Nhóm ứng dụng vào các màn hình

Nhóm các ứng dụng với nhau để có mọi thứ bạn muốn bằng cách tạo màn hình ảo. Chọn Chế độ xem tác vụ trên thanh tác vụ, chọn Màn hình mới, sau đó mở ứng dụng mà bạn cần.

Để di chuyển ứng dụng giữa các màn hình ảo, hãy chọn Chế độ xem tác vụ, sau đó kéo ứng dụng bạn muốn từ màn hình này sang màn hình khác. Hoặc tạo một màn hình ảo khác bằng cách kéo ứng dụng vào Màn hình mới.

Ảnh chụp màn hình của màn hình ảo

Thuộc tính

ID Bài viết: 17172 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi