Bạn thích ứng dụng này? Hãy ghim ứng dụng

Ghim các ứng dụng vào màn hình Bắt đầu để xem các cập nhật trực tiếp về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn như email mới, cuộc hẹn tiếp theo hay thời tiết cuối tuần. Khi bạn ghim một ứng dụng, ứng dụng đó được thêm vào màn hình Bắt đầu dưới dạng một ô mới.

Ghim ứng dụng vào màn hình Bắt đầu

  1. Trên menu Bắt đầu

    Windows biểu tượng logo
    , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng.

  2. Nhấn và giữ ứng dụng bạn muốn ghim.

  3. Chọn Ghim vào màn hình Bắt đầu.

    Tùy chọn menu ngữ cảnh Ghim vào màn hình Bắt đầu.

Nhóm các ứng dụng theo thư mục

Sau khi bạn ghim một vài ứng dụng, hãy nhóm chúng lại với nhau trong một thư mục.

Để tạo thư mục mới, hãy nhấn và giữ một ứng dụng, sau đó kéo ứng dụng đó lên trên ứng dụng khác mà bạn muốn đưa vào cùng một thư mục. Để đặt tên cho thư mục, hãy chọn Tên thư mục. Bạn có thể di chuyển bao nhiêu ứng dụng vào và ra khỏi thư mục mới tùy thích.

Tạo thư mục mới trên menu Bắt đầu.

Nếu bạn muốn đổi tên thư mục, hãy mở thư mục rồi nhấn và giữ tên thư mục đó.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17249 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi