Sắp xếp các ứng dụng của bạn

Ghim các ứng dụng vào menu Bắt đầu để xem thông tin cập nhật trực tiếp về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn — chẳng hạn như email mới, cuộc hẹn tiếp theo hay thời tiết cuối tuần. Khi bạn ghim một ứng dụng, ứng dụng đó sẽ được thêm vào menu Bắt đầu dưới dạng một ô xếp mới.

Ghim ứng dụng vào menu Bắt đầu

  1. Chọn nút Bắt đầu

    Windows biểu tượng logo
    , sau đó nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ứng dụng bạn muốn ghim.

  2. Chọn Ghim vào Menu Bắt đầu.

    Ghim ứng dụng vào menu Bắt đầu

Sau khi bạn ghim một ứng dụng mới, hãy đổi kích cỡ ứng dụng đó. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ô xếp ứng dụng, chọn Đổi kích cỡ rồi chọn kích cỡ ô xếp bạn muốn.

Nhóm các ứng dụng của bạn

Sau khi ghim ứng dụng, hãy di chuyển ứng dụng đó vào nhóm.

Để tạo nhóm mới gồm các ô xếp, hãy di chuyển ô xếp của ứng dụng lên hoặc xuống cho đến khi thanh chia nhóm xuất hiện rồi nhả ô xếp. Di chuyển ứng dụng vào hoặc ra khỏi nhóm để sắp xếp các ô xếp nhằm đạt năng suất cao nhất.

Ảnh GIF động của ô xếp được chuyển đến một nhóm mới trong menu Bắt đầu.

Để đặt tên cho nhóm mới của bạn, chọn khoảng trống phía trên nhóm mới và nhập tên.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17176 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi