Chính sách Vòng đời Hỗ trợ Gói Dịch vụ

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Nhằm cải tiến liên tục phần mềm của Microsoft, các bản cập nhật và bản sửa lỗi được tạo và phát hành cho các vấn đề đã nhận biết. Nhiều bản sửa lỗi trong số này thường được kết hợp thành một gói duy nhất (được gọi là gói dịch vụ) được cung cấp để cài đặt. Cả giai đoạn Hỗ trợ Chính và Hỗ trợ Mở rộng dành cho phần mềm đều yêu cầu gói dịch vụ được hỗ trợ của sản phẩm được cài đặt để tiếp tục nhận được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm các cập nhật DST và bảo mật).


Chính sách Hỗ trợ Gói Dịch vụ
  • Khi gói dịch vụ mới được phát hành, Microsoft sẽ cung cấp 12 hoặc 24 tháng hỗ trợ cho gói dịch vụ trước, khác nhau theo dòng sản phẩm (ví dụ như Windows, Office, Máy chủ hoặc các công cụ dành cho Nhà phát triển)
  • Khi hỗ trợ cho một gói dịch vụ kết thúc, Microsoft sẽ không còn cung cấp cập nhật bảo mật mới, cập nhật DST, cập nhật không liên quan đến bảo mật hoặc các cập nhật khác dành cho gói dịch vụ đó. Hỗ trợ hợp lý về mặt thương mại sẽ tiếp tục được cung cấp, như mô tả bên dưới
  • Khi hỗ trợ cho một sản phẩm kết thúc, hỗ trợ của tất cả các gói dịch vụ dành cho sản phẩm đó cũng sẽ kết thúc. Vòng đời hỗ trợ của sản phẩm sẽ được ưu tiên hơn chính sách hỗ trợ gói dịch vụ
  • Lịch trình hỗ trợ dành cho các gói dịch vụ sẽ luôn nhất quán trong dòng sản phẩm 
  • Microsoft sẽ phát hành lịch trình hỗ trợ cụ thể cho gói dịch vụ trước khi gói dịch vụ mới được phát hành 
Khách hàng được đặc biệt khuyến khích tiếp tục sử dụng gói dịch vụ được hỗ trợ để đảm bảo họ đang sử dụng phiên bản sản phẩm mới nhất và an toàn nhất.

Đối với khách hàng sử dụng các sản phẩm được hỗ trợ có các phiên bản gói dịch vụ không được hỗ trợ đầy đủ, Microsoft cung cấp hỗ trợ hợp lý về mặt thương mại như sau:

Các trường hợp hỗ trợ hợp lý về mặt thương mại sẽ được cung cấp thông qua bộ phận Dịch vụ và Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft, cũng như thông qua các dịch vụ hỗ trợ được quản lý của Microsoft (chẳng hạn như Hỗ trợ Cao cấp). 
Nếu trường hợp hỗ trợ yêu cầu báo cáo lên bộ phận phát triển để được hướng dẫn thêm, yêu cầu phải có cập nhật không liên quan đến bảo mật hoặc yêu cầu phải có cập nhật bảo mật, khách hàng sẽ được yêu cầu nâng cấp lên gói dịch vụ được hỗ trợ đầy đủ.
Hỗ trợ hợp lý về mặt thương mại sẽ không có tùy chọn để tương tác với các tài nguyên phát triển sản phẩm của Microsoft; các giải pháp kỹ thuật có thể bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được. 

Ma trận dòng sản phẩm của Microsoft và thời lượng hỗ trợ gói dịch vụ cho từng dòng sản phẩm như sau: 

Dòng Sản phẩmThời lượng hỗ trợ gói dịch vụ
 Máy chủ và Ứng dụng khách Windows 24 tháng
 Dynamics 24 tháng
 Office 12 tháng
 Máy chủ 12 tháng
 Công cụ cho Nhà phát triển 12 tháng
 Phần mềm Tiêu dùng, Đa phương tiện và Trò chơi 12 tháng


Chính sách hỗ trợ này cho phép khách hàng nhận các cập nhật không liên quan đến bảo mật hoặc yêu cầu các cập nhật mới không liên quan đến bảo mật cho gói dịch vụ được hỗ trợ đầy đủ trong giai đoạn Hỗ trợ Chính.

Các gói dịch vụ không được sửa đổi tự động để bao gồm các cập nhật không liên quan đến bảo mật được phát triển sau ngày phát hành ban đầu của gói dịch vụ. Bạn có thể sửa đổi một gói dịch vụ cũ hơn để bao gồm các cập nhật không liên quan đến bảo mật được phát triển sau khi gói dịch vụ đã được phát hành. Hãy liên hệ với Microsoft và yêu cầu sửa đổi.

Các cập nhật bảo mật được phát hành với các bản tin từ Trung tâm Ứng phó Bảo mật Microsoft sẽ chỉ được xem xét và xây dựng cho các gói dịch vụ được hỗ trợ. Các cập nhật Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày và Múi Giờ chỉ được tạo cho các gói dịch vụ được hỗ trợ đầy đủ.

Microsoft đặc biệt khuyên khách hàng nên đánh giá và cài đặt các gói dịch vụ hiện tại một cách kịp thời để đảm bảo các hệ thống cập nhật với phần mềm bảo mật gần đây nhất. 

Chính sách sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 4 năm 2010.


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 17138 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi