Các Sản phẩm Hết Thời hạn Hỗ trợ vào Nửa Cuối Năm 2014

Kể từ Tháng 7 năm 2014, danh sách sau đây trình bày một số sản phẩm hết thời hạn hỗ trợ sau 6 tháng nữa. Để xem danh sách đầy đủ về các sản phẩm của Microsoft và lịch trình của chính sách vòng đời, vui lòng tìm kiếm Cơ sở dữ liệu về Sản phẩm Vòng đời Hỗ trợ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ dành cho một sản phẩm, vui lòng liên hệ với Đại diện Khách hàng của Microsoft. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy cập trang web Liên hệ với Microsoft.

Các gói Dịch vụ sắp Hết hạn: Hỗ trợ dành cho các Gói Dịch vụ sau đây sẽ hết hạn sau 6 tháng nữa. Khách hàng nên chuyển sang Gói Dịch vụ có sẵn tiếp theo để tiếp tục nhận được các cập nhật bảo mật và đủ điều kiện cho các tùy chọn hỗ trợ khác.

 Các gói Dịch vụ sắp Hết hạnNgày có Hiệu lực 
 Forefront Unified Access Gateway 2010 Gói Dịch vụ 3 Hỗ trợ kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.
 Office 2010 Gói Dịch vụ 1 Hỗ trợ kết thúc ngày 14 tháng 10 năm 2014.
 SharePoint Server 2010 Gói Dịch vụ 1 Hỗ trợ kết thúc ngày 14 tháng 10 năm 2014.
Visual Studio 2012 Remote Tools
Visual Studio 2012 Test Professional
Visual Studio Express 2012 for Web
Visual Studio Express 2012 for Windows 8
Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop
 

Hỗ trợ kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.

Chuyển đổi các Sản phẩm Quan trọng từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng: Các sản phẩm sau đây sẽ chuyển sang Hỗ trợ Mở rộng sau 6 tháng nữa. Hỗ trợ Mở rộng kéo dài trong 5 năm và bao gồm các cập nhật bảo mật miễn phí và hỗ trợ cập nhật nóng có tính phí. Ngoài ra, Microsoft sẽ không chấp nhận các yêu cầu về thay đổi thiết kế hoặc tính năng mới trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng.

 Các sản phẩm Chuyển sang Hỗ trợ Mở rộng Ngày có Hiệu lực
Dynamics C5 2010
Dynamics NAV 2009
Dynamics NAV 2009 R2
 Hỗ trợ Thông thường kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.
Exchange Server 2010 Enterprise
Exchange Server 2010 Standard
 Hỗ trợ Thông thường kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Enterprise N
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Professional N
Windows 7 Starter
Windows 7 Starter N
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate N
 Hỗ trợ Thông thường kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.
 Windows Embedded Handheld 6.5 Hỗ trợ Thông thường kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.
Windows Server 2008 Datacenter
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Windows Server 2008 Foundation
Windows Server 2008 R2 Datacenter
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Standard không có Hyper-V


Hỗ trợ Thông thường kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.
Windows Storage Server 2008 Basic
Windows Storage Server 2008 Basic 32-bit
Windows Storage Server 2008 Basic Embedded
Windows Storage Server 2008 Basic Embedded 32-bit
Windows Storage Server 2008 Enterprise
Windows Storage Server 2008 Enterprise Embedded
Windows Storage Server 2008 R2
Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
Windows Storage Server 2008 Standard
Windows Storage Server 2008 Standard Embedded
Windows Storage Server 2008 Workgroup
Windows Storage Server 2008 Workgroup Embedded
 

Hỗ trợ Thông thường kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.


Các sản phẩm Chính chuyển từ Hỗ trợ Mở rộng sang Kết thúc Hỗ trợ: Các sản phẩm sau đây sẽ kết thúc hỗ trợ trong 6 tháng nữa. Sẽ không có các cập nhật bảo mật mới nào, các cập nhật nóng không liên quan đến bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ tính phí có trợ giúp hoặc các cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.

Các sản phẩm Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợNgày Có hiệu lực
Host Integration Server 2004 Developer Edition
Host Integration Server 2004 Enterprise Edition
Host Integration Server 2004 Standard Edition
Hỗ trợ kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015. 
Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard EditionHỗ trợ kết thúc ngày 14 tháng 10 năm 2014.
Systems Management Server 2003
Systems Management Server 2003 R2
Hỗ trợ kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.
Virtual Server 2005 Enterprise Edition
Virtual Server 2005 Management Pack
Virtual Server 2005 R2 Enterprise Edition
Virtual Server 2005 R2 Standard Edition
Virtual Server 2005 Standard Edition


Hỗ trợ kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.
Visual FoxPro 9.0 Professional EditionHỗ trợ kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.
Windows CE 5.0Hỗ trợ kết thúc ngày 14 tháng 10 năm 2014.


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 15343 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi