Câu hỏi Thường Gặp về Chính sách Hỗ trợ Vòng đời - Internet Explorer

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

LƯU Ý: Câu hỏi Thường Gặp này được cập nhật vào ngày 31 tháng 3 năm 2016. 

1. Chính sách Hỗ trợ Vòng đời của Microsoft dành cho Internet Explorer là gì?
2. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đang chạy phiên bản hệ điều hành không được nêu trong bảng?
3. Phiên bản Internet Explorer mới nhất được hỗ trợ trong bao lâu?
4. Microsoft Edge là gì? Trình duyệt Windows 10 Enterprise là gì?
5. Internet Explorer 11 có phải là phiên bản cuối cùng của Internet Explorer không?
6. Điều này có nghĩa là Microsoft đang thay đổi chính sách vòng đời hỗ trợ cho Internet Explorer?
7. Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không di chuyển sang trình duyệt mới nhất trước ngày kết thúc hỗ trợ là 12 tháng 1 năm 2016?
8. Điều gì sẽ xảy ra nếu ứng dụng dòng doanh nghiệp (LOB) dành cho doanh nghiệp của tôi phụ thuộc vào một phiên bản Internet Explorer đã hết thời hạn hỗ trợ vào ngày 12 tháng 1 năm 2016?
9. Hướng dẫn của Microsoft là gì nếu khách hàng chạy một ứng dụng phụ thuộc vào Internet Explorer runtime DLL cụ thể?
10. Nếu khách hàng đã tắt tính năng Internet Explorer nhưng có một phần mềm bên thứ ba sử dụng Internet Explorer runtime DLL, làm cách nào để có thể cập nhật Internet Explorer runtime DLL?
11. Có những tài nguyên nào để giúp khách hàng nâng cấp?


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 
Thuộc tính

ID Bài viết: 17454 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)