Câu hỏi Thường Gặp về Chính sách Hỗ trợ Vòng đời - Phần cứng

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

LƯU Ý: FAQ này đã được cập nhật vào ngày 15 tháng 4 năm 2015.


Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2015, bạn có thể tìm tất cả thông tin về bảo hành phần cứng của Microsoft tại đây:
Phần mềm của Microsoft chạy trên phần cứng của Microsoft tiếp tục được hỗ trợ theo Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft

 
1. Phần mềm được cài đặt trên các thiết bị của Microsoft được hỗ trợ như thế nào?
2. Vòng đời hỗ trợ dành cho các dịch vụ đăng ký là một phần của hệ sinh thái thiết bị (chẳng hạn như Xbox LIVE và Xbox Music) là gì?
3. Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft cho các ứng dụng phần mềm chạy trên thiết bị phần cứng (chẳng hạn như các ứng dụng có thể tải xuống) là gì?
4. Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft cho các ứng dụng hoặc sản phẩm phần mềm khác của Microsoft được cung cấp như là một phần của hệ sinh thái phần cứng là gì? Chúng có được hỗ trợ bởi Vòng đời Hỗ trợ không?
5. Thay đổi này áp dụng như thế nào cho các sản phẩm phần cứng do các công ty khác sản xuất nhưng do Microsoft bán?

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17453 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)