch vụ dựa trên web hoặc tài liệu có chứa sản phẩm đã phát hành thương mại, phát hành thăm dò hoặc phát hành dùng thử (cho dù có phí hoặc miễn phí cấp phép) và bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ các sản phẩm nói trên mà chúng tôi hoặc người được chỉ định của chúng tôi dành sẵn để cấp phép cho quý vị mà chúng tôi, đơn vị liên kết hoặc bên thứ ba phát hành. “Bản vá lỗi” có nghĩa là bản vá lỗi sản phẩm do chúng tôi phát hành chung (như các gói dịch vụ sản phẩm thương mại) hoặc do chúng tôi hoặc người được chỉ định của chúng tôi cung cấp cho quý vị khi thực hiện dịch vụ (như các bản giải pháp, bản đắp vá, bản sửa lỗi nóng, bản cập nhật, bản sửa lỗi, bản sửa beta, bản kiến tạo beta (beta build)) và bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ các bản vá lỗi đó. Quý vị không được sửa đổi, đảo ngược thiết kế, biên dịch ngược, tháo rời, thay đổi tên tập tin của hoặc kết hợp bản vá lỗi được cung cấp cho quý vị với bất kỳ mã vi tính nào không phải của Microsoft.
b. Sản phẩm Có trước. Tất cả các quyền đối với bất kỳ tài liệu văn bản nào đã mã hóa vi tính hoặc không mã hóa vi tính (“tài liệu”) được chúng tôi hoặc đơn vị liên kết của chúng tôi, quý vị hoặc đơn vị liên kết của quý vị phát triển được hoặc có được bằng cách khác một cách độc lập với hợp đồng này (“sản phẩm có trước”) sẽ luôn thuộc sở hữu duy nhất của bên cung cấp sản phẩm có trước đó. Khi thực hiện dịch vụ, mỗi bên cấp cho bên kia (và nhà thầu của bên kia nếu cần) giấy phép tạm thời và không độc quyền để sử dụng, sao lại và sửa đổi bất kỳ phần nào của sản phẩm có trước của mình được cung cấp chỉ với mục đích để thực hiện dịch vụ. Chúng tôi cấp phép đã được thanh toán đầy đủ, không độc quyền và vĩnh viễn để sử dụng, sao lại và sửa đổi (nếu được áp dụng) sản phẩm có trước, ngoại trừ các sản phẩm, của chúng tôi ở dạng thức đã giao cho quý vị lúc kết thúc việc thực hiện dịch vụ của chúng tôi để sử dụng với bất kỳ sản phẩm phát triển nào (nếu có). Các quyền giấy phép cấp cho sản phẩm có trước của chúng tôi chỉ để sử dụng trong nội bộ của quý vị và không được bán lại hoặc phân phối cho bên thứ ba không liên kết.
c. Sản phẩm Phát triển. Chúng tôi cấp cho quý vị quyền không độc quyền, vĩnh viễn để sử dụng, sao lại và sửa đổi bất kỳ mã vi tính hoặc tài liệu nào (ngoại trừ bản vá lỗi hoặc sản phẩm có trước) đã giao cho quý vị lúc kết thúc việc thực hiện dịch vụ của chúng tôi (“sản phẩm phát triển”) chỉ để quý vị sử dụng trong nội bộ của quý vị. Không được bán lại hoặc phân phối sản phẩm phát triển cho bên thứ ba không liên kết.
d. Mã Mẫu. Ngoài những quyền được quy định ở mục Sản phẩm Phát triển trên đây, quý vị cũng được cấp quyền không độc quyền, vĩnh viễn để sao lại và phân phối ở dạng mã đối tượng của bất kỳ mã vi tính nào được chúng tôi cung cấp với mục đích minh họa (“mãmẫu”) miễn là quý vị đồng ý: (i) không sử dụng tên, lôgô hoặc nhãn hiệu của chúng tôi để tiếp thị sản phẩm máy vi tính của quý vị mà trong đó có chèn mã mẫu; (ii) bao gồm một thông báo bản quyền có hiệu lực trên sản phẩm máy vi tính của quý vị mà trong đó có chèn mã mẫu; và (iii) bồi thường, không làm phương hại và bảo vệ chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi khỏi và trước bất kỳ các khiếu nại hoặc kiện tụng nào, kể cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc là kết quả của việc sử dụng hoặc phân phối mã mẫu đó.
e. Hạn chế của Giấy phép Nguồn Mở. Vì một số điều khoản cấp phép cho bên thứ ba có yêu cầu mã vi tính về cơ bản phải (i) được công bố dưới hình thức mã nguồn cho các bên thứ ba; (ii) được cấp phép cho các bên thứ ba với mục đích phát triển các sản phẩm phái sinh; hoặc (iii) có thể phân phối lại miễn phí cho các bên thứ ba (gọi chung là, “các điều khoản cấp phép nguồn mở”), nên các quyền cấp phép mà mỗi bên đã cấp cho bất kỳ mã vi tính nào (hay quyền sở hữu trí tuệ đi kèm với nó) không bao gồm bất kỳ cấp phép, quyền, quyền hạn hoặc thẩm quyền nào để hợp nhất, sửa đổi, kết hợp và/hoặc phân phối mã vi tính đó cùng với mã vi tính khác theo cách khiến mã vi tính khác đó trở thành đối tượng điều chỉnh của các điều khoản cấp phép nguồn mở.
Ngoài ra, mỗi bên đều bảo đảm không cung cấp hoặc giao cho bên kia các mã vi tính là đối tượng điều chỉnh của các điều khoản cấp phép nguồn mở.
f. Quyền của Đơn vị liên kết. Quý vị có thể cấp phép lại các quyền được nêu trong mục này cho các đơn vị liên kết của quý vị, nhưng đơn vị liên kết của quý vị không được cấp phép lại các quyền này và việc sử dụng của đơn vị liên kết của quý vị phải tuân thủ các điều khoản cấp phép trong hợp đồng này.
g. Giữ quyền. Tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng trong phần này đều được giữ lại.

3. BẢO MẬT. Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này là mật, cũng như bất kỳ và tất cả thông tin được bất kỳ bên nào trong các bên quy định là “mật” và/hoặc “thuộc sở hữu riêng”, hoặc, trong mọi trường hợp, phải được xem một cách hợp lý là mật và/hoặc thuộc sở hữu riêng ("thông tin mật"), thì nếu chưa được sự đồng ý rõ ràng của bên kia, bên nhận sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trong vòng năm (5) năm kể từ ngày được tiết lộ cho biết về thông tin mật đó, ngoại trừ theo các điều khoản của hợp đồng này. Nghĩa vụ bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào mà (i) bên nhận biết được từ một nguồn khác không phải từ bên tiết lộ mà không vi phạm nghĩa vụ bảo mật đối với bên tiết lộ (ii) được công khai, hoặc trở nên được công khai mà không phải do sự vi phạm của bên nhận, hoặc (iii) được phát triển từ các nỗ lực độc lập của bên nhận. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ thông tin kỹ thuật nào mà chúng tôi có được từ quá trình cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm của chúng tôi cho mục đích giải quyết xử lý vấn đề, xử lý sự cố, cải tiến tính năng sản phẩm và vá lỗi, và cho nền tảng kiến thức của chúng tôi. Chúng tôi đồng ý không nêu đích danh quý vị hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào của quý vị trong bất kỳ mục nào thuộc nền tảng kiến thức nói trên..

