Câu hỏi thường gặp về chính sách hỗ trợ vòng đời - Công cụ dành cho nhà phát triển Microsoft

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Trên trang này: 

LƯU Ý: Câu hỏi thường gặp này được cập nhật vào ngày 19 tháng 10 năm 2016. 

 Microsoft Silverlight 

1. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ cho sản phẩm Microsoft Silverlight là gì?
2. Phiên bản Silverlight nào hiện đang được hỗ trợ?

 Microsoft Visual Studio 

3. Chính sách vòng đời hỗ trợ cho Visual Studio là gì?
4. Các cấu phần bên ngoài tuân thủ chính sách vòng đời nào được cung cấp trong bộ Visual Studio?
5. Chính sách vòng đời hỗ trợ Gói dịch vụ cho Visual Studio là gì?

 Microsoft Visual Basic 

6. Visual Basic 6.0 tuân thủ chính sách vòng đời hỗ trợ nào?

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 
Thuộc tính

ID Bài viết: 17959 - Xem lại Lần cuối: 31-10-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)ERROR: Error after PhantomJS process exit