Các sản phẩm sẽ không còn được hỗ trợ vào nửa cuối năm 2016

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Ngày tạo: Ngày 3 tháng 2 năm 2016

Kể từ tháng 6 năm 2016, các sản phẩm trong danh sách sau đây sẽ không còn được hỗ trợ trong nửa cuối năm 2016. Để có toàn bộ danh sách các sản phẩm của Microsoft và lịch trình trong chính sách vòng đời của chúng, vui lòng tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu về vòng đời hỗ trợ sản phẩm.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ dành cho một sản phẩm, vui lòng liên hệ với Đại diện Khách hàng của Microsoft. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy cập trang web Liên hệ với Microsoft.

Các gói dịch vụ sắp hết hạn: Hỗ trợ cho những Gói dịch vụ sau sẽ chấm dứt vào các ngày kết thúc được liệt kê bên dưới. Khách hàng nên chuyển sang Gói dịch vụ có sẵn tiếp theo để tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật và đủ điều kiện để có các tùy chọn hỗ trợ khác.

 Các Gói Dịch vụ Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợNgày Có hiệu lực

Agents for Microsoft Visual Studio 2013
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 Gói Dịch vụ 2
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Microsoft Dynamics C5 2012 Gói Dịch vụ 1
Microsoft User Experience Virtualization 2.1
Microsoft Visual Studio 2013 Modeling Software Development Kit
Microsoft Visual Studio 2013 Remote Tools
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Tích hợp)
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Cách ly)
Bộ công cụ Phát triển Phần mềm Microsoft Visual Studio 2013
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
Microsoft Visual Studio Premium 2013
Microsoft Visual Studio Professional 2013
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013
Microsoft Visual Studio Test Professional 2013
Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
Team Explorer for Visual Studio 2013
Visual Studio 2013 Community Edition

Ngày 11 tháng 10 năm 2016

*LƯU Ý: Các sản phẩm được liệt kê không có gói dịch vụ cụ thể được gọi là phiên bản Release to Manufacturing (RTM) hoặc Gói Dịch vụ 0 (SP0). Các phiên bản này sẽ hết hạn khi Gói Dịch vụ 1 được phát hành 12 hoặc 24 tháng trước ngày hết hạn hỗ trợ, dựa trên chính sách Gói Dịch vụ. Để tiếp tục được hỗ trợ, hãy cập nhật RTM/SP0 lên Gói Dịch vụ hỗ trợ hiện hành.

Chuyển đổi các Sản phẩm Quan trọng từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng: Các sản phẩm sau đây sẽ chuyển sang Hỗ trợ Mở rộng sau 6 tháng nữa. Hỗ trợ Mở rộng kéo dài trong tối thiểu 5 năm và bao gồm các cập nhật bảo mật miễn phí, hỗ trợ và cập nhật có tính phí không liên quan đến bảo mật. Ngoài ra, Microsoft sẽ không chấp nhận yêu cầu về các thay đổi thiết kế hoặc tính năng mới trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng.

 Chuyển các Sản phẩm từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng Ngày Có hiệu lực
Microsoft BitLocker Administration & Monitoring 1.0 Ngày 13 tháng 9 năm 2016
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 7
Windows Embedded POSReady 7
Windows Thin PC
 Ngày 11 tháng 10 năm 2016

Các Sản phẩm Chính Chuyển sang Hết Thời hạn Hỗ trợ: Các sản phẩm sau đây sẽ kết thúc hỗ trợ trong 6 tháng nữa. Sẽ không có các cập nhật bảo mật mới, cập nhật không liên quan đến bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ miễn phí hoặc tính phí có trợ giúp hoặc cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.

 Các sản phẩm Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợ Ngày có Hiệu lực
Microsoft Windows Storage Server 2003
Microsoft Windows Storage Server 2003 R2
Ngày 9 tháng 10 năm 2016
Communicator Mobile
Microsoft Dynamics AX 4.0
Microsoft System Center Reporting Manager 2006
Ngày 11 tháng 10 năm 2016


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 Thuộc tính

ID Bài viết: 14086 - Xem lại Lần cuối: 30-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi