Câu hỏi Thường Gặp về Chính sách Vòng đời của Microsoft


 

LƯU Ý: Câu hỏi Thường Gặp này được cập nhật vào ngày 20 tháng 3 năm 2018.

 

 Định nghĩa 

 Bảo mật 

 Hỗ trợ

 

 Câu hỏi Khác

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.