Bắt đầu với chủ đề

Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, rồi chọn Cài đặt > Cá nhân hóa > Chủ đề > Cài đặt chủ đề. Sau đó, chọn một chủ đề mặc định hoặc chọn Nhận thêm chủ đề trực tuyến để tải xuống các chủ đề mới về những con vật đáng yêu, không khí ngày lễ và các tùy chọn thú vị khác.

Bộ sưu tập chủ đề trực tuyến

Thuộc tính

ID Bài viết: 17165 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)