Cách sử dụng ứng dụng Camera

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Nếu PC của bạn có camera tích hợp sẵn hoặc webcam được kết nối, bạn có thể sử dụng ứng dụng Camera để chụp ảnh và quay video. Để tìm ứng dụng Camera, chọn Bắt đầu > Camera

Chọn tiêu đề bất kỳ bên dưới. Tiêu đề đó sẽ mở để hiển thị thêm thông tin về cách sử dụng camera hoặc webcam của bạn.