Câu hỏi Thường Gặp về Chính sách Hỗ trợ Vòng đời - Windows Embedded Handheld

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

LƯU Ý: Câu hỏi Thường Gặp này được cập nhật vào ngày 10 tháng 11 năm 2014 với các thay đổi về định dạng. 

1. Chính sách vòng đời cho hệ điều hành Windows Embedded Handheld là gì?
2. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Windows Embedded 8.1 Handheld bao gồm những gì?
3. Chính sách này áp dụng cho thiết bị thực tế (ví dụ: phần cứng di động) của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) khác như thế nào?
4. Chính sách vòng đời hỗ trợ cho dịch vụ đăng ký và/hoặc ứng dụng là một phần của Windows Embedded 8.1 Handheld là gì?
5. Tại sao vòng đời hỗ trợ Windows Phone 8.1 là 3 năm và Windows Embedded 8.1 Handheld là 5 năm?
6. Làm thế nào khách hàng doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ cho thiết bị họ sử dụng dựa trên Windows Embedded Handheld?

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 18403 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi