Tôi có thể sử dụng loại tệp nào trong Trình làm phim?

Bạn có thể thêm các loại tệp video, ảnh và âm thanh sau đây vào Trình làm phim.

Tệp dự án

Loại tệp dự án (định dạng)Đuôi tên tệp
Tệp dự án Trình làm phim Windows.mswmm
Tệp dự án Trình làm phim.wlmp

Tệp video

Loại tệp video (định dạng)Đuôi tên tệp 
Tệp Windows Media Video (WMV) .wmv
Tệp Windows Media.asf và .wm
Tệp AVCHD.m2ts, .mts và .m2t
Tệp Apple QuickTime.mov và .qt
Tệp DV‑AVI.avi
Tệp Chương trình TV Ghi sẵn của Microsoft.dvr-ms và .wtv
Tệp phim MPEG‑4.mp4, .mov,.m4v, .3gp, .3g2 và .k3g
Tệp phim MPEG‑2.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob và .m2t
Tệp phim MPEG‑1.m1v
Tệp Motion JPEG.avi và .mov

Tệp ảnh

Loại tệp ảnh (định dạng)Đuôi tên tệp
Tệp Joint Photographic Experts Group (JPEG).jpg, .jpeg, .jfif và .jpe
Tệp Tagged Image File Format (TIFF).tif và .tiff
Tệp Graphics Interchange Format (GIF).gif
Tệp Bitmap Windows.bmp, .dib và .rle
Tệp biểu tượng.ico và .icon
Tệp Portable Network Graphics (PNG).png
Tệp ảnh HD.wdp

Tệp âm thanh

Loại tệp âm thanh (định dạng)Đuôi tên tệp
Tệp Windows Media Audio (WMA) .asf, .wm và .wma
Tệp Pulse‑code Modulation (PCM).aif, .aiff và .wav
Tệp Advanced Audio Coding (AAC).m4a
Tệp MP3.mp3
Tất cả các tệp video được hỗ trợ trong Trình làm phim  


Thuộc tính

ID Bài viết: 15289 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi