Khôi phục các tệp bị mất hoặc bị xóa

Nếu bạn không thể tìm tệp trên máy tính của bạn hoặc bạn vô tình sửa đổi hoặc xóa tệp, bạn có thể phục hồi tệp đó từ bản sao lưu (nếu bạn đang sử dụng bản sao lưu Windows) hoặc bạn có thể cố gắng phục hồi tệp từ một phiên bản trước. Các phiên bản trước là bản sao của tệp và thư mục Windows sẽ tự động lưu như một phần của điểm khôi phục. Các phiên bản trước đôi khi được gọi là bản sao bóng.
 
Khôi phục tệp từ bản sao lưu
Khôi phục tệp từ phiên bản trước
Thuộc tính

ID Bài viết: 17119 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)