Kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo dung lượng sử dụng: Câu hỏi Thường Gặp

Đây là các câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn tính phí đối với lượng dữ liệu bạn sử dụng thì bạn sẽ thấy thông tin này hữu ích.

Kết nối Internet bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng là gì?
Nên đặt cài đặt như thế nào?
Việc đặt kết nối mạng là theo lưu lượng sử dụng ảnh hưởng đến PC của tôi như thế nào?
Làm thế nào để tôi thay đổi kết nối mạng hiện tại thành theo lưu lượng sử dụng (hoặc không theo lưu lượng sử dụng)?
Tôi đã bật Cài đặt đồng bộ. Làm thế nào để tránh bị tính phí sử dụng thêm dữ liệu khi kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng?
Tôi đã bật thiết lập thiết bị tự động. Làm thế nào để tránh bị tính phí sử dụng thêm dữ liệu khi kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng?
Tôi nhận các kết quả web và gợi ý tìm kiếm từ Bing. Làm thế nào để tránh bị tính phí sử dụng thêm dữ liệu khi kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng?
 Nếu tôi nhận được thông báo: "Thiết lập không thể hoàn tất do kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng" khi tôi thiết lập một thiết bị ngoại vi thì sao?

Thuộc tính

ID Bài viết: 17452 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)