4. BẢO HÀNH, SỰ TỪ BỎ.  

a. KHÔNG BẢO HÀNH. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN CHO DÙ ĐƯỢC NÊU RÕ, HÀM Ý HOẶC THEO LUẬT ÐỊNH, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG XÂM PHẠM, TÌNH TRẠNG HOẶC CHẤT LƯỢNG THỎA MÃN, TÍNH PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ÐÍCH THÔNG THƯỜNG HOẶC TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ, TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN NÀO KHÁC DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP.
b. Áp dụng luật pháp của nước sở tại.  Nếu luật pháp hiện hành dành cho quý vị bất kỳ điều khoản hàm ý nào, bất kể các loại trừ và các giới hạn trong hợp đồng này, thì trong phạm vi cho phép của luật pháp, các biện pháp khắc phục của quý vị được giới hạn ở (i) cung cấp lại dịch vụ đó hoặc (ii) chi phí cung cấp lại dịch vụ đó (nếu có), nếu là dịch vụ, và nếu là sản phẩm thì được giới hạn ở (i) thay thế sản phẩm hoặc (ii) sửa chữa lỗi của sản phẩm. Đơn hàng trong đó có nêu các biện pháp khắc phục có giới hạn này sẽ do chúng tôi xác định.

5. LOẠI TRỪ GIỚI HẠN CỦA TRÁCH NHIỆM. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH: 1) TRÁCH NHIỆM TOÀN BỘ CỦA CHÚNG TÔI CHỈ GIỚI HẠN BẰNG KHOẢN TIỀN MÀ QUÝ VỊ ĐÃ CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI BẤT KỂ LÝ DO KHIẾU NẠI CỦA QUÝ VỊ; 2) KHÔNG BÊN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BÊN KIA VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH NÀO DO KẾT QUẢ, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN TỪ BẤT KỲ VIỆC GÌ LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ÐỒNG NÀY HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ, TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN NÀO DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP, KỂ CẢ KHI ĐÃ CÓ CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG PHÁT SINH CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC KHẢ NĂNG XẢY RA CÓ THỂ THẤY TRƯỚC MỘT CÁCH HỢP LÝ, VÀ 3) TRƯỜNG HỢP CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP MIỄN PHÍ CHO QUÝ VỊ, THÌ TRÁCH NHIỆM TOÀN PHẦN CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ 5 USD HOẶC GIÁ TRỊ NỘI TỆ TƯƠNG ĐƯƠNG. CÁC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM NÀY KHÔNG ÁP DỤNG CHO TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN NÀY ĐỐI VỚI BÊN KIA DO VIỆC VI PHẠM NGHĨA VỤ BẢO MẬT, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN KIA, HOẶC, TRONG TRƯỜNG HỢP GIAN LẬN, BẤT CẨN NGHIÊM TRỌNG HOẶC CỐ TÌNH LÀM SAI, HOẶC TỬ VONG, THƯƠNG TẬT CÁ NHÂN GÂY RA BỞI SỰ BẤT CẨN CỦA BÊN KIA. DO MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ LÃNH THỔ TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY HẬU QUẢ, GIỚI HẠN TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG.

6. THUẾ. Tiền thanh toán cho chúng tôi theo hợp đồng này không bao gồm bất kỳ khoản thuế nước ngoài, Liên bang Hoa Kỳ, tiểu bang, tỉnh, địa phương, thành phố hoặc chính phủ nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn các loại thuế giá trị gia tăng, thuế bán hàng hoặc thuế tiêu thụ) mà tự quý vị phải đóng do ký kết hợp đồng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thuế nào mà quý vị có trách nhiệm phải đóng. Tất cả các khoản thuế (bao gồm, nhưng không giới hạn thuế thu nhập thuần hoặc doanh thu gộp, thuế nhượng quyền, và/hoặc thuế quyền tài sản) đều thuộc về trách nhiệm tài chính của quý vị.

7. CHẤM DỨT.  Mỗi bên đều có thể chấm dứt hợp đồng này nếu bên kia (i) vi phạm nghiêm trọng hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào mà không sửa chữa trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày được thông báo về vi phạm đó hoặc (ii) không thanh toán bất kỳ hóa đơn nào quá 60 ngày dương lịch kể từ ngày đến hạn. Quý vị đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí cho các dịch vụ được thực hiện và các chi phí phải gánh chịu.

8. ĐIỀU KHOẢN KHÁC. Hợp đồng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên về các vấn đề được nêu trong hợp đồng này, và thay thế bất kỳ thông tin nào khác trao đổi trước đây và hiện nay. Tất cả thông báo, ủy quyền và yêu cầu được giao hoặc thực hiện liên quan đến hợp đồng này phải được gửi bằng thư qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh, hoặc fax đến địa chỉ của hai bên. Thông báo được coi là đã nhận được vào ngày ghi trên biên nhận đã nhận trong trường hợp gửi bằng thư qua đường bưu điện hoặc vào lúc chuyển phát nhanh hoặc xác nhận đã chuyển nếu chuyển bằng fax. Quý vị không được chuyển nhượng hợp đồng này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, mà sự đồng ý đó sẽ không được từ chối một cách bất hợp lý. Quý vị và chúng tôi đồng ý tuân thủ tất cả các luật pháp quốc tế và quốc gia áp dụng cho hợp đồng này. Hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật của Tiểu bang Washington nếu dịch vụ được mua tại Hoa Kỳ, luật Ireland nếu dịch vụ được mua tại bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào thuộc Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi (“EMEA”), hoặc luật của nước sở tại nơi đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ đóng trụ sở nếu mua ngoài Hoa Kỳ hoặc EMEA. Mọi hành động khiếu kiện theo hợp đồng này sẽ được đưa ra tòa án liên bang hoặc tiểu bang tại Tiểu bang Washington nếu dịch vụ được mua tại Hoa Kỳ, tòa án Ireland nếu dịch vụ được mua tại bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào thuộc EMEA, hoặc tòa án của nước sở tại nơi đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ đóng trụ sở nếu mua ngoài Hoa Kỳ hoặc EMEA. Tuy nhiên, những quy định này không ngăn cản bất kỳ bên nào tìm kiếm biện pháp ngăn chặn đối với sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc nghĩa vụ bảo mật tại bất kỳ lãnh thổ tài phán thích hợp nào. Các điều khoản về giới hạn sử dụng, chi phí, bảo mật, sở hữu và cấp phép, không bảo hành, giới hạn trách nhiệm pháp lý, chấm dứt và các điều khoản khác trong hợp đồng này sẽ vẫn có hiệu lực sau khi hợp đồng này chấm dứt hoặc hết hạn. Nếu tòa án tuyên bố bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này là không hợp pháp, không có giá trị hay không thể thi hành được, thì các điều khoản còn lại sẽ vẫn có giá trị hiệu lực đầy đủ và các bên sẽ điều chỉnh hợp đồng này để hiệu lực hóa điều khoản bị ảnh hưởng đến mức tối đa có thể được. Việc bỏ qua bất kỳ vi phạm nào đối với hợp đồng này không được coi là bỏ qua bất kỳ vi phạm nào khác và không có việc bỏ qua nào có hiệu lực trừ phi được xác nhận bằng văn bản và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của bên từ bỏ. Ngoài việc phải thanh toán mọi khoản tiền đến hạn, các bên không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện do các nguyên nhân vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình. Các bên mong muốn rõ ràng rằng hợp đồng này được lập bằng tiếng Anh.

9. PHÁP NHÂN KÝ HỢP ĐỒNG CỦA MICROSOFT. Chủ thể hợp đồng của Microsoft cho thoả thuận này là Microsoft Regional Sales Corporation nếu bạn ở một trong những quốc gia/khu vực sau: Úc, Bang-la-đét, Hồng Kông, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Niu Di-lân, Philippin, Xing-ga-po, Sri-Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Chủ thể hợp đồng của Microsoft cho thoả thuận này là Microsoft Ireland Operations, Limited nếu bạn ở một quốc gia bất kỳ tại Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi.

 

Cập nhật lần sau cùng: Tháng Sáu 2007

Thuộc tính

ID Bài viết: 13946 - Xem lại Lần cuối: 18-04-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi