Sản phẩm Hết Thời hạn Hỗ trợ vào Nửa Đầu năm 2016

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Ngày tạo: Ngày 20 tháng 1 năm 2016

Kể từ Tháng 1 năm 2016, danh sách sau đây trình bày một số sản phẩm kết thúc hỗ trợ sau 6 tháng nữa. Để xem danh sách đầy đủ về các sản phẩm của Microsoft và lịch trình của chính sách vòng đời, vui lòng tìm kiếm Cơ sở dữ liệu về Sản phẩm Vòng đời Hỗ trợ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ dành cho một sản phẩm, vui lòng liên hệ với Đại diện Khách hàng của Microsoft. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy cập trang web Liên hệ với Microsoft.

Các gói Dịch vụ sắp Hết hạn: Hỗ trợ dành cho các Gói Dịch vụ sau đây sẽ hết hạn sau 6 tháng nữa. Khách hàng nên chuyển sang Gói Dịch vụ có sẵn tiếp theo để tiếp tục nhận được các cập nhật bảo mật và đủ điều kiện cho các tùy chọn hỗ trợ khác.

 Các Gói Dịch vụ Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợNgày Có hiệu lực
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Remote Desktop Services Gói Dịch vụ 2
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops Gói Dịch vụ 2
Microsoft Application Virtualization Hosting 5.0 for Windows Desktops Gói Dịch vụ 2
Windows 8
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Enterprise N
Windows 8 N
Windows 8 Pro
Windows 8 Pro N
Windows Embedded 8 Industry Enterprise
Windows Embedded 8 Industry Pro
Windows Embedded 8 Pro


Tháng 1 năm 12, 2016
Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics SL 2011 Gói Dịch vụ 2
Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
Microsoft SQL Server 2014 Developer
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
Microsoft SQL Server 2014 Express
Microsoft SQL Server 2014 Standard
Microsoft SQL Server 2014 Web
Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Gói Dịch vụ 1
Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Gói Dịch vụ 1
Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for Linux
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection for MacNgày 12 tháng 7 năm 2016


*LƯU Ý: Các sản phẩm được liệt kê không có gói dịch vụ cụ thể được gọi là phiên bản Release to Manufacturing (RTM) hoặc Gói Dịch vụ 0 (SP0). Các phiên bản này sẽ hết hạn khi Gói Dịch vụ 1 được phát hành 12 hoặc 24 tháng trước ngày hết hạn hỗ trợ, dựa trên chính sách Gói Dịch vụ. Để tiếp tục được hỗ trợ, hãy cập nhật RTM/SP0 lên Gói Dịch vụ hỗ trợ hiện hành.

Chuyển đổi các Sản phẩm Quan trọng từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng: Các sản phẩm sau đây sẽ chuyển sang Hỗ trợ Mở rộng sau 6 tháng nữa. Hỗ trợ Mở rộng kéo dài trong tối thiểu 5 năm và bao gồm các cập nhật bảo mật miễn phí, hỗ trợ và cập nhật có tính phí không liên quan đến bảo mật. Ngoài ra, Microsoft sẽ không chấp nhận yêu cầu về các thay đổi thiết kế hoặc tính năng mới trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng.

 Chuyển các Sản phẩm từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng Ngày Có hiệu lực
Microsoft Age of Empires III
Microsoft Age of Empires III: The WarChiefs
Microsoft Age of Empires III: Gold Edition
Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
Microsoft AutoRoute Europe 2013
Microsoft AutoRoute Europe 2013 có Bộ định vị GPS
Microsoft BizTalk Server Branch 2010
Microsoft BizTalk Server Developer 2010
Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Microsoft Host Integration Server 2010
Microsoft Lync for Mac 2011
Microsoft MapPoint Europe 2013
Microsoft Sync Framework 2.1


Tháng 1 năm 12, 2016
Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0
Microsoft Fable III dành cho PC
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync 2010 Attendant
Microsoft Lync 2010 Attendee
Microsoft Lync 2010 Group Chat
Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Bộ Phát triển Phần mềm Trò chuyện Nhóm Microsoft Lync Server 2010
Bộ Phát triển Phần mềm Microsoft Lync Server 2010
Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
Microsoft Math 4.0


Ngày 12 tháng 4 năm 2016
Microsoft Dynamics Retail Management System Headquarters 2.0  
Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations 2.0

Ngày 10 tháng 7 năm 2016
Microsoft Project Server 2010*  
Microsoft Dynamics SL 2011
Microsoft SQL Server Compact 4.0
Windows MultiPoint Server 2011 Premium
Windows MultiPoint Server 2011 Standard


Ngày 12 tháng 7 năm 2016


Các Sản phẩm Chính Chuyển sang Hết Thời hạn Hỗ trợ: Các sản phẩm sau đây sẽ kết thúc hỗ trợ trong 6 tháng nữa. Sẽ không có các cập nhật bảo mật mới, cập nhật không liên quan đến bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ miễn phí hoặc tính phí có trợ giúp hoặc cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.

 Các sản phẩm Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợNgày Có hiệu lực
Business Scorecard Manager 2005  
Microsoft .NET Framework 4
Microsoft .NET Framework 4.5
Microsoft .NET Framework 4.5.1
Microsoft System Center Data Protection Manager
Windows Automotive 5.0
Windows XP Embedded


Tháng 1 năm 12, 2016
Microsoft .NET Framework 2.0  
Microsoft Customer Care Framework
Microsoft Customer Care Framework 2005
Microsoft Dynamics CRM 3.0
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition có Dịch vụ Nâng cao Microsoft SQL Server 2005 for Embedded Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition
Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
Microsoft Visual J# 2005 Express Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition giấy phép học thuật Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition dành cho Nhà phát triển Phần mềm
Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition dành cho Người thử nghiệm Phần mềm
Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
Microsoft Visual Studio 2005 Team Test Load Agent
Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition
Windows Embedded for Point of Service
Gói Dịch vụ 3 dành cho Windows Embedded for Point of Service


Ngày 12 tháng 4 năm 2016
Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Developer Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Enterprise Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Standard Edition
Microsoft Connected Services Framework Billing Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Order Handling Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server with Standard Business Events 3.0
Microsoft Visual J# Phiên bản 2.0 Gói có thể Phân phối lại
Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server

Ngày 12 tháng 7 năm 2016
  

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 15049 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)