Các sản phẩm Kết thúc Hỗ trợ Đầu Tháng 6 năm 2014

Kể từ tháng 1 năm 2014, danh sách sau đây trình bày một số sản phẩm kết thúc hỗ trợ trong 6 tháng tiếp theo. Để xem danh sách đầy đủ về các sản phẩm của Microsoft và lịch trình của chính sách vòng đời, vui lòng tìm kiếm Cơ sở dữ liệu về Sản phẩm Vòng đời Hỗ trợ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ dành cho một sản phẩm, vui lòng liên hệ với Đại diện Khách hàng của Microsoft. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy cập trang web Liên hệ với Microsoft.

Các gói Dịch vụ sắp Hết hạn: Hỗ trợ dành cho các Gói Dịch vụ sau đây sẽ hết hạn sau 6 tháng nữa. Khách hàng nên chuyển sang Gói Dịch vụ có sẵn tiếp theo để tiếp tục nhận được các cập nhật bảo mật và đủ điều kiện cho các tùy chọn hỗ trợ khác.

 Các gói Dịch vụ sắp Hết hạnNgày có Hiệu lực 
Dynamics C5 2010 Gói Dịch vụ 1
Dynamics GP 2010 Gói Dịch vụ 2
Dynamics POS 2009 Gói Dịch vụ 1
Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 7 năm 2014
 Exchange Server 2010 Gói Dịch vụ 2Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014
Forefront Identity Manager 2010 R2
Forefront Unified Access Gateway 2010 Gói Dịch vụ 2
Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014
  

Chuyển đổi các Sản phẩm Quan trọng từ Hỗ trợ Chính sang Hỗ trợ Mở rộng: Các sản phẩm sau đây sẽ chuyển sang Hỗ trợ Mở rộng sau 6 tháng nữa. Hỗ trợ Mở rộng kéo dài trong 5 năm và bao gồm các cập nhật bảo mật miễn phí và hỗ trợ cập nhật nóng có tính phí. Ngoài ra, Microsoft sẽ không chấp nhận các yêu cầu về thay đổi thiết kế hoặc tính năng mới trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng.

 Các sản phẩm Chuyển sang Hỗ trợ Mở rộng Ngày có Hiệu lực
BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
Hỗ trợ Chính kết thúc vào ngày 8 tháng 7 năm 2014
Commerce Server 2009 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Standard
Hỗ trợ Chính kết thúc vào ngày 8 tháng 7 năm 2014
 Dynamics POS 2009Hỗ trợ Chính kết thúc vào ngày 8 tháng 7 năm 2014
 Forefront Endpoint Protection 2010Hỗ trợ Chính kết thúc vào ngày 8 tháng 7 năm 2014
Forefront Server Security Management ConsoleHỗ trợ Chính kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2014
SQL Server 2008 Developer
SQL Server 2008 Enterprise
SQL Server 2008 Express
SQL Server 2008 Express với các Dịch vụ Nâng cao
SQL Server 2008 R2 Datacenter
SQL Server 2008 R2 Developer
SQL Server 2008 R2 Enterprise
SQL Server 2008 R2 Express
SQL Server 2008 R2 Express với các Dịch vụ Nâng cao
SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
SQL Server 2008 R2 Standard
SQL Server 2008 R2 Standard Edition dành cho Doanh nghiệp Nhỏ
SQL Server 2008 Web
SQL Server 2008 WorkgroupHỗ trợ Chính kết thúc vào ngày 8 tháng 7 năm 2014
System Center Configuration Manager 2007
System Center Configuration Manager 2007 R2
System Center Configuration Manager 2007 R3
System Center Configuration Manager 2007 Gói Dịch vụ 2
System Center Essentials 2007
System Center Operations Manager 2007
System Center Operations Manager 2007 R2
System Center Operations Manager 2007 Gói Dịch vụ 1

Hỗ trợ Chính kết thúc vào ngày 8 tháng 7 năm 2014
System Center Virtual Machine Manager 2008
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Hỗ trợ Chính kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2014
Windows Embedded POSReady 2009Hỗ trợ Chính kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2014
  


Các sản phẩm Chính chuyển từ Hỗ trợ Mở rộng sang Kết thúc Hỗ trợ: Các sản phẩm sau đây sẽ kết thúc hỗ trợ trong 6 tháng nữa. Sẽ không có các cập nhật bảo mật mới nào, các cập nhật nóng không liên quan đến bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ tính phí có trợ giúp hoặc các cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.

Các sản phẩm Chuyển sang Kết thúc Hỗ trợNgày Có hiệu lực
BizTalk Server 2004 Developer Edition
BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
BizTalk Server 2004 Partner Edition
BizTalk Server 2004 Standard Edition
Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 7 năm 2014
Content Management Server 2002 Enterprise Edition
Content Management Server 2002 Standard Edition
Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014
Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Exchange Server 2003 Standard Edition
Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014
Office Basic Edition 2003
Office Professional Edition 2003
Office Professional Enterprise Edition 2003
Office Small Business Edition 2003
Office Standard Edition 2003
Office Student và Teacher Edition 2003
Office XP Web Components trong Office 2003Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014
 SharePoint Portal Server 2003Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014
 Windows Fundamentals dành cho PC cũHỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014
 Windows SharePoint Services 2.0Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition 2004
Windows XP Media Center Edition 2005
Windows XP Professional
Windows XP Professional Phiên bản x64
Windows XP Tablet PC Edition
Windows XP Tablet PC Edition 2005Hỗ trợ kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.

Thuộc tính

ID Bài viết: 15345 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)