Những câu hỏi Chung về Chính sách Vòng đời

Trong trang này: 


LƯU Ý: Phần Câu hỏi Thường Gặp này được cập nhật vào ngày 22/11/2016.

 Chính sách 

1. Chính sách vòng đời của Microsoft là gì?
2. Chính sách này có được áp dụng trên toàn cầu hay không?
3. Tại sao phải định nghĩa Chính sách Vòng đời?
4. Chính sách Vòng đời được phát triển như thế nào?
5. Nếu tôi có nhiều sản phẩm của Microsoft, thì các sản phẩm đó có cùng thời hạn vòng đời không?
6. Chính sách vòng đời hỗ trợ những sản phẩm nào và khi nào chúng có hiệu lực?
7. Làm cách nào khách hàng và đối tác có thể ước tính vòng đời cho các sản phẩm chưa có sẵn hoặc vẫn đang ở trong giai đoạn Hỗ trợ Chính?
8. Có Chính sách Vòng đời khác đối với Hệ Điều hành Windows dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp hay không?
9. Chính sách Vòng đời dành cho phần bổ trợ chương trình là gì?
10. Chính sách Vòng đời dành cho các công cụ là gì?
11. Chính sách Vòng đời dành cho các sản phẩm hoặc công ty mà Microsoft mua lại là gì?
12. Chính sách Vòng đời dành cho các bản phát hành phụ của các sản phẩm chính là gì?

 Định nghĩa 

13. Microsoft định nghĩa thế nào về sản phẩm chính hoặc sản phẩm phụ?
14. Cấu phần của sản phẩm Microsoft là gì?
15. Làm cách nào để biết một cấu phần đi kèm với sản phẩm hoặc nền tảng nào?
16. Phần bổ trợ chương trình là gì?
17. Công cụ là gì?

 Gói Dịch vụ và Cập nhật 

18. Microsoft cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho các sản phẩm của bạn trong bao lâu?
19. Chính sách dành cho các gói dịch vụ là gì?
20. Tôi có phải cài đặt gói dịch vụ mới nhất để áp dụng một cập nhật liên quan đến bảo mật hoặc một cập nhật không liên quan đến bảo mật không?
21. Khách hàng có bắt buộc phải tham gia chương trình Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng thì mới được nhận các bản cập nhật bảo mật không?
22. Microsoft có bao giờ phát hành các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng mà không cung cấp Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng không?
23. Điều gì sẽ xảy ra nếu Microsoft phát hành một cập nhật bảo mật vào đúng ngày một sản phẩm hết thời hạn hỗ trợ?

 Hỗ trợ

24. Sự khác biệt giữa Hỗ trợ Chính, Hỗ trợ Mở rộng và Hỗ trợ Trực tuyến Tự trợ giúp dành cho các sản phẩm phần mềm là gì?
25. Ngày Bắt đầu Vòng đời có phải là ngày đầu tiên tôi có thể nhận hỗ trợ kỹ thuật cho một sản phẩm không?
26. Ai có thể nhận hỗ trợ trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng?
27. Đối với phần mềm dành cho doanh nghiệp, nhà phát triển và hệ điều hành cho máy tính để bàn, Microsoft có cung cấp hỗ trợ sau thời gian Hỗ trợ Mở rộng không?
28. Chính sách Vòng đời phối hợp như thế nào với Hỗ trợ Cao cấp?
29. Những khách hàng không có Thỏa thuận Hỗ trợ Cao cấp làm cách nào để có được Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng cho các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật?
30. Khách hàng có bắt buộc phải tham gia chương trình Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng thì mới được nhận các bản cập nhật bảo mật không?
31. Nếu tôi đang chạy một sản phẩm của Microsoft hiện được hỗ trợ theo Chính sách Vòng đời, nhưng hệ điều hành của tôi không còn được hỗ trợ, thì tôi có còn được nhận hỗ trợ không?
32. Sau khi dịch vụ hỗ trợ có tính phí và có trợ giúp của Microsoft đã kết thúc, tôi có các tùy chọn nào nếu muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ?
33. Tôi không cần các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật, tôi chỉ cần hỗ trợ qua điện thoại trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng. Tôi có phải có hợp đồng Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng không?
34. Chính sách Vòng đời ảnh hưởng như thế nào đến các tùy chọn hỗ trợ qua điện thoại và web được tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của người dùng tại gia và khách hàng có văn phòng tại gia?
35. Một cấu phần được hỗ trợ như thế nào theo Chính sách Vòng đời của Microsoft?

 Câu hỏi Khác

36. Tôi có thể sử dụng hợp pháp phần mềm Microsoft sau khi tôi mua giấy phép trong bao lâu? Thời hạn giấy phép phần mềm của tôi có bị ảnh hưởng bởi Chính sách Vòng đời không?

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 
Thuộc tính

ID Bài viết: 17140 - Xem lại Lần cuối: 04-01-2017 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi