Hình ảnh trực quan hóa cho Windows Media Player

Hình ảnh trực quan hóa là màu sắc, hình dạng và khuôn mẫu di chuyển theo nhạc trong chế độ Đang phát của Windows Media Player. Player đi kèm với nhiều hình ảnh trực quan hóa và bạn có thể tải xuống các hình ảnh khác trên trang này.

    
Blazing Colors
 
Màu sắc sặc sỡ

Kích thước tệp: 169 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống
 
Color Cubes
 
Khối màu
Kích thước tệp: 169 KB
Tạo bởi: Averett
& Associates
Tải xuống
 
Dungeon Siege
 
Dungeon Siege
Kích thước tệp: 837 KB 
Tạo bởi: Averett &  Associates
Tải xuống
Energy Bliss
  
Thiên đường năng lượng
Kích thước tệp: 521 KB
Tạo bởi: Microsoft và Averett & Associates
Tải xuống
 
G-Force
 
G-Force 
Kích thước tệp: 3,4 MB 
Tạo bởi:
SoundSpectrum
Tải
The Grind
 
Đua ngựa nhảy rào
Kích thước tệp: 2,37 MB Tạo bởi: Microsoft và Warner Bros.
Tải xuống
Morphyre
 
Morphyre
Kích thước tệp: 8,71 MB Tạo bởi: Pur3 Ltd
Tải
Picture Viz I
 
Picture Viz I
Kích thước tệp: 184 KB
Tạo bởi: Averett
& Associates
Tải xuống
Picture Viz II
 
Picture Viz II
Kích thước tệp: 192 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống
Gói Psychedelia Viz
 

Gói Psychedelia Viz
Kích thước tệp: 5,6 MB
Tạo bởi: Tim Cowley và Stephen Coy
Tải xuống
M?u s?c Xung d?ng
 
Màu sắc xung động
Kích thước tệp: 170 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống
Ngu?i tuy?t M?m m?i II
 
Người tuyết mềm mại II 
Kích thước tệp: 558 KB
Tạo bởi: Averett
& Associates
Tải xuống
SoftSkies
 
SoftSkies
Kích thước tệp: 7,2 MB
Tạo bởi: SoundSpectrum
Tải
K? h?y di?t III
 
Kẻ hủy diệt III
Kích thước tệp: 2,54 MB Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống
T?c ph?m b? ba I
 
Tác phẩm bộ ba I
Kích thước tệp: 177 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống
T?c ph?m b? ba II
 
Tác phẩm bộ ba II
Kích thước tệp: 177 KB
Tạo bởi: Averett
& Associates
Tải xuống
T?c ph?m b? ba III
 
Tác phẩm bộ ba III
Kích thước tệp: 177 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống
WhiteCap
 
Sóng bạc đầu
Kích thước tệp: 753 KB
Tạo bởi: SoundSpectrum
Tải
Windows�Media 9 Series
 

Sê-ri Windows Media 9
Kích thước tệp: 366 KB
Tạo bởi: Averett & Associates
Tải xuống
 
Thuộc tính

ID Bài viết: 17878 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi