Câu hỏi Thường Gặp về chính sách hỗ trợ vòng đời—Microsoft .NET Framework

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

LƯU Ý: Phần Câu hỏi Thường Gặp này được cập nhật vào ngày 26/8/2016. 
 

1. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft dành cho .NET Framework là gì?
2. Cấu phần là gì?
3. Khi nào hết thời gian hỗ trợ dành cho .NET Framework 4.5.2?
4. Tại sao lại kết thúc hỗ trợ cho .NET Framework 4, 4.5 và 4.5.1 vào ngày 12/1/2016?
5. Thay đổi về chính sách hỗ trợ này có tác động tới bất kỳ phiên bản cũ nào của .NET Framework như .NET Framework 3.5 SP1 hay không?
6. Tôi có cần phải viết lại/xây dựng lại các ứng dụng của mình để sử dụng .NET Framework 4.5.2 không?
7. Có sự thay đổi nổi bật nào trong .NET Framework 4.5.2 hay không? Tại sao lại bao gồm những thay đổi này?
8. Nền tảng .NET Framework cũng đóng vai trò phần mềm trung gian trong các sản phẩm Microsoft khác như Exchange Server, SQL Server, Dynamics CRM, SharePoint và Lync. Liệu tôi có phải tiến hành bất kỳ cập nhật nào cho những sản phẩm này nếu chúng sử dụng .NET 4, 4.5 hoặc 4.5.1 hay không?
9. Khi tôi cài đặt Visual Studio, chương trình cũng cài đặt một phiên bản .NET Framework. Điều đó có nghĩa là phiên bản .NET Framework kèm theo Visual Studio cũng được nhận Vòng đời Hỗ trợ của Visual Studio?
10. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ cho các phiên bản .NET Framework khác nhau là gì?

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 17455 - Xem lại Lần cuối: 24-01-2017 - Bản sửa đổi: 4

Microsoft .NET Framework

Phản hồi