Sản phẩm Hết Thời hạn Hỗ trợ vào Nửa Cuối Năm 2015

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Ngày tạo: Ngày 10 tháng 6 năm 2015

Kể từ tháng 6 năm 2015, danh sách sau đây trình bày một số sản phẩm kết thúc hỗ trợ sau 6 tháng nữa. Để xem danh sách đầy đủ về các sản phẩm của Microsoft và lịch trình của chính sách vòng đời, vui lòng tìm kiếm Cơ sở dữ liệu về Sản phẩm Vòng đời Hỗ trợ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ dành cho một sản phẩm, vui lòng liên hệ với Đại diện Khách hàng của Microsoft. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy cập trang web Liên hệ với Microsoft.

Các gói Dịch vụ sắp Hết hạn: Hỗ trợ dành cho các Gói Dịch vụ sau đây sẽ hết hạn sau 6 tháng nữa. Khách hàng nên chuyển sang Gói Dịch vụ có sẵn tiếp theo để tiếp tục nhận được các cập nhật bảo mật và đủ điều kiện cho các tùy chọn hỗ trợ khác.

 Các Gói Dịch vụ Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợNgày Có hiệu lực
 Microsoft Dynamics GP 2013Ngày 14 tháng 7 năm 2015
 Microsoft SQL Server 2012 Gói Dịch vụ 1Ngày 14 tháng 7 năm 2015
 Microsoft Dynamics GP 2013 Gói Dịch vụ 1Ngày 13 tháng 10 năm 2015
 Microsoft Dynamics GP 2010 Gói Dịch vụ 3Ngày 13 tháng 10 năm 2015 
 Microsoft Dynamics Retail Management System 2.0 Gói Dịch vụ 4Ngày 13 tháng 10 năm 2015
 Microsoft Dynamics SL 2011 Gói Dịch vụ 1Ngày 13 tháng 10 năm 2015
 Microsoft SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 3Ngày 13 tháng 10 năm 2015
 Microsoft SQL Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 2Ngày 13 tháng 10 năm 2015
 Microsoft Forefront Security for Exchange Server Gói Dịch vụ 2Ngày 31 tháng 12 năm 2015
 Microsoft Forefront Security for SharePoint Gói Dịch vụ 3Ngày 31 tháng 12 năm 2015


*LƯU Ý: Các sản phẩm được liệt kê không có gói dịch vụ cụ thể được gọi là phiên bản Release to Manufacturing (RTM) hoặc Gói Dịch vụ 0 (SP0). Các phiên bản này sẽ hết hạn khi Gói Dịch vụ 1 được phát hành 12 hoặc 24 tháng trước ngày hết hạn hỗ trợ, dựa trên chính sách Gói Dịch vụ. Để tiếp tục được hỗ trợ, hãy cập nhật RTM/SP0 lên Gói Dịch vụ hỗ trợ hiện hành.

Chuyển đổi các Sản phẩm Quan trọng từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng: Các sản phẩm sau đây sẽ chuyển sang Hỗ trợ Mở rộng sau 6 tháng nữa. Hỗ trợ Mở rộng kéo dài trong tối thiểu 5 năm và bao gồm các cập nhật bảo mật miễn phí, hỗ trợ và cập nhật có tính phí không liên quan đến bảo mật. Ngoài ra, Microsoft sẽ không chấp nhận yêu cầu về các thay đổi thiết kế hoặc tính năng mới trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng.

Chuyển các Sản phẩm từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộngNgày Có hiệu lực
Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services
Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops
Microsoft Application Virtualization 4.6 Sequencer
Microsoft Application Virtualization Hosting 4.6 for Windows Desktops

Ngày 14 tháng 7 năm 2015
Microsoft System Center Service Manager 2010Ngày 14 tháng 7 năm 2015
Microsoft Visual Basic 2010 Express
Microsoft Visual C# 2010 Express
Microsoft Visual C++ 2010 Express
Microsoft Visual Studio 2010 Premium
Microsoft Visual Studio 2010 Professional
Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN
Microsoft Visual Studio 2010 Professional with MSDN Embedded
Microsoft Visual Studio 2010 Remote Debugger
Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Tích hợp)
Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Cách ly)
Bộ công cụ Phát triển Phần mềm Microsoft Visual Studio 2010
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
Microsoft Visual Studio Lab Management 2010
Microsoft Visual Studio Team Agents 2010
Microsoft Visual Studio Team Explorer 2010
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
Microsoft Visual Web Developer 2010 Express

Ngày 14 tháng 7 năm 2015
Microsoft Dynamics GP 2010
Microsoft Dynamics GP 2010 R2
Ngày 13 tháng 10 năm 2015
Microsoft Office Home & Business 2010
Microsoft Office Home & Student 2010
Microsoft Office Professional 2010
Microsoft Office Professional Academic 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
Microsoft Office Standard 2010*Ngày 13 tháng 10 năm 2015
Microsoft Project Server 2010*Ngày 13 tháng 10 năm 2015
Microsoft SharePoint Server 2010*Ngày 13 tháng 10 năm 2015
  

Các Sản phẩm Chính Chuyển sang Hết Thời hạn Hỗ trợ: Các sản phẩm sau đây sẽ kết thúc hỗ trợ trong 6 tháng nữa. Sẽ không có các cập nhật bảo mật mới, cập nhật không liên quan đến bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ miễn phí hoặc tính phí có trợ giúp hoặc cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.

Các sản phẩm Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợNgày Có hiệu lực
Microsoft Forefront Client Security Ngày 14 tháng 7 năm 2015
Microsoft MapPoint 2013Ngày 14 tháng 7 năm 2015
Microsoft Streets & Trips 2013
Microsoft Streets & Trips 2013 GPS Locator
Ngày 14 tháng 7 năm 2015
Microsoft Windows Server 2003 Compute Cluster Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32 Bit x86)
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32 Bit x86)
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32 bit x86)
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32 bit x86)
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32 bit x86)
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32 bit x86)
Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Ngày 14 tháng 7 năm 2015
 Communicator 2005Ngày 13 tháng 10 năm 2015
 Microsoft Office Small Business Accounting 2006Ngày 13 tháng 10 năm 2015
Microsoft Speech Server 2004 R2 Enterprise Edition
Microsoft Speech Server 2004 R2 Standard Edition
Ngày 13 tháng 10 năm 2015
Microsoft Antigen 9.0 for Exchange
Microsoft Antigen Enterprise Manager 9.0
Microsoft Antigen for Exchange
Microsoft Antigen for SMTP Gateways
Microsoft Antigen Spam Manager


Ngày 31 tháng 12 năm 2015
Microsoft Forefront Protection 2010 for Exchange Server
Microsoft Forefront Protection 2010 for SharePoint
Microsoft Forefront Security for Exchange Server
Microsoft Forefront Security for Office Communications Server
Microsoft Forefront Security for SharePoint
Microsoft Forefront Security for SharePoint Gói Dịch vụ 3
Microsoft Forefront Threat Management Gateway Web Protection ServicesNgày 31 tháng 12 năm 2015


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 15063 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi