Cuộc gọi mở về việc gửi ảnh của Thư viện Windows đã bị đóng

Chúng tôi biết đây không phải là tin vui nhất nhưng thật không may, cuộc gọi mở của Thư viện Cá nhân hóa Windows hiện đã bị đóng. Điều đó nghĩa là chúng tôi không chấp nhận việc bạn gửi ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mới của mình nữa. (Và chúng tôi đã bỏ lỡ nó.) Bạn đã gửi tác phẩm nào chưa? Vui lòng xem lại các câu hỏi thường gặpĐiều khoản Sử dụng.

Điều khoản Sử dụng

 1. GIẤY PHÉP. Bằng việc gửi ảnh, hình ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật (gọi chung là “Hình ảnh”) của bạn cho Microsoft, bạn cấp cho Microsoft (kể cả các công ty con và công ty liên kết của Microsoft) giấy phép vĩnh viễn, đã trả phí đầy đủ, miễn phí toàn quyền và sử dụng toàn cầu, về và liên quan tới các dịch vụ và tính năng cá nhân hóa trong các sản phẩm của hệ điều hành Windows (ví dụ: chủ đề và hình nền của Windows) và mọi trang web liên quan của Microsoft, Thư viện Cá nhân hóa của Windows và mọi tài liệu tiếp thị và quảng cáo cho các dịch vụ và tính năng cá nhân hóa đó để: (a) sao chép, sử dụng và tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Hình ảnh; (b) công khai biểu diễn và hiển thị bản sao của và các tác phẩm phái sinh dựa trên Hình ảnh; và (c) phân phối bản sao giấy phép của và các tác phẩm phái sinh dựa trên Hình ảnh cho khách hàng của Microsoft cho việc sử dụng riêng của họ (“Giấy phép”). Bạn khước từ vô điều kiện: toàn bộ việc thực thi mọi quyền thân nhân của tác giả và các quyền tương tự mà bạn có thể có ở Hình ảnh, trên toàn cầu; và mọi quyền kiểm tra hoặc phê duyệt mẫu đơn trong đó Hình ảnh có thể được sử dụng, và qua đây bạn đồng ý với mọi thay đổi cho, kể cả việc bổ sung vào hoặc xóa khỏi Hình ảnh có thể vi phạm bất cứ quyền thân nhân của tác giả hoặc quyền tương tự nào nếu được thực hiện mà không có sự đồng ý của bạn.
 2. KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ. Microsoft không có nghĩa vụ phải sử dụng Hình ảnh theo bất kỳ cách nào và có thể ngừng sử dụng Hình ảnh bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào hoặc không vì lý do nào. Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại gây ra do việc quyết định không sử dụng (hoặc từ việc ngừng sử dụng) Hình ảnh và sẽ giữ toàn quyền quyết định vị trí sử dụng Hình ảnh.
 3. GHI NHẬN TÁC GIẢ. Bạn cấp cho Microsoft (kể cả các công ty con và công ty liên kết của Microsoft) quyền sử dụng tên, hình ảnh, chân dung của bạn hoặc bất kỳ kết hợp nào giữa những điều này, để xác định bạn là nghệ sỹ đã tạo ra Hình ảnh (gọi chung là “Ghi nhận tác giả”). Nếu Microsoft, các công ty con hoặc công ty liên kết của Microsoft sử dụng Hình ảnh, họ có thể có toàn quyền Ghi nhận tác giả và tự ý xác định vị trí, điểm nổi bật, định dạng cũng như thời lượng hiển thị và xuất bản sự ghi nhận đó.
 4. KHÔNG BỒI THƯỜNG BẰNG TIỀN. Bạn công nhận rằng bạn không mong đợi bất kỳ khoản bồi thường nào (bằng tiền hoặc hình thức khác) đối với các quyền được cấp cho Microsoft, cùng các công ty con và công ty liên kết của Microsoft, theo những Điều khoản Sử dụng này hoặc việc sử dụng Hình ảnh (và mọi bức ảnh hoặc nội dung trong bất kỳ Ghi nhận tác giả nào).
 5. HIỂN THỊ DO SƠ XUẤT. Nếu Microsoft vô ý hiển thị, xuất bản hoặc trình diễn Hình ảnh như một phần của sản phẩm hoặc trang web của Microsoft không có trong Giấy phép được quy định trong phần 1 ở trên, bạn sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho Microsoft và Microsoft sẽ nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để xóa Hình ảnh khỏi sản phẩm hoặc trang web Microsoft đó. Bạn đồng ý rằng đây sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất đối với những trường hợp hiển thị Hình ảnh do sơ xuất như vậy.
 6. HỖ TRỢ. Microsoft tự chịu chi phí, bạn sẽ thực hiện và cung cấp các công cụ và thực hiện những hành động khác mà Microsoft có thể yêu cầu một cách hợp lý nhằm cho phép Microsoft hưởng đầy đủ các quyền được cấp theo các Điều khoản Sử dụng này.
 7. CÔNG KHAI. Trừ khi được nêu trong mục §§1 và 3, cả hai bên sẽ không công bố cho báo chí hoặc công chúng về Giấy phép này và các Điều khoản Sử dụng này mà không có sự đồng ý trước của bên kia.
 8. BẢO ĐẢM. Bạn bảo đảm và cam kết rằng: (a) bạn là chủ sở hữu bản quyền của Hình ảnh, (b) bạn có đầy đủ quyền hạn để cấp các quyền và giấy phép theo các Điều khoản Sử dụng này; (c) việc phân phối và sử dụng Hình ảnh, như được cho phép theo các Điều khoản Sử dụng này, không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật, công khai của bên thứ ba nào hay quyền sở hữu nào khác hoặc vi phạm bất cứ luật nào tại quốc gia nơi Hình ảnh được tạo, hay yêu cầu phê duyệt, kiểm tra hoặc thanh toán tiền bồi thường cho bất kỳ cá nhân nào; và (d) bạn đã có tất cả các quyền cần thiết và liên quan tới bất kỳ người nào được mô tả trong Hình ảnh nhằm tạo Hình ảnh.
 9. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM; LOẠI TRỪ; GIỚI HẠN. Theo mục §8, cả hai bên sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào (rõ ràng, ngụ ý hoặc theo cách nào khác), kể cả bảo đảm mặc nhiên về tính có thể bán được, không vi phạm, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc quyền sở hữu, liên quan tới hiệu quả của Hình ảnh hay bất kỳ điều gì khác được quy định trong Điều khoản Sử dụng này. Cả hai bên sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại do hậu quả, trừng phạt, tình cờ hoặc đặc biệt thuộc bất kỳ loại nào vì bất cứ lý do nào liên quan tới Hình ảnh, mọi Ghi nhận tác giả hoặc Giấy phép nào, ngay cả khi những thiệt hại như vậy có thể dự đoán được một cách hợp lý. Toàn bộ trách nhiệm của Microsoft, các công ty con và công ty liên kết của Microsoft theo Điều khoản Sử dụng này sẽ không vượt quá 500 đô la Mỹ.
 10. CHẤM DỨT; HIỆU LỰC CHẤM DỨT. Mỗi bên có thể chấm dứt Giấy phép vào bất kỳ lúc nào sau 60 ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản cho bên kia. Microsoft sẽ ngừng hiển thị Hình ảnh ngay sau khi khả thi về mặt thương mại sau khi hết thời hạn thông báo bằng văn bản 60 ngày. Các mục 9, 10 và 11 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Giấy phép này. Để tránh nghi ngờ, quyền của khách hàng của Microsoft đối với Hình ảnh được phân phối cho những khách hàng đó trước khi hết hạn hoặc chấm dứt Giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Giấy phép này hết hạn hoặc bị chấm dứt.
 11. THÔNG BÁO. Mọi thông báo theo Điều khoản Sử dụng này sẽ: (i) bằng văn bản; (ii) bằng tiếng Anh (trừ khi được yêu cầu khác); (iii) được coi là đã cung cấp khi nhận được; (iv) được gửi qua email, dịch vụ gửi thư, dịch vụ gửi tin nhắn hoặc thư bảo đảm (trả trước phí bưu điện, yêu cầu có hồi báo); (v) nếu qua email, được gửi tới winpgal@microsoft.com; hoặc nếu qua thư tay, được gửi tới địa chỉ “Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” (kèm theo bản sao fax tới Phòng Pháp chế của Công ty theo số (425) 936-7329).
 12. PHẠM VI QUYỀN LỰC PHÁP LÝ VÀ NƠI XỬ ÁN. Các Điều khoản Sử dụng này được quy định theo luật của Washington, và các bên đồng ý với quyền phán quyết và nơi xử án duy nhất ở các tòa án Liên bang hoặc Tiểu bang tại Hạt King.

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu trả lời cho các câu hỏi mà bạn có thể có về việc gửi tác phẩm nghệ thuật hoặc ảnh của mình tới thư viện của Windows.

 
Nếu tác phẩm của tôi được chọn thì sao?
Tôi có được thông báo không?
Tôi có được ghi danh không?
Tôi có giữ bản quyền cho tác phẩm của mình không?
Hình ảnh của tôi có bị chỉnh sửa không?
Thông tin cá nhân của tôi sẽ được dùng làm gì?
Nếu sau này tôi thay đổi ý định, ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật của tôi có được xóa khỏi thư viện không?

Thuộc tính

ID Bài viết: 17776 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi