Sản phẩm Hết Thời hạn Hỗ trợ vào Nửa Đầu Năm 2015

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Ngày tạo: Ngày 26 tháng 1 năm 2015


Kể từ Tháng 1 năm 2015, danh sách sau đây trình bày một số sản phẩm kết thúc hỗ trợ sau 6 tháng nữa. Để xem danh sách đầy đủ về các sản phẩm của Microsoft và lịch trình của chính sách vòng đời, vui lòng tìm kiếm Cơ sở dữ liệu về Sản phẩm Vòng đời Hỗ trợ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ dành cho một sản phẩm, vui lòng liên hệ với Đại diện Khách hàng của Microsoft. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy cập trang web Liên hệ với Microsoft.

Các gói Dịch vụ sắp Hết hạn: Hỗ trợ dành cho các Gói Dịch vụ sau đây sẽ hết hạn sau 6 tháng nữa. Khách hàng nên chuyển sang Gói Dịch vụ có sẵn tiếp theo để tiếp tục nhận được các cập nhật bảo mật và đủ điều kiện cho các tùy chọn hỗ trợ khác.

Các Gói Dịch vụ Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợNgày Có hiệu lực
Agents for Visual Studio 2012*Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 Gói Dịch vụ 1Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services Gói Dịch vụ 2
Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops Gói Dịch vụ 2
Microsoft Application Virtualization 4.6 Sequencer Gói Dịch vụ 2
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Remote Desktop Services Gói Dịch vụ 1
Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops Gói Dịch vụ 1
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Application Virtualization Hosting 4.6 for Windows Desktops Gói Dịch vụ 2
Microsoft Application Virtualization Hosting 5.0 for Windows Desktops Gói Dịch vụ 1
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.0*Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Gói Dịch vụ 3Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Visual Studio 2012 Remote Tools*
Microsoft Visual Studio 2012 Test Professional*
Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web*
Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8*
Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop*
Microsoft Visual Studio Premium 2012*
Microsoft Visual Studio Professional 2012*
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012*
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2012*
Microsoft Visual Studio Ultimate 2012*
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise*
Microsoft Exchange Server 2013 Standard*
Ngày 14 tháng 4 năm 2015
Microsoft Office Professional 2013* Ngày 14 tháng 4 năm 2015
Microsoft Office Professional Plus 2013*
Microsoft Office Standard 2013*
Ngày 14 tháng 4 năm 2015 
Microsoft Project Server 2013*Ngày 14 tháng 4 năm 2015
Microsoft SharePoint Foundation 2013*
Microsoft SharePoint Server 2013*
Ngày 14 tháng 4 năm 2015
  


*LƯU Ý: Các sản phẩm được liệt kê không có gói dịch vụ cụ thể được gọi là phiên bản Release to Manufacturing (RTM) hoặc Gói Dịch vụ 0 (SP0). Các phiên bản này sẽ hết hạn khi Gói Dịch vụ 1 được phát hành 12 hoặc 24 tháng trước ngày hết hạn hỗ trợ, dựa trên chính sách Gói Dịch vụ. Để tiếp tục được hỗ trợ, hãy cập nhật RTM/SP0 lên Gói Dịch vụ hỗ trợ hiện hành.

Chuyển đổi các Sản phẩm Quan trọng từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng: Các sản phẩm sau đây sẽ chuyển sang Hỗ trợ Mở rộng sau 6 tháng nữa. Hỗ trợ Mở rộng kéo dài trong tối thiểu 5 năm và bao gồm các cập nhật bảo mật miễn phí, hỗ trợ và cập nhật có tính phí không liên quan đến bảo mật. Ngoài ra, Microsoft sẽ không chấp nhận yêu cầu về các thay đổi thiết kế hoặc tính năng mới trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng.

Chuyển các Sản phẩm từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộngNgày Có hiệu lực
Microsoft Dynamics NAV 2009
Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
Microsoft Exchange Server 2010 Standard*
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Expression Blend 3
Microsoft Expression Design 3
Microsoft Expression Encoder 3
Microsoft Expression Studio 3
Microsoft Expression Web 3
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Enterprise N
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Professional for Embedded Systems
Windows 7 Professional N
Windows 7 Starter
Windows 7 Starter N
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate for Embedded Systems
Windows 7 Ultimate N
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Windows Embedded Handheld 6.5Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Windows Server 2008 Datacenter
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Windows Server 2008 Foundation
Windows Server 2008 R2 Datacenter
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Standard không có Hyper-V
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Windows Storage Server 2008 Basic
Windows Storage Server 2008 Basic 32-bit
Windows Storage Server 2008 Basic Embedded
Windows Storage Server 2008 Basic Embedded 32-bit
Windows Storage Server 2008 Enterprise
Windows Storage Server 2008 Enterprise Embedded
Windows Storage Server 2008 R2
Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
Windows Storage Server 2008 Standard
Windows Storage Server 2008 Standard Embedded
Windows Storage Server 2008 Workgroup
Windows Storage Server 2008 Workgroup Embedded
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
 Microsoft Dynamics AX 2009Ngày 14 tháng 4 năm 2015
Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
Ngày 14 tháng 4 năm 2015
 Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010Ngày 14 tháng 4 năm 2015
 Windows Identity FoundationNgày 14 tháng 4 năm 2015
  


Các Sản phẩm Chính Chuyển sang Hết Thời hạn Hỗ trợ: Các sản phẩm sau đây sẽ kết thúc hỗ trợ trong 6 tháng nữa. Sẽ không có các cập nhật bảo mật mới, cập nhật không liên quan đến bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ miễn phí hoặc tính phí có trợ giúp hoặc cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.

Các sản phẩm Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợNgày Có hiệu lực
Engyro Product Connectors for Microsoft Operations Manager 2005Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft BizTalk Accelerator for HIPAA 3.0 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Accelerator for HIPAA 3.0 Standard Edition
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft BizTalk Adapter 2.0 for mySAP Business Suite
Microsoft BizTalk Adapter 2.0 for SAP
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft BizTalk Adapter for MSMQ 2.0Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Dynamics C5 2010Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Flight Simulator X Deluxe Edition
Microsoft Flight Simulator X Standard Edition
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Host Integration Server 2004 Developer Edition
Microsoft Host Integration Server 2004 Enterprise Edition
Microsoft Host Integration Server 2004 Standard Edition
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
 Microsoft MapPoint 2010 EuropeNgày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Operations Manager (MOM) 2005
Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 Workgroup Edition
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Systems Management Server 2003
Microsoft Systems Management Server 2003 R2
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft Virtual Server 2005 Enterprise Edition
Microsoft Virtual Server 2005 Management Pack
Microsoft Virtual Server 2005 R2 Enterprise Edition
Microsoft Virtual Server 2005 R2 Standard Edition
Microsoft Virtual Server 2005 Standard Edition
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
 Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional EditionNgày 13 tháng 1 năm 2015
 Windows Automated Installation Kit for Windows 7Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Windows Media Encoder 9 Series
Windows Media Encoder 9 Series x64 Edition
Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Microsoft BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.0 Enterprise Edition
Mcrosoft BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.0 Standard Edition
 Ngày 14 tháng 4 năm 2015
 Microsoft Business Solutions for AnalyticsForecaster 6.7 Ngày 14 tháng 4 năm 2015
 Microsoft Class Server 4.0 Standard Edition Ngày 14 tháng 4 năm 2015
 Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition Ngày 14 tháng 4 năm 2015
Microsoft Office Live Communications Server 2005 Enterprise Edition
Microsoft Office Live Communications Server 2005 Standard Edition
 Ngày 14 tháng 4 năm 2015
 Microsoft Voice Command 1.5 Ngày 14 tháng 4 năm 2015


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 
Thuộc tính

ID Bài viết: 15064 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi