Thiết lập điện thoại của con bạn

Nếu điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của trẻ em và tài khoản của trẻ em đó thuộc tài khoản gia đình thì người lớn trong gia đình sẽ có thể xem các báo cáo về hoạt động trực tuyến của con mình, tìm con trên bản đồ và giúp đảm bảo con của họ không xem các trang web, ứng dụng hoặc trò chơi không phù hợp.

Nếu bạn đã thêm con mình vào tài khoản gia đình và chúng đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, thì bạn đã hoàn tất!

Nếu không, trước tiên hãy thêm con của bạn vào tài khoản gia đình bằng cách truy cập account.microsoft.com/family và chọn Đăng nhập > Thêm. Sau đó đề nghị con đăng nhập vào điện thoại của mình bằng tài khoản Microsoft của con. Nếu con không có tài khoản, hãy chọn Tạo tài khoản thay vì Đăng nhập, rồi làm theo hướng dẫn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17269 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi