Thay đổi cài đặt TCP/IP

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

TCP/IP xác định cách PC của bạn giao tiếp với các PC khác.

Để giúp dễ quản lý cài đặt TCP/IP hơn, bạn nên sử dụng Giao thức Cấu hình Máy chủ Động tự động hóa (DHCP). DHCP tự động chỉ định các địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho máy tính trên mạng của bạn nếu mạng của bạn hỗ trợ giao thức này. Nếu sử dụng DHCP thì bạn không phải thay đổi cài đặt TCP/IP khi di chuyển PC của mình đến vị trí khác và DHCP không yêu cầu bạn phải đặt cấu hình cài đặt TCP/IP theo cách thủ công, chẳng hạn như Hệ thống Tên Miền (DNS) và Windows Internet Name Service (WINS).

Windows 10


Để bật DHCP hoặc thay đổi cài đặt TCP/IP khác

 1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet .
 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Đối với mạng Wi-Fi, chọn Wi-Fi  > Quản lý mạng đã biết. Chọn mạng mà bạn muốn thay đổi cài đặt, rồi chọn Thuộc tính.
  • Đối với mạng Ethernet, chọn Ethernet , rồi chọn mạng Ethernet mà bạn đang kết nối. 
 3. Trong Gán IP, chọn Chỉnh sửa.
 4. Trong Chỉnh sửa cài đặt IP, chọn Tự động (DHCP) hoặc Thủ công.
  • Khi bạn chọn Tự động (DHCP), thì bộ định tuyến hoặc điểm truy nhập khác sẽ tự động đặt cài đặt địa chỉ IP và cài đặt địa chỉ máy chủ DNS (được đề xuất).
  • Khi chọn Thủ công, bạn có thể đặt cài đặt địa chỉ IP và địa chỉ máy chủ DNS theo cách thủ công.
 5. Khi bạn hoàn tất, chọn Lưu